Свържете се с нас

Казанлък

Хороскоп 8 май: Началото на седмицата носи лош късмет на 3 зодии

Published

on

Началото на седмицата носи лош късмет на 3 зодии, пише Блиц. За по­ве­че­то от Овните по­не­дел­ник е пъ­лен с къс­мет, но не по-лош е денят и за Телците. Вижте какво ви очаква и вас!

ОВЕН

За по­ве­че­то от вас по­не­дел­ник е пъ­лен с къс­мет – про­фе­сио­нал­ният ден е по­ло­жи­те­лен, де­ла­та ви ще се дви­жат ка­чес­тве­но и дос­та­тъч­но бър­зо, има­те въз­мож­ност за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Оне­зи от зна­ка, кои­то са зае­ти с биз­нес, ще пъ­ту­ват днес, не кон­так­ту­вай­те с ва­ши парт­ньо­ри или съд­руж­ни­ци, за­що­то е твър­де ве­роя­тно да въз­ник­не спор. Ще по­лу­чите важ­но из­вес­тие.

ТЕЛЕЦ

Не по-лош е денят и за вас. За­си­ле­ни са твор­чес­ки­те ви въз­мож­нос­ти, те водят до по­ло­жи­тел­на про­фе­сио­нал­на из­ява. При об­щес­тве­ни­те ви кон­так­ти се де­ли­те на две – при някои ще про­ти­чат мно­го доб­ре, при дру­ги ще въз­ник­нат кон­флик­ти, тук раз­чи­тай­те на дип­ло­ма­тич­ност и гъв­ка­вост. Биз­нес­ме­ни­те мо­гат днес да про­менят не­що в на­чи­на си на ра­бо­та.

БЛИЗНАЦИ

Днес сте осо­бе­но ак­тив­ни, ще има­те мно­жес­тво ус­пеш­ни сре­щи. На ра­бот­но­то си място от­бягвай­те кон­флик­ти­те и стой­те на за­ден план. Неп­рия­тнос­ти мо­же да оча­ква­те при ра­бо­та с ад­ми­нис­тра­ции и ин­сти­ту­ции, в мно­го слу­чаи при­чи­на­та ще е лип­са на до­ку­мент или объ­ркан текст в не­го. Мно­зи­на от зна­ка са пред пром­яна във фи­нан­со­во от­но­ше­ние.

РАК

В из­вес­тна сте­пен сте за­тор­мо­зе­ни днес и де­ла­та ви не спорят – при­чи­на­та е у вас. Ак­ти­ви­зи­рай­те се още се­га и дей­ствай­те пряко по за­да­чи­те си, без зна­че­ние да­ли са лич­ни или про­фе­сио­нал­ни. Ще има­те ус­пе­хи в сре­щи­те по въп­ро­си, свър­за­ни с фи­нан­си. С по­ве­че от­го­вор­ност се от­насяй­те към до­маш­ни­те раз­ног­ла­сия, кол­ко­то и да са го­ле­ми, не­ща­та са поп­ра­ви­ми.

ЛЪВ

По­не­дел­ник но­си на Лъ­во­ве­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция по всич­ки де­ло­ви въп­ро­си. Съ­щес­тву­ва нап­ре­же­ние във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, но не се опа­сявай­те от неус­пех. Ще ви се на­ло­жи да ту­ши­ра­те и из­вес­тни до­маш­ни раз­ног­ла­сия. Ако се зае­ме­те с не­що, гле­дай­те да го свър­ши­те док­рай, не е си­гур­но да­ли ще ус­пее­те през след­ва­щи­те дни. Въз­мож­ни са по­ви­ше­ния в служ­ба­та.

ДЕВА

Няма от как­во да се опа­сява­те в де­ло­вия жи­вот, но нат­ру­па­ни­те неп­рия­тнос­ти ще ви дър­жат нащ­рек. Твор­чес­кият ви под­ход към ра­бо­та­та е дос­та­тъч­на га­ран­ция за ус­пеш­ния им за­вър­шек. Въз­мож­ни са про­ва­ле­ни сре­щи не по ва­ша ви­на. Няма да срещ­не­те преч­ки при ад­ми­нис­тра­тив­на дей­ност, къс­ме­тът ви по­ма­га. Без­по­кой­ства­та при мно­зи­на са свър­за­ни се­га с фи­нан­си.

ВЕЗНИ

В по­не­дел­ник сте в две ос­нов­ни гру­пи – ед­ни­те ще са твър­де дръз­ки, за кое­то неря­дко ще ви по­мог­нат и прия­те­ли, до­ка­то дру­ги­те са вни­ма­тел­ни и из­пъл­ни­тел­ни в ра­бо­та­та си. Про­ме­ни в служ­ба­та ще има за всич­ки, вни­ма­вай­те спрямо пре­ки­те си ше­фо­ве. В кон­так­ти с ви­со­кос­тоя­щи хо­ра мо­же­те да пос­тиг­не­те ус­пех по ин­те­ре­су­ва­щи­те ви въп­ро­си. Пе­чал­би от пъ­ту­ва­не.

СКОРПИОН

На­ча­ло­то на сед­ми­ца­та не за­поч­ва доб­ре за Скор­пион. На някои е по­раз­кла­те­но здра­вос­лов­но­то със­тоя­ние, а здра­ви­те ще са сил­но раз­гне­ве­ни по няка­кав по­вод, най-чес­то свър­зан с до­ма. Про­фе­сио­нал­на­та из­ява на по­ве­че­то ще е по­ло­жи­тел­на. До­бър фак­тор за пе­чал­ба е пъ­ту­ва­не­то, осо­бе­но за тър­гов­ци и биз­нес­ме­ни. Но и ос­та­на­ли­те от зна­ка ще имат при­до­бив­ки днес.

СТРЕЛЕЦ

На мно­го от вас не е ясно как да пла­ни­рат деня си и ни­що чуд­но да го про­валят. Най-мал­ко­то от­кло­не­ние от ак­тив­ния де­ло­ви стил ще ви тлас­не в дру­га по­со­ка и ще се от­ка­же­те да про­дъл­жи­те нап­ред. То­ва е на­пъл­но про­ти­во­по­лож­но на то­ва, кое­то ви трябва за пос­ти­га­не на ус­пех. Син­хро­ни­зи­рай­те дей­ствия­та си с об­ста­нов­ка­та око­ло вас, за да пос­тиг­не­те въз­мож­но най-мно­го.

КОЗИРОГ

В по­не­дел­ник има­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да ор­га­ни­зи­ра­те сдру­же­ние или да на­ме­ри­те под­ходящ път за реа­ли­зи­ра­не на де­ло­ви на­ме­ре­ния. При някои та­зи реа­ли­за­ция ще се из­вър­ши чрез пъ­ту­ва­не, от кое­то ще има­те при­лич­ни пе­чал­би. До­бър ден за биз­нес­ме­ни­те, мо­же­те да нап­ра­ви­те зна­чи­тел­на крач­ка за по­ви­ша­ва­не на сът­руд­ни­чес­тво­то или раз­шир­ява­не на ос­нов­на­та ви дей­ност.

ВОДОЛЕЙ

Денят но­си доб­ри при­хо­ди за те­зи от вас, кои­то днес са зае­ти с ад­ми­нис­тра­тив­ни или об­щес­тве­ни за­дъл­же­ния. На ра­бот­но­то място бъ­де­те по-сдър­жа­ни и стрик­тно из­пълн­явай­те за­да­чи­те си. Оне­зи, кои­то ра­ботят с ре­же­щи ин­стру­мен­ти, да са осо­бе­но вни­ма­тел­ни. Мно­зи­на ще се опи­тат да ре­шат до­маш­ни­те си проб­ле­ми с един “удар”, но то­ва се­га не е въз­мож­но.

РИБИ

От из­вес­тно вре­ме мно­зи­на са под­ло­же­ни на тран­сфор­ма­ция на ду­хов­но ни­во. То­ва няма да нав­ре­ди на де­ло­ви­те ви за­ни­ма­ния, по-ско­ро ще по­мог­не. Въз­мож­нос­ти­те ви са поч­ти неог­ра­ни­че­ни, прид­ру­же­ни от ог­ро­мен къс­мет, а то­ва го­во­ри за пе­чал­би и при­до­бив­ки, за­се­га са­мо в ра­бо­та­та ви, до­ри да въз­ник­нат неп­ред­ви­де­ни неп­рия­тни си­туа­ции в служ­ба­та.

Продължете с четенето

Казанлък

Куп медали за Школа „Орфей“ от конкурса „Една българска роза“

Published

on

Изключителен успех за певиците от Школа „Орфей“ с вокалния педагог Мариана Мъгева при НЧ „Възродена Искра – 2000“  на XIII-ти национален конкурс за изпълнители на популярна песен „Една българска роза“, който се проведе на 12 юни. Той бе организиран от ОДК „Св. Иван Рилски“, и е част от празничния календар на гр. Казанлък.

На сцената на Военен клуб се срещнаха деца от различни градове на страната, за да покажат своите певчески умения.

Възпитаничките на г-жа Мъгева получиха висока оценка за вокалните си изпълнения на български и английски поп песни. Габриела Жекова, Рени Петрова и Елена Николаева, спечелиха първи места, а Илона Георгиева бе отличена с второ място от професионалното жури – Цвети Георгиева, Светлина Христова и Павел Цонев.

С качество, професионализъм и вдъхновено изпълнение талантливите момичета получиха заслужени аплодисменти от жури и публика.

Продължете с четенето

Казанлък

Назначиха нов заместник-областен управител на област Стара Загора

Published

on

Със заповед на министър-председателя Стефан Янев за заместник областен управител на област Стара Загора е назначен Стоян Стоянов.

В периода август 1989 г. – април 2008 г. Стоянов е работил в Министерството на отбраната, а от април 2008 г. до декември 2011 г. в ДАНС, където е заемал позиции на изпълнителско и средно управленско ниво. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалностите строително инженерство и по национална сигурност и отбрана. Стоянов е участвал също в мироопазваща мисия в Босна и Херцеговина през 2007 г. като част от ръководството на българския контингент.

Продължете с четенето

Казанлък

Близо 90 хиляди са жилищните сгради в област Стара Загора

Published

on

Към края на миналата година жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 684 жилищни сгради или с 44 повече в сравнение с 2019 година. В градовете се намират 32.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 67.5%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 28.1%, а най-нисък на тези, построени след 2011 г. – 1.0%

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 60 039 или 66.9% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.4%, панелните – 0.9%, а сградите с друга конструкция – 29.8%.Към 31.12.2020 г. броят на жилищата в област Стара Загора е 176 750. В градовете се намират 114 887 жилища или 65.0% от общия брой.

Най-голям е делът на тристайните жилища – 35.6% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с две стаи – 32.4%, а най-малък на жилищата с шест и повече стаи – 3.4%. Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Стара Загора е 1.8, като за градовете показателят е 1.9 лица, а за селата – 1.5.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 171.5 хил. или 97.0% от общия жилищен фонд на област Стара Загора.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 12 713.6 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 71.9 кв. м., като в градовете тя е 72.9 кв. м., а в селата – 70.1 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Стара Загора е 34.9 кв. м., като за градовете тя е 33.1 кв. м., а за селата 39.1 кв. метра. Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички жилища в област Стара Загора 73.1% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.4%, електрифицираните само с водопровод – 3.5%, а само електрифицирани – 2.8%.

Продължете с четенето

Казанлък

Изкуството и историята оказват влияние върху най-популярните валути в света

Published

on

Банкнотите на дадена нация разкриват много за начина, по който тя иска да изглежда пред другите
*
 Валутите по света носят силни послания и казват много за различните страни и тяхната култура, история и дори народопсихология. Това е заключението на международния доставчик на финансови услуги Euronet, който оперира в повече от 170 страни и е анализирал десетки видове банкноти от всяко кътче на планетата. Компанията подчертава, че когато става въпрос за валута, потребителите обикновено обръщат внимание само на стойността на парите и на това какво могат да си купят с тях, но изследването на символите на банкнотите и търсенето на потенциални скрити значения може да промени гледната точка на хората. По-долу са представени историите, които стоят зад някои от най-популярните и широко използвани валути в света.

Евро
Еврото казва много не само за философията и ценностите на Европейския съюз, но и за историята на Европа. На банкнотите могат да бъдат видени вариации на прозорци и врати, за които се предполага, че олицетворяват европейския дух на сътрудничество и откритост. Мостовете пък символизират комуникацията между различните европейски народи, както и между Европа и останалата част от света. Банкнотите показват архитектурни елементи от различните епохи в европейската история – класическа, романска, готическа, Ренесанс, Барок и Рококо.Британски паунд
На всяка британска банкнота виждаме портрет на кралица Елизабет II от едната страна, а на другата – значима историческа личност като например емблематичния премиер Уинстън Чърчил, писателката Джейн Остин, икономиста Адам Смит и други. Интересен факт е, че дизайнът се допълва от миниатюрни детайли, които разказват историята на показаните хора. Така например на банкнотата от 5 паунда е изобразена Кралицата (както е на всички банкноти), както и Чърчил. От неговата страна можем да видим изключително детайлна скица на Уестминстърското абатство и Биг Бен. Ако погледнете още по-внимателно, ще видите, че часовникът е спрял на 15:00 ч. Това не е случайно. На 13 май 1940 г. в приблизително 15:00 ч. Уинстън Чърчил се изправя пред Камарата на общините и изрича известната реплика: „Не мога да ви предложа нищо друго освен кръв, труд, сълзи и пот“. На банкнотата се забелязва и още един важен символ – емблемата на Нобеловата награда, която Чърчил получава през 1953 г.
Щатски долар
Дизайнът на щатския долар се фокусира върху политическата история на САЩ. Банкнотата от 1 долар е най-старата в сравнение с останалите на тази валута. Отпред е изобразен ликът на първия американски президент Джордж Вашингтон. Скицата се базира на оригиналния му портрет, нарисуван от Гълбърт Стюарт. На гърба пък са изписани думите „Вярваме в Бог“ (In God We Trust). Вляво има пирамида, около която се вижда надписът на латински „Annuit Coeptis“, което се превежда като „Той одобрява делата ни“. Под него пък е изписано „Novus ordo seclorum“, което означава „Нов ред на вековете“ и подчертава значението на спечелената независимост на страната от Великобритания през 1776 г. В дясната част на банкнотата е поместен държавният печат на САЩ с добре познатия белоглав орел. Той държи маслинова клонка, символизираща едновременно войната и мира, както и сноп от 13 стрели, които олицетворяват първоначалните 13 колонии.

Японска йена
Японската йена е наистина естетически издържана валута. На банкнотата от 1000 йени е изобразен Хидейо Ногучи – най-видният бактериолог в Япония, който открива агента за сифилис. На гърба ѝ пък е показан връх Фуджи – една от най-големите атракции в страната. Това е най-високият връх в Япония, достигащ 3 776 м. Друг емблематичен символ на банкнотата е японската вишна, наричана секура. Растението символизира блаженството и преходността на живота и е разположено точно под връх Фуджи. На други банкноти на йената пък са изобразени животни като мишки, коне, лъвове. Именно тези артистични елементи са превърнали японските йени в най-трудните за фалшифициране в света.

Швейцарски франк
През 2005 г. Швейцария започва да променя дизайна на валутата си. Преди това в продължение на векове на швейцарските банкноти са били показвани само известни личности. Всичко това се променя през 2019 г., когато е пусната серия, която бяга от традициите. Така например на банкнотата от 20 франка е изобразена ръка. Тя е символ на швейцарския народ и може да бъде интерпретирана като знак, че всички хора в страната работят заедно за една обща цел. Ръката държи прозрачна призма, отразяваща светлината, което е основен мотив. Останалите банкноти от серията, създадена по дизайн на Мануела Пфрундер, олицетворяват много от ключовите характеристики, свързани с Швейцария, като например растежа и научните открития.

Български лев
Българският лев става официална валута на страната малко след Освобождението – на 4 юни 1880 г. Първата българска банкнота е отпечатана през 1885 г. в Санкт Петербург и днес може да бъде видяна в Историческия музей в Габрово. Любопитен факт е, че през 1952 г. в обращение е пусната банкнота от 3 лв., която съществува до 1962 г. Първият владетел, който е изобразен на българската валута, докато все още е жив, е Цар Борис III. След смъртта му на банкнотите се появява синът му Симеон, който по това време все още е дете. Друг интересен факт е, че настоящите 50 лв. разказват любовна история. Банкнотата показва лика на поета Пенчо Славейков, а на гърба ѝ се вижда силуетът на най-голямата му любов – красивата Мара Белчева.

* * * * *За Euronet

Euronet Worldwide е водещ глобален доставчик на финансови решения и платежни услуги. Основана през 1994 г., компанията предлага услуги за финансови институции, търговци, индивидуални клиенти и други. Портфолиото ѝ включва изграждане и поддържане на банкомати, инсталиране на ПОС терминали, услуги за издаване на карти, софтуерни решения, преводи за индивидуални и бизнес клиенти и др. Euronet оперира в повече от 170 държави и има екип от над 7100 служители в 66 офиса по целия свят. Като водещ независим доставчик на АТМ услуги, компанията непрекъснато инвестира в развитието на своята мрежа и към момента оперира над 50 000 банкомата в световен мащаб.

Euronet присъства в България от 2018 г. и чрез своите ATM устройства осигурява достъп до пари в брой на удобни локации.

Продължете с четенето

Казанлък

Удължава се срокът за записване в Лятната академия на “Заедно в час”

Published

on

Удължава се срокът за записване за безплатната Лятна академия за ученици от 1 до 12 клас, организирана от Фондация „Заедно в час“. Академията ще се проведе онлайн от 26 юли до 12 август, а основната й цел е да се повиши мотивацията за учене на учениците и да подобри подготовката им по изучваните предмети. 

Лятната академия ще бъде водена от новите учители по програма “Нов път в преподаването” на фондация “Заедно в час”, а часовете ще бъдат от 9 до 12:30 като часовете са разпределени подобно на тези в училище по 30 минути за малките ученици и 40 минути за големите. Това обясни Павлина Радославова, сътрудник „Маркетинг и комуникации“ в екипа на „Заедно в час“.
“Записването трябваше да бъде до 15, но ще бъде удължен до 30 юни, така че насърчаваме всички родители, които искат да запишат децата си на безплатните занимания да го направят. Вече част от класовете са запълнени, но все още има свободни места”
Регистрацията става чрез попълване на формуляр на страницата на Заедно в час, каза още Радославова и сподели, че сред записаните вече има деца от цяла България, но децата от Стара Загора са една от най-многобройните. 

Продължете с четенето

Казанлък

Спипаха надрусан мъж да шофира кола с наказание – лишаване от право да управлява МПС

Published

on

Вчера служители на РУ-Казанлък засекли в село Енина 35-годишен местен жител да управлява лек автомобил “Фиат” в срока на изтърпяване на наказание – лишаване от право да управлява моторно превозно средство, наложено по административен ред.

В хода на проверката е установено с техническо средство, че мъжът е седнал зад волана под въздействие на наркотични вещества. Започнати са бързо производство по чл. 343в, ал. 1 и досъдебно производство по чл. 343б, ал. 3 от НК. 

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com