Свържете се с нас

Казанлък

Хороскоп 28 октомври: Почивният ден ще е изпълнен с буреносни облаци за 3 зодии

Published

on

Почивният ден ще е изпълнен с буреносни облаци за 3 зодии. Овните в съ­бо­та ще се чувс­тва­те мал­ко не­си­гур­ни, Раците не е зле да сдър­жа­т своя­та из­лиш­на са­моу­ве­ре­ност. Вижте какво ви очаква и вас!

ОВЕН В съ­бо­та ще се чувс­тва­те мал­ко не­си­гур­ни. Не се зах­ва­щай­те с но­ви не­ща, до­ка­то не свър­ши­те ста­ри­те. Ве­чер­та пос­ве­те­те на сре­щи с прия­те­ли. Не си иг­рай­те с тър­пе­ние­то им, пре­ка­ле­ни­те ви изи­сква­ния мо­гат да пре­диз­ви­кат не­до­волс­тво и от­там да се по­ро­ди кон­фликт, кой­то ще раз­ва­ли нас­трое­ние­то ви през деня.

ТЕЛЕЦ Ид­еал­но вре­ме за съз­да­ва­не на до­ма­шен уют и ре­ша­ва­не на би­то­ви въп­ро­си. В ра­бо­та­та, свър­за­на с раз­вле­ка­тел­ния биз­нес, из­кус­тво­то и му­зи­ка­та, се оча­ква по­доб­ре­ние. Из­пол­звай­те вре­ме­то за по­ви­ша­ва­не на свое­то кул­тур­но ни­во и за по­се­ща­ва­не на ме­роп­рия­тия, свър­за­ни с из­кус­тво­то. Ако е въз­мож­но, не се на­мес­вай­те в чуж­ди спо­ро­ве.

БЛИЗНАЦИ Днес за се­тен път ще се убе­ди­те в то­ва, че све­тът е ма­лък. Ще срещ­не­те чо­век, ко­го­то от някол­ко го­ди­ни не сте виж­да­ли и най-мал­ко сте оча­ква­ли да срещ­не­те име­нно се­га. Ще си из­ясни­те си­туа­ция­та, коя­то е про­во­ки­ра­ла не­го­во­то „скри­ва­не“ от вас. Някои от Близ­на­ци ще са на ра­бо­та, ще им спо­ри във всич­ко, с кое­то се зах­ва­нат.

РАК Не е зле да сдър­жа­те своя­та из­лиш­на са­моу­ве­ре­ност. Бъ­де­те по-вни­ма­тел­ни в дей­ствия­та и из­каз­ва­ния­та си. Ко­га­то ми­на­ва­те пок­рай ма­га­зи­ни­те, бъ­де­те по-сдър­жа­ни, за­що­то там има мно­го съб­лаз­ни, а фи­нан­си­те ви са по­на­ма­ле­ли. Го­то­ви сте да тър­си­те лю­бов­ни прик­лю­че­ния, ако има­те пос­тоя­нен парт­ньор, вни­ма­вай­те да не го за­сег­не­те.

ЛЪВ Ха­рес­ва­те се­бе си та­ки­ва, как­ви­то сте. Мно­зи­на от вас днес ще се от­да­дат на мър­зе­лу­ва­не, ще изо­ставя­т къщ­на­та ра­бо­та и ще се по­топят в све­та на кни­ги­те. Съ­бо­та­та е по­чив­ният ви ден, ако е въз­мож­но, из­лез­те сред при­ро­да, къ­де­то ще се по­чувс­тва­те за­ре­де­ни с ене­ргия. Прек­ра­сен ден за сре­щи и за­поз­нанс­тва или ро­ман­тич­ни пъ­ту­ва­ния.

ДЕВА За да усе­ти­те днес необ­хо­ди­мо­то ви вдъх­но­ве­ние, трябва да се вър­не­те в ми­на­ло­то. Спом­не­те си вре­ме­то, ко­га­то нап­рав­ле­ние­то, в кое­то сте се дви­же­ли, е пре­диз­вик­ва­ло у вас ен­ту­сиа­зъм. У вас все още са се за­па­зи­ли те­зи ис­кри, но за да ги от­крие­те, трябва да тър­си­те по-дъл­бо­ко. То­ва ще ви от­вле­че от ра­бо­та­та, с коя­то се за­ни­ма­ва­те.

ВЕЗНИ В пос­лед­но вре­ме всич­ко око­ло вас е про­пи­то от лю­бов. Вие от­лич­но се оп­рав­яте в те­зи не­ща, доб­ри са от­но­ше­ния с прия­те­ли­те ви. На някои ще се на­ло­жи да проя­ви­те твър­дост и ус­тои­те по­зи­ция­та си спрямо хлен­че­не на де­ца­та ви. Ста­ва въп­рос за не­зас­лу­же­ни ис­ка­ния от тяхна стра­на. С ав­то­ри­тет и проя­ве­но раз­би­ра­не ще се спра­ви­те.

СКОРПИОН На място­то на по­доз­ри­тел­нос­тта ид­ва же­ла­ние­то да се до­вер­ява­те за всич­ко и на всич­ки. Днес ще смята­те за ис­ти­на всяка ин­фор­ма­ция, до­ри и да ид­ва от неп­ро­ве­рен из­точ­ник. То­ва мо­же да до­ве­де до се­риоз­ни неп­рия­тнос­ти. Ако към края на деня се въл­ну­ва­те, пре­жив­ява­те и се без­по­кои­те, всич­ко то­ва ще се от­ра­зи на ва­ше­то са­мо­чувс­твие.

СТРЕЛЕЦ Из­вес­тни сте със свое­то сво­бо­до­лю­бие, но и мал­ко са оне­зи, кои­то знаят, че вие сте и мно­го пре­дан парт­ньор. То­ва е осо­бе­но ак­туал­но, ако сте се за­поз­на­ли с чо­век на ва­ше­то ин­те­лек­туал­но ни­во, и ос­вен то­ва сте усе­ти­ли вле­че­ние към не­го. Връзката ви ще бъде пълноценна и ще внесе доза спокойствие. Днес ще по­лу­чи­те доб­ри но­ви­ни, свър­за­ни с ва­ше­то же­ла­ние да пъ­ту­ва­те.

КОЗИРОГ Ко­зи­ро­зи, ще бъ­де­те още по-съоб­ра­зи­тел­ни и наб­лю­да­тел­ни в съ­бо­та. Из­пол­звай­те свои­те та­лан­ти, за да пред­па­зи­те някои от хо­ра­та, кои­то ви об­кръ­жа­ват. Въз­мож­но е уси­лия­та ви да не бъ­дат оце­не­ни по дос­той­нство, но не след дъл­го хо­ра­та ще се раз­тапят пред вас за нап­ра­ве­но­то доб­ро. То­ва е по­ред­но­то пот­вър­жде­ние за то­ва, че сте пра­ви и удовлетворението ви е голямо.

ВОДОЛЕЙ Днес мо­же да въз­ник­не спор меж­ду ва­шия лю­бим чо­век и ваш прия­тел, а точ­но вие ще се на­ло­жи да ре­ша­ва­те тех­ни­те проб­ле­ми. Не правете избор между тях, ще сгрешите. То­ва не е най-прия­тно­то и зав­лад­ява­що за­ни­ма­ние, но друг из­ход за мо­мен­та прос­то няма да има­те. Ще се на­ло­жи да се при­ми­ри­те със си­туа­ция­та. Днес ще по­ка­же­те за­вид­ни­те си зна­ния и уме­ния.

РИБИ Край­но вре­ме е да си да­де­те днес смет­ка, че та­зи цел, към коя­то та­ка дъл­го сте се стре­ми­ли, е ве­че съв­сем близ­ко и е на­пъл­но пос­ти­жи­ма. Ос­та­ва са­мо да про­тег­не­те ръ­ка и да я уло­ви­те. За мно­зи­на съ­бо­та­та ще пре­ми­не в сре­щи с прия­те­ли, из­ле­ти сред при­ро­да­та или гле­да­не на фил­ми у до­ма. Дру­ги ще пос­ре­щат скъ­пи гос­ти, на които покажете голямото си гостоприемство.

Blitz.bg

Продължете с четенето

Казанлък

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Published

on

На 27.03.2024 г. в сградата на община Казанлък се проведе среща на кмета Галина Стоянова с членове на научно-изследователски екип, работещ по проект „Дигитално разделение и социални неравенства“. В рамките на проекта учените изследват дигиталното разделение в неговите три равнища – достъп, умения и извличани ползи – и се фокусират върху успешните примери за преодоляване и ограничаване на неравенствата на местно ниво. Множество изследвания демонстрират, че дигиталните и социално-икономическите неравенства намаляват, когато са налице активни хоризонтални връзки на гражданските структури с местната власт и с бизнеса. Една от целите на проекта е именно промотирането и стимулирането на подобни връзки, поради което високо се цени участието на представители на местната власт в изследването. Друг акцент в изследователската програма е т. нар. дигитална демокрация, при която онлайн-базираните технологии умножават и подобряват възможностите на гражданите да се включват в процеса на вземане на решения на местно, регионално и национално нива.
Мултидисциплинарният екип включва учени от Института по философия и социология при Българската академия на науките (ИФС – БАН), Софийския университет, УНСС и Бургаския свободен университет. В разговора с кмета на община Казанлък участваха проф. Румяна Стоилова и д-р Мартин Константинов от ИФС – БАН, които открояват няколко значими примера за полезни за обществото приложения на цифровите технологии в Казанлък:
​На първо място, изследователите бяха впечатлени от ползотворното сътрудничество между община Казанлък и Младежкия общински съвет – организация на ученици от средния курс, включваща представители на всяко училище в общината. Идеята за успешното мобилно приложение Drug stop, с което гражданите могат да подават сигнали при подозрения за разпространяване на наркотици, се заражда именно в Младежкия общински съвет на Казанлък. След като получават подкрепата на кмета и местните органи на МВР, казанлъшка софтуерна фирма създава, а младежите разпространяват и представят приложението във всички училища в общината. Всеки гражданин може да подаде напълно анонимен сигнал, който се обработва и препраща към полицията от служител на общината. Това приложение дава възможност за нанасяне на картата на проблемни места и зони, за бърза реакция от страна на полицията, както и за обратна връзка към подателя за това какъв е резултатът от проверката. Анализът на резултатите от приложението за няколкото месеца, в които работи до края на 2023-а година показва, че има 6 образувани съдебни производства и 1 влязла в сила присъда за разпространение на наркотични вещества.
​Областната управа на Стара Загора също оценява достойнствата на приложението и моли община Казанлък да разреши достъп до него за използване във всички 11 общини на областта. Кметът Галина Стоянова призова това доказало се като ефективно решение в борбата срещу разпространението на наркотици да бъде припознато и от Министерствата на образованието и вътрешните работи, за да е възможно ползването му в цялата страна.
​Друго приложение на цифровите технологии, което има потенциала да помогне за решаването на наболели проблеми, значително да оптимизира разходването на общинския ресурс и да подобри живота в общината, е идейният проект за дигитализация на всички комуникационни мрежи в града – ВиК, електроснабдяване, паркиране, видеонаблюдение и връзка с полицията, сметоизвозване и др. Проектът е изготвен за община Казанлък от управата на южнокорейската столица Сеул в знак на благодарност за помощта, оказана на корейците при създаването на фестивала на розата в Сеул. В замяна на споделения опит, предаден от Казанлък, за това как се организира подобен фестивал на розата, корейците изготвят за нашата община изчерпателен разрез на правилното функциониране на една общност, чрез дигитална свързаност на всички комуникационни процеси в нея. Ключово при този подход е привързване на комуникационни системи като ВиК и електроразпределение към тези на общината, което предоставя възможността за взаимно уведомяване и бърза реакция при аварийни ситуации, както и за своевременно подаване на достоверна информация от общината към гражданите. Така чрез дигитализацията гражданинът е част от решаването на проблема и е добре информиран за всичко значимо, което се случва наоколо.
​Интегрираният проект за дигитализация на община Казанлък участва в корейски конкурс в областта на нововъведенията и „умните“ решения, в който корейски градове се явяват със свои побратимени градове и представят общите си проекти. Трите най-високо оценени проекта ще бъдат предложени за финансиране от корейското министерство на икономиката.
​Още една, макар и не директно свързана с дигитализацията, инициатива на община Казанлък е създаденият Консултативен съвет към кмета, в който участват граждани, избрани от местните общности в 19-те населени места и четирите квартала на града. Тази форма на комуникация позволява осъществяването на пряка двустранна връзка между местната управа и гражданите, като стимулира гражданското политическо участие в живота на общината. Именно на такива формални и неформални структури и граждански организации стъпва разбирането за т. нар. „съвещателна демокрация“, при която идеята за гражданите като „суверен“ се реализира чрез открити дебати в публичната сфера и в мрежите на организации на гражданското общество, които влияят върху системата за вземане на политически решения. Именно в този дух е препоръката на изследователския екип на проекта „Дигитално разделение и социални неравенства“ към кмета на Казанлък да почерпи от опита на редица западни общини, които вече успешно са въвели интернет-базирани комуникационни платформи, стимулиращи гражданското участие и даващи възможност за формиране и изразяване на граждански позиции, които местната управа се ангажира да взема предвид.
​Мнозина учени считат, че съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) са поставили началото на ерата на гражданското управление през 21-ви век и че те предлагат перспективата за нова философия на властта, която е по-приобщаваща за гражданите, и която може да предостави повече обществени услуги на по-голям брой граждани. За съжаление, в тази нова ера гражданите без цифрови умения са застрашени от двойно изключване – дигитално и гражданско-политическо. Така, вместо да спомагат за намаляване на неравенствата, ИКТ всъщност могат да ги увеличат. Именно това е и мисията на екипа от социални изследователи, работещ по проекта – да представи проблема на вниманието на централната и местна власт, на бизнеса и гражданските организации, за да се търсят съвместни решения. Тези решения трябва да целят постигането на една по-отзивчива за нуждите и желанията на гражданите власт и на по-информирано и активно гражданско общество, в което съвременните цифрови технологии помагат на все по-голям процент от гражданите да участват в процеса на вземане на решения.
Може да бъде изображение с 3 души и текстово съобщение
Всички реакции:

Стефан Папукчиев и 3 други

Продължете с четенето

Казанлък

26 момичета ще се борят за короната на Царица Роза

Published

on

На първата си работна среща в Община Казанлък се събраха момичетата, които тази година ще се състезават за короната в конкурса “Царица Роза”. Те бяха посрещнати от кмета Галина Стоянова, както и от екипа, който ще бъде неотлъчно до тях в подготовката за вечерта на спектакъла.
“Благодаря ви за смелостта, че сте тук” обърна се към момичетата Галина Стоянова. „Знам, че макар и натоварено, времето до конкурса ще бъде приятно за всички вас.Може да бъде изображение с 10 души и маса
Единственото, което е важно, е да покажете красотата и естественото си излъчване“, каза тя и пожела на участничките да бъдат блестящи и спокойни. „Желая ви да завършите успешно и да продължите образованието си, където пожелаете, но винаги да се връщате в родния Казанлък, да мислите за него и да го обичате. Казанлък ви обича!“, каза кметът.
Заместник-кметът на община Казанлък Сребра Касева запозна претендентките с историята на конкурса и им пожела да бъдат уверени и спокойни, и да се забавляват. Тя подчерта, че това не е просто конкурс за красота, а прекрасно преживяване, което оставя спомен за цял живот. По време на подготовката ще научат повече не само за родния си град, но и за качествата, които трябва да притежава една истинска царица, посочи Касева.Може да бъде изображение с 4 души, телевизия и текстово съобщение
От екипа разкриха, че тази година за участничките и за гостите на спектакъла са подготвени много изненади.Може да бъде изображение с 9 души, хора, които учат, маса и текстово съобщение
Мотото на тазгодишното издание на конкурса „Царица Роза“ е „Приказката на живота“, а изборът на най-красивата от всички абитуриентки на Казанлък ще бъде на 14 май в Дома на културата „Арсенал“.
Билетите за едно от най-дългоочакваните събития в града ще бъдат в продажба от понеделник в Културно-информационния център.
Продължете с четенето

Казанлък

Близо 400 грама метамфетамин е иззет от криминалисти от РУ-Казанлък

Published

on

На 23.04.2024г. полицейски служители от РУ-Казанлък, в гр. Казанлък, са извършили проверка на 49-годишен криминално проявен мъж. Намерени и иззети са 6 полиетиленови торбички съдържащи белезникави бели, кристалообразни вещества, за които изготвената експертиза установява, че са метамфетамин с общо тегло 397,66 грама.

Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа. В РУ-Казанлък е образувано досъдебно производство по чл.354а, ал.2 от НК. Работата по случая продължаа под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

 

Продължете с четенето

Казанлък

Обновяват водопроводната мрежа на град Шипка с проект за 2.6 милиона лева

Published

on

2 милиона и 600 хиляди лева е стойността на проекта за реконструкция и поетапна подмяна на водопроводната мрежа в град  Шипка, съобщи кметът Василка Панайотова. Основната част от средствата са по програма от Предприятието за управление на околната среда, отпуснати са и пари от републиканския бюджет.

По данни на Националния статистически институт от 2019 година, загубите на питейна вода в Шипка са над 43 процента. През 2015-2016 година е ремонтирана малка част от водоснабдителната мрежа, с което е прекратен и водният режим през лятото.  Съоръженията обаче се нуждаят от подмяна, защото средната им възраст е 50 и над 50 години.

Заради старта на водния проект, през тази година на територията на Шипка не е предвидено възстановяване на улици. Със средства от местния бюджет ще бъде изграден тротоар, предвижда се и освежаване на пешеходните пътеки.  С 50 процента по-малко са разходите за уличното осветление, след приключил проект за пълната подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. В ход е и програма за повишаване на пътната безопасност в рамките на град Шипка.  БНР

Продължете с четенето

Казанлък

Проверка в РУ-Казанлък заради скочилия от сградата мъж

Published

on

Със заповед на директора на ОДМВР-Стара Загора ст. комисар Красимир Христов е започнала проверка за изясняване на факти и обстоятелства във връзка с инцидент в РУ-Казанлък. Припомянме, че вчера мъж скочи от втория етаж на сградата на Районното управление в Казанлък, в следствие на което е с опасност за живота.

Проверката е с цел да се установи дали са допуснати нарушения на служебната дисциплина от полицейски служители.

Продължете с четенето

Казанлък

Черганово посреща гости на фестивала „От Лазаровден до Гергьовден

Published

on

За втора година в казанлъшкото село Черганово ще се проведе националният фестивал „От Лазаровден до Гергьовден“. Организатор е местното читалище „Антон Страшимиров“ с подкрепата на Кметство Черганово и Община Казанлък.

„Тази година фестивалът ще се проведе навръх Цветница – 28 април. Освен музикалната и танцовата програма ще има и занаяти – потомствени калайджии, дърворезбари, както и кулинарна изложба“, съобщи за Радио Стара Загора секретарят на читалището в Черганово – Петър Байнов.

„Целта на фестивала е да се популяризира българския музикален и танцов фолклор, а условието е едно от изпълненията да бъде от пролетния обреден цикъл. Тричленно професионално жури с председател тракийската певица Дарина Славчева ще оценява участниците „, информира Петър Байнов.

Тази година се навършват 115 години от създаването на НЧ „Антон Страшимиров“. Подробности за честванията и за произхода на името Черганово разказа читалищният секретар:

„Читалището е основано през 1909 г. от няколко местни черганци и се е помещавало в плевня. Новата сграда е построена 1990 г. Годишнината ще отбележим през м. октомври, около Петковден, когато е празника на селото. Името Черганово произлиза от един керван селяни от съседното село Тулово, които са карали своите биволи по река Тунджа между двете села. Те са прали черги в реката. Наричали са ги „чергари“ и от там идва името Черганово“. БНР

Продължете с четенето
Реклама

Новини от Стара Загора

Can't extract feed: https://stz7.com?get_posts=1&count=10.

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com