УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 2021-2027

   

Приканваме всички да се включат!

Първоначално обявеният срок (до 12 август) в анкетното проучване на Община Казанлък за Плана за интегрирано развитие на Общината в следващите седем години се удължава до 20 август 2020 година (четвъртък).  

Включването на повече представители в анкетното проучване ще допринесе за по-прецизно планиране за новия програмен период. Важно е мнението на бизнеса, неправителствения сектор, браншови и секторни структури, териториални и общински звена, жителите като физически лица и като представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. За идентифициране на актуални проблеми и потребности, за извеждане на приоритетни проекти Община Казанлък провежда анкетно проучване сред всички заинтересовани страни.

Разработването на „План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 г.“ е в изпълнение на Закона за регионално развитие. Планът е основният стратегически документ на Община Казанлък за следващите седем години и служи за определяне на актуални  проблеми и нужди, потенциал за развитие и приоритети. В документа ще бъдат заложени проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите чрез прилагане на интегрирани подходи за развитие. Той ще отразява водещите проекти на местната власт, бизнеса, неправителствения сектор, публично-частни партньорства, други форми на коопериране между различни структури. Като основни ще бъдат изведени значими проекти, независимо от финансирането – със собствени средства, от финансови инструменти, съфинансирани от фондове на Европейски съюз, от държавен бюджет или от други източници.

Приканваме гражданите, представителите на бизнеса, неправителствения сектор, публичния сектор и всички заинтересовани да попълнят анкетните карти в срок до 20 август 2020 година (четвъртък).

С Вашата активност ще допринесете за изготвянето на най-важния за Община Казанлък стратегически документ, който ще очертае основните приоритети и насоки за развитие през следващите седем години.

Анкетна карта за представители на бизнеса – ТУК.

Анкетна карта за граждани, НПО, публичен сектор – ТУК.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com