Съобщение до всички данъкоплатци на община Казанлък

   
Уважаеми данъкоплатци на община Казанлък, дирекция „Местни данъци и такси“ при
община Казанлък Ви напомня, че до 31.10.2015г. изтичат следните срокове за плащане на:
 Втора вноска на данък недвижими имоти за текущата година;
 Втора вноска на такса битови отпадъци за текущата година;
 Втора вноска на данък превозни средства за текущата година;
 Окончателен годишен / патентен/ данък за четвърто тримесечие на текущата
година;
 До 15-то число на всеки месец на туристически данък за реализираните през
предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка“ в
местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
Съгласно Наредба № 26 за определянето и  администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на община  Казанлък
 Декларациите по чл.17, ал.1, т.1 и 2 за освобождаване от такса сметосъбиране и
сметоизвозване се подават в Дирекция „Местни данъци и такси“ в срок да края на
годината;
 Декларациите по чл.18, ал.4, т.1 за определяна размера на такса битови отпадъци
според количеството генериран битов отпадък, предприятията подават до 30 ноември
на 2015г. в два екземпляра в Дирекция „Местни данъци и такси“.

13.10.2015 г.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com