Свържете се с нас

Казанлък

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   от ОбС  на БСП град Казанлък до кмета на Казанлък

Published

on

До  Кмета на Община

Казанлък

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От ОбС  на БСП град Казанлък

ОТНОСНО: Разработването и обсъждането на бюджета на Общината за 2018 година

Предложението е обсъдено с  широк кръг от социалисти и симпатизанти на БСП в Казанлъшката Община, за да отговори бюджетът на Общината на изискванията на гражданите и за да се реализират  следните цели :

 • Преодоляване на негативните тенденции в развитието на Общината – демографската катастрофа, дезинтеграция на етническа, религиозна  и социална основа, културна и духовна деградация;
 • Възобновяване на икономическия растеж на Общината;
 • Преодоляване на драстичните социални неравенства в гражданското общество на Общината чрез правилно провеждане на финансовата политика, намаляване на безработицата, увеличаване на заетостта, преодоляване на несправедливо заплащане на труда;
 • Замяна на досегашния комерсиален и антисоциален модел на здравеопазване;
 • Преодоляване на негативните тенденции в развитието на образованието и културата.

 

ИКОНОМИКА, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

1.Повишаване на конкурентноспособността на общинската икономика като се подкрепят от общината  иновативни проекти, отчитайки високата конкуренция на икономиката на  ЕС; създаване на условия за реализация  чрез развитие на електропреносната мрежа, газификация, частно партньорство и др.;

2.Подкрепа за развитие на традиционното производство на етерично – маслените култури в

Казанлъшкия край;

3.Спиране на масовото изсичане на горите.

4.Осигуряване на средства за опазване на селскостопанската продукция и имоти на

Гражданите.

 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРА, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ, СМЕТОСЪБИРАНЕ

1.Инфраструктурната програма на Общината, реализирана чрез бюджет 2018 година трябва

да отговаря на съвременните изисквания на архитектурно и художествено оформление на

града и селищата и на осъществяването на културния и туристическия обмен.

За целта  да се осигури щат за главен художник на Общината и създаде постоянно действащ   художествен съвет.

2.Да се подобри  състоянието на транспортно – комуникационната система на Общината,                                                                                                                                                                     която не отговаря на нарасналия автомобилен транспорт и увеличения брой паркирани автомобили .

2.1.Синхронизиране чрез „зелената вълна“ на светофарната система и увеличаване на пропусквателната способност на кръстовищата;

2.2.Изграждане на система за контрол и управление на маршрутния транспорт.

2.3.Ремонт и подмяна  на всички автобусни спирки и поставяне на информационни табели.

2.4.Обезопасяване на натоварените улици чрез пътни знаци,  регулиране на скоростта и промяна на организацията на движение, преди всичко около училищата и детските заведения,  ул. „Ген.Радецки“ ,„Хр.Ботев“.                                                                                                                         Поставяне на пешеходни светофари и пешеходни пътеки на централната артерия на Казанлък  до ромската махала, до Универмага пресечката с  ул.“ Й. Стателов“, до пощата пресечката с ул.  „П.Стайнов“  и надлеза  в западната част.

2.5.Изграждане на автобусна спирка за автолинии № 1 и № 13 в близост до блок 46 в ж.к.

„Изток“.

2.6.Един от автобусите, пътуващи по линията Казанлък – Габрово да спира в гр. Шипка.

2.7.Да се осигурят  необходимите средства на кметствата за пътна маркировка и пътни

знаци.

2.8.Да се въведе ред  и архитектурен стил в поставяне на гаражите  на гражданите, като не се ликвидират зелени площи и паркинги в кварталите. Да се проучат терени  за проектиране и поставяне на едноетажни и многоетажни гаражи.

2.9.Да се поддържат велоалеите Казанлък – Розово – Овощник.

3.Благоустрояване на пространството около паметника на Г.Кирков – плочки, зелени площи, за което са събрани  над 1000 подписа на граждани.

4.Реконструкция на улици и възстановяване на асфалтова настилка, ремонт на тротоари, улично осветление  – ул. „Хр. Смирненски“„ЦарПетър“,  „Граф Игнатиев“,междублоковите пространства в района на бл. 46,51,52,53,60 в ж.к. „Изток“.

5.Поддръжка и възстановяване на зелените площи – северен парк, парк „ Тюлбето“.

6 .Решаване на водоснабдяването на с. Черганово, Овощник и с. Бузовград.

7.Изграждане на канализация на град Шипка, с. Копринка.

8.Ремонт на моста на Тунджа на пътя Казанлък – Бузовград.

9.Изграждане на отводнителни шахти , където има голямо водосъбиране при силни

валежи в  ж.к.“Изток“, южните райони на града.

10.Осигуряване на средства за изграждане на детски и спортни площадки във всички

квартали на Казанлък и селища на Общината.

11.Управление на сметосъбирането :

– Осигуряване на редовно сметосъбиране в кметствата поне два пъти на месец;

– Разделното събиране на отпадъците е провалено, специализираните съдове са изпочупени, пространствата около тях са силно замърсени и са източник на зарази, което изисква средства за техния ремонт и подмяна;

– Да се мият улиците, особено през  пролетта и лятото, когато запрашаемостта е много голяма;

– Да се създава по – добра организация на снегопочистване като се включат кварталните улици и междублокови пространства и селищата на Общината.

– Ежегодно да се почиства река  „Стара“ , както и коритата на по – малките реки в селищата.

 

К У Л Т У Р А

 1. Неотговарящо на българските традиции, протича  отбелязването на 24 май, защото се два превес  на празника на розата, което изисква по – добра организация и финансови средства.
 2. Създаване на алея със скулптури на известните художници на Казанлък – Иван Милев, акад. Дечко Узунов, проф. Ненко Балкански, Чудомир, Теню Пиндарев, Мара чорбаджийска, Надежда Кънчева ……

3.Осигуряване на достатъчно средства на читалищата в селищата, за да осъществяват ефективно дейността си  – художествена самодейност, библиотека, поддръжка на сградния фонд. Това ще даде възможност на читалищата  в селищата да не стоят затворени през по – голямата част на деня и да задоволяват духовните потребности но жителите.

4.Държавният орган, осигуряващ субсидиите, да се намеси в дейността на читалище  „Искра“ и театър „Любомир Кабакчиев“, които да показват високо художествено – творческо ниво за задоволяване на духовните потребности на гражданите.

5.Осигуряване на средства за ремонт на покрива на читалището в гр.Шипка.

6 .Да се разгледа статута на дом „Петко Стайнов“ и осигурят необходимите средства за дейността му.

 

О Б Р А З О В А Н И Е

1.Да се разработи образователна карта за Общината и всяко населено място, която да отразява  местната образователната политика на основата на образователната инфраструктура,  институции,  население, демографско развитие.

2.Финансиране и поддръжка на сградния фонд, защото проектите за енергийна   ефективност разкрасиха сградите, но вътре в тях  базата е амортизирана и липсват съвременни средства за обучение.

3.Демографският срив засилва негативните тенденции в образователния процес, особено в малките селища – слети паралелки, извозване на ученици от едно населено място до друго, за да се захранва с ученици, тревога за закриване на училища – Копринка, рушене на сградите на закритите училища – Розово, Дунавци и др.

4.Делегираните бюджети водят до различия в заплащането при еднакъв труд, бюрократично отношение към учители от страна на директори, на които нормативните документи дават големи права.

5.Преразглеждане на осигуряваните средства за МКБППМН, ДПС, Агенция  за защита на детето, педагогически съветници,  за да  се оправдават от тяхната дейност, защото агресията в училището расте. Да се предложи на държавните институции  разработване на нов статут на класния ръководител и въвеждане на длъжността помощник – учител.

6.Осигуряване на средства за преасфалтиране на спортните площадки на училищата и оборудване със съвременни съоръжения.

 

З Д Р А В Е О П А З В А Н Е

 1. Разкриване на спешен стоматологичен кабинет .
 2. Настояване пред съответните органи да се разреши проблема с училищното здравеопазване и възстановяване на здравните кабинети в училищата.
 3. Осигуряване на средства за повишаване на здравната култура на ромското население, профилактика на социално значими заболявания и заразни болести, за  физическото и здравното състояние в детските колективи.
 4. Осигуряване на здравна помощ във всички селища на Общината.
 5. Премахване на таксата за детските ясли.

 

 

 

С О Ц И А Л Н И  Д Е Й Н О С Т И

 

 1. Формиране на сдружение в Общината, което да обединява пенсионерските клубове и пенсионери, което да поставя пред висшестоящите органи проблемите на пенсионерите и настоява за тяхното решаване.
 2. Ползвайки опита на европейски страни да се организира събиране на стари дрехи за социално слаби като се поставят контейнери на подходящи места.
 3. Възстановяване на клубната база в кварталите и превръщане в места за социални контакти.

 

 

Продължете с четенето

Казанлък

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Published

on

На 27.03.2024 г. в сградата на община Казанлък се проведе среща на кмета Галина Стоянова с членове на научно-изследователски екип, работещ по проект „Дигитално разделение и социални неравенства“. В рамките на проекта учените изследват дигиталното разделение в неговите три равнища – достъп, умения и извличани ползи – и се фокусират върху успешните примери за преодоляване и ограничаване на неравенствата на местно ниво. Множество изследвания демонстрират, че дигиталните и социално-икономическите неравенства намаляват, когато са налице активни хоризонтални връзки на гражданските структури с местната власт и с бизнеса. Една от целите на проекта е именно промотирането и стимулирането на подобни връзки, поради което високо се цени участието на представители на местната власт в изследването. Друг акцент в изследователската програма е т. нар. дигитална демокрация, при която онлайн-базираните технологии умножават и подобряват възможностите на гражданите да се включват в процеса на вземане на решения на местно, регионално и национално нива.
Мултидисциплинарният екип включва учени от Института по философия и социология при Българската академия на науките (ИФС – БАН), Софийския университет, УНСС и Бургаския свободен университет. В разговора с кмета на община Казанлък участваха проф. Румяна Стоилова и д-р Мартин Константинов от ИФС – БАН, които открояват няколко значими примера за полезни за обществото приложения на цифровите технологии в Казанлък:
​На първо място, изследователите бяха впечатлени от ползотворното сътрудничество между община Казанлък и Младежкия общински съвет – организация на ученици от средния курс, включваща представители на всяко училище в общината. Идеята за успешното мобилно приложение Drug stop, с което гражданите могат да подават сигнали при подозрения за разпространяване на наркотици, се заражда именно в Младежкия общински съвет на Казанлък. След като получават подкрепата на кмета и местните органи на МВР, казанлъшка софтуерна фирма създава, а младежите разпространяват и представят приложението във всички училища в общината. Всеки гражданин може да подаде напълно анонимен сигнал, който се обработва и препраща към полицията от служител на общината. Това приложение дава възможност за нанасяне на картата на проблемни места и зони, за бърза реакция от страна на полицията, както и за обратна връзка към подателя за това какъв е резултатът от проверката. Анализът на резултатите от приложението за няколкото месеца, в които работи до края на 2023-а година показва, че има 6 образувани съдебни производства и 1 влязла в сила присъда за разпространение на наркотични вещества.
​Областната управа на Стара Загора също оценява достойнствата на приложението и моли община Казанлък да разреши достъп до него за използване във всички 11 общини на областта. Кметът Галина Стоянова призова това доказало се като ефективно решение в борбата срещу разпространението на наркотици да бъде припознато и от Министерствата на образованието и вътрешните работи, за да е възможно ползването му в цялата страна.
​Друго приложение на цифровите технологии, което има потенциала да помогне за решаването на наболели проблеми, значително да оптимизира разходването на общинския ресурс и да подобри живота в общината, е идейният проект за дигитализация на всички комуникационни мрежи в града – ВиК, електроснабдяване, паркиране, видеонаблюдение и връзка с полицията, сметоизвозване и др. Проектът е изготвен за община Казанлък от управата на южнокорейската столица Сеул в знак на благодарност за помощта, оказана на корейците при създаването на фестивала на розата в Сеул. В замяна на споделения опит, предаден от Казанлък, за това как се организира подобен фестивал на розата, корейците изготвят за нашата община изчерпателен разрез на правилното функциониране на една общност, чрез дигитална свързаност на всички комуникационни процеси в нея. Ключово при този подход е привързване на комуникационни системи като ВиК и електроразпределение към тези на общината, което предоставя възможността за взаимно уведомяване и бърза реакция при аварийни ситуации, както и за своевременно подаване на достоверна информация от общината към гражданите. Така чрез дигитализацията гражданинът е част от решаването на проблема и е добре информиран за всичко значимо, което се случва наоколо.
​Интегрираният проект за дигитализация на община Казанлък участва в корейски конкурс в областта на нововъведенията и „умните“ решения, в който корейски градове се явяват със свои побратимени градове и представят общите си проекти. Трите най-високо оценени проекта ще бъдат предложени за финансиране от корейското министерство на икономиката.
​Още една, макар и не директно свързана с дигитализацията, инициатива на община Казанлък е създаденият Консултативен съвет към кмета, в който участват граждани, избрани от местните общности в 19-те населени места и четирите квартала на града. Тази форма на комуникация позволява осъществяването на пряка двустранна връзка между местната управа и гражданите, като стимулира гражданското политическо участие в живота на общината. Именно на такива формални и неформални структури и граждански организации стъпва разбирането за т. нар. „съвещателна демокрация“, при която идеята за гражданите като „суверен“ се реализира чрез открити дебати в публичната сфера и в мрежите на организации на гражданското общество, които влияят върху системата за вземане на политически решения. Именно в този дух е препоръката на изследователския екип на проекта „Дигитално разделение и социални неравенства“ към кмета на Казанлък да почерпи от опита на редица западни общини, които вече успешно са въвели интернет-базирани комуникационни платформи, стимулиращи гражданското участие и даващи възможност за формиране и изразяване на граждански позиции, които местната управа се ангажира да взема предвид.
​Мнозина учени считат, че съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) са поставили началото на ерата на гражданското управление през 21-ви век и че те предлагат перспективата за нова философия на властта, която е по-приобщаваща за гражданите, и която може да предостави повече обществени услуги на по-голям брой граждани. За съжаление, в тази нова ера гражданите без цифрови умения са застрашени от двойно изключване – дигитално и гражданско-политическо. Така, вместо да спомагат за намаляване на неравенствата, ИКТ всъщност могат да ги увеличат. Именно това е и мисията на екипа от социални изследователи, работещ по проекта – да представи проблема на вниманието на централната и местна власт, на бизнеса и гражданските организации, за да се търсят съвместни решения. Тези решения трябва да целят постигането на една по-отзивчива за нуждите и желанията на гражданите власт и на по-информирано и активно гражданско общество, в което съвременните цифрови технологии помагат на все по-голям процент от гражданите да участват в процеса на вземане на решения.
Може да бъде изображение с 3 души и текстово съобщение
Всички реакции:

Стефан Папукчиев и 3 други

Продължете с четенето

Казанлък

26 момичета ще се борят за короната на Царица Роза

Published

on

На първата си работна среща в Община Казанлък се събраха момичетата, които тази година ще се състезават за короната в конкурса “Царица Роза”. Те бяха посрещнати от кмета Галина Стоянова, както и от екипа, който ще бъде неотлъчно до тях в подготовката за вечерта на спектакъла.
“Благодаря ви за смелостта, че сте тук” обърна се към момичетата Галина Стоянова. „Знам, че макар и натоварено, времето до конкурса ще бъде приятно за всички вас.Може да бъде изображение с 10 души и маса
Единственото, което е важно, е да покажете красотата и естественото си излъчване“, каза тя и пожела на участничките да бъдат блестящи и спокойни. „Желая ви да завършите успешно и да продължите образованието си, където пожелаете, но винаги да се връщате в родния Казанлък, да мислите за него и да го обичате. Казанлък ви обича!“, каза кметът.
Заместник-кметът на община Казанлък Сребра Касева запозна претендентките с историята на конкурса и им пожела да бъдат уверени и спокойни, и да се забавляват. Тя подчерта, че това не е просто конкурс за красота, а прекрасно преживяване, което оставя спомен за цял живот. По време на подготовката ще научат повече не само за родния си град, но и за качествата, които трябва да притежава една истинска царица, посочи Касева.Може да бъде изображение с 4 души, телевизия и текстово съобщение
От екипа разкриха, че тази година за участничките и за гостите на спектакъла са подготвени много изненади.Може да бъде изображение с 9 души, хора, които учат, маса и текстово съобщение
Мотото на тазгодишното издание на конкурса „Царица Роза“ е „Приказката на живота“, а изборът на най-красивата от всички абитуриентки на Казанлък ще бъде на 14 май в Дома на културата „Арсенал“.
Билетите за едно от най-дългоочакваните събития в града ще бъдат в продажба от понеделник в Културно-информационния център.
Продължете с четенето

Казанлък

Близо 400 грама метамфетамин е иззет от криминалисти от РУ-Казанлък

Published

on

На 23.04.2024г. полицейски служители от РУ-Казанлък, в гр. Казанлък, са извършили проверка на 49-годишен криминално проявен мъж. Намерени и иззети са 6 полиетиленови торбички съдържащи белезникави бели, кристалообразни вещества, за които изготвената експертиза установява, че са метамфетамин с общо тегло 397,66 грама.

Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа. В РУ-Казанлък е образувано досъдебно производство по чл.354а, ал.2 от НК. Работата по случая продължаа под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

 

Продължете с четенето

Казанлък

Обновяват водопроводната мрежа на град Шипка с проект за 2.6 милиона лева

Published

on

2 милиона и 600 хиляди лева е стойността на проекта за реконструкция и поетапна подмяна на водопроводната мрежа в град  Шипка, съобщи кметът Василка Панайотова. Основната част от средствата са по програма от Предприятието за управление на околната среда, отпуснати са и пари от републиканския бюджет.

По данни на Националния статистически институт от 2019 година, загубите на питейна вода в Шипка са над 43 процента. През 2015-2016 година е ремонтирана малка част от водоснабдителната мрежа, с което е прекратен и водният режим през лятото.  Съоръженията обаче се нуждаят от подмяна, защото средната им възраст е 50 и над 50 години.

Заради старта на водния проект, през тази година на територията на Шипка не е предвидено възстановяване на улици. Със средства от местния бюджет ще бъде изграден тротоар, предвижда се и освежаване на пешеходните пътеки.  С 50 процента по-малко са разходите за уличното осветление, след приключил проект за пълната подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. В ход е и програма за повишаване на пътната безопасност в рамките на град Шипка.  БНР

Продължете с четенето

Казанлък

Проверка в РУ-Казанлък заради скочилия от сградата мъж

Published

on

Със заповед на директора на ОДМВР-Стара Загора ст. комисар Красимир Христов е започнала проверка за изясняване на факти и обстоятелства във връзка с инцидент в РУ-Казанлък. Припомянме, че вчера мъж скочи от втория етаж на сградата на Районното управление в Казанлък, в следствие на което е с опасност за живота.

Проверката е с цел да се установи дали са допуснати нарушения на служебната дисциплина от полицейски служители.

Продължете с четенето

Казанлък

Черганово посреща гости на фестивала „От Лазаровден до Гергьовден

Published

on

За втора година в казанлъшкото село Черганово ще се проведе националният фестивал „От Лазаровден до Гергьовден“. Организатор е местното читалище „Антон Страшимиров“ с подкрепата на Кметство Черганово и Община Казанлък.

„Тази година фестивалът ще се проведе навръх Цветница – 28 април. Освен музикалната и танцовата програма ще има и занаяти – потомствени калайджии, дърворезбари, както и кулинарна изложба“, съобщи за Радио Стара Загора секретарят на читалището в Черганово – Петър Байнов.

„Целта на фестивала е да се популяризира българския музикален и танцов фолклор, а условието е едно от изпълненията да бъде от пролетния обреден цикъл. Тричленно професионално жури с председател тракийската певица Дарина Славчева ще оценява участниците „, информира Петър Байнов.

Тази година се навършват 115 години от създаването на НЧ „Антон Страшимиров“. Подробности за честванията и за произхода на името Черганово разказа читалищният секретар:

„Читалището е основано през 1909 г. от няколко местни черганци и се е помещавало в плевня. Новата сграда е построена 1990 г. Годишнината ще отбележим през м. октомври, около Петковден, когато е празника на селото. Името Черганово произлиза от един керван селяни от съседното село Тулово, които са карали своите биволи по река Тунджа между двете села. Те са прали черги в реката. Наричали са ги „чергари“ и от там идва името Черганово“. БНР

Продължете с четенето
Реклама

Новини от Стара Загора

Can't extract feed: https://stz7.com?get_posts=1&count=10.

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com