Правителството отпусна още 28 млн. лв. за справяне след бедствията

   

Нови 28 145 409 лв. за изпълнение на проекти и дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия се очаква да отпусне правителството на редовното си заседание тази сряда – 15 април. Почти цялата сума – над 27 млн. лв., са трансфери по бюджетите на общини за разплащане на разходи по овладяването на бедствено положение, ремонти и възстановяване на инфраструктура.

С останалите средства се покриват разходи на министерствата, като половината са за дейности по обезопасяване на язовирите, определени в предаварийно състояние. Целевите разходи се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет за 2015 година.

В началото на април правителството предостави на общините близо 14 млн. лв. за овладяване и преодоляване на последиците от обилните снеговалежи и наводненията през последните месеци. Общините ще получат допълнителни средства и за изплащане на стипендии на учениците по Програмата за закрила на деца с изявени дарби. Програмата беше приета през м. февруари и нейната цел е да насърчава творческите, научните и спортните заложби и потребности на учениците, заели призови класирания през тази година, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. и едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предлага понижение от 0,5 на 0,4 на коефициента на редукция на тонажната такса за пътническите кораби. С решението, което правителството се очаква да приеме, се цели подобряване на условията за превоз на пътници и извършване на круизни туристически пътувания в българските пристанища. Новата стойност ще доведе до редуциране на дължимите такси от пътническите кораби средно с 14 на сто.

Това от своя страна създава предпоставки за насърчаване развитието на бизнеса чрез запазване на съществуващите и привличане на нови пътници, както и за преодоляване на засилената конкуренция със съседните страни. В дневния ред на кабинета е включено и приемането на нова тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, и отмяна на действащата от 2004 г. Според новата тарифа, при определянето на размера на събираните от Агенцията такси за извършваните от нея дейности се включват само преките трудови и материални разходи за извършването на дейностите и услугите и не са калкулират амортизационни разходи и печалба, както и разходи за отстраняване на нередовности и предоставяне на допълнителна информация.

Правителството ще разгледа и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Целта е в българското законодателство да се въведат европейски изисквания за алтернативно и онлайн решаване на потребителски спорове.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com