Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 година

   

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 150.5 хил., от които 78.8 хил. са мъже и 71.7 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 56.3% (при 54.7% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 3.2 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 61.8%, а при жените – 51.3%.

През второто тримесечие на 2019 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 147.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.7% (77.0% за мъжете и 72.3% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 4.5 процентни пункта.

76453983

Фиг. 1. Коефициенти на заетост в област Стара Загора по възрастови групи и тримесечия

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.
Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.
Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:
– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.
При оценката на резултатите за второто тримесечие на 2019 г. са използвани данни за населението на страната към 31.03.2018 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства.
По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ- www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com