ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

   

На 12.10.2016 г. Управляващият орган на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“.

Настоящата процедура има за цел да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Общият бюджет на процедурата е 15 000 000 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ за едина проект е минимум 50 000 лв,  максимум 391 166 лв.

Допустими кандидати са:

  • Общини или райони на общини;
  • Доставчици на социални услуги;
  • Социални предприятия;
  • Специализирани предприятия на хора с увреждания;
  • Кооперации на хора с увреждания;
  • Неправителствени организации;
  • Работодатели.

Допустими дейности – насочени са към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:

– Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;

– Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

– Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

– Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица;

– Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост адаптирането им за лица с увреждания;

– Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

– Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;

– Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;

– Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 05.01.2017 г. 17:30 часа.

Проектните предложения се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com