Общински съвет Казанлък открива процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък за мандат 2020 – 2024 г.

   

ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет Казанлък открива процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък за мандат 2020 – 2024 г.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 66 – чл. 75 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Казанлък открива процедура за определяне на 26 броя съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от тези лица трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.


2. Определя следните правила за нейното провеждане.

2.1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

– е на възраст от 21 до 68 години;

– има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

– има завършено най-малко средно образование;

– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– не страда от психически заболявания.


2.2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;

– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с

политически цели;

– работи в съд, прокуратура, следствени орани, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.


2.3. Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет – Казанлък следните документи:

1. Подробна автобиография, подписна от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията. Важно! Документът се издава от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на електронен адрес  info@comdos.bg или на адрес: София, 1000, ул. „Врабча“ № 1тел. 02/800 45 06

Документите се приемат в деловодството на Общински съвет – Казанлък (стая № 7), в сградата на Община Казанлък, всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. в срок от 01.11.2019 г. до 29.11.2019 г. включително.

3. Общински съвет – Казанлък ще избере Временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели.

4. Общински съвет – Казанлък в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от общите събрания на окръжните съдилища.

5. Откриването на процедурата за избор на съдебни заседатели и правилата за неговото провеждане се обявяват в един местен ежедневни, в електронните медии и на интернет страницата на Община Казанлък и интернет страницата на Общинския съвет.

Николай Златанов /П/

Председател на Общински съвет – Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com