Община Казанлък изпълни успешно проект, с който генерира проектна готовност за следващия програмен период, за да привлече финансов ресурс за близо 32 млн. лв.

   

Заместник- кметът Лилия Цонкова обобщи резултатите по Проект „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“

Заместник-кметът по програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности на Община Казанлък Лилия Цонкова проведе заключителна пресконференция по проект „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“, схема за БФП BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“ финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“, договор BG161PO001/5-02/2012/015.

С настоящия проект Община Казанлък подготви 35 инвестиционни проекти в работна фаза, с които да кандидатства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г и други източници за финансиране. По време на заключителната пресконференция бяха представени  постигнатите цели, дейности и резултати от предоставената безвъзмездна финансова помощ. Разработените и изцяло съгласувани инвестиционни проекти са за обекти разположени в трите зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020.

„Една от най-важните дейности, по които работихме през последните години, е да подготвим Община Казанлък за новия програмен период“, каза зам.-кметът Лилия Цонкова и допълни, че благодарение на натрупания опит и капацитет по изпълнение на проекти през следващия програмен период по ОС 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на Общината са делегирани изцяло нови функции на Междинно звено. По ОС1 на новата оперативна програма „Региони в растеж“ освен конкретен бенефициент за сумата от близо 19 млн. лв., Общината сама ще избира и оценя проектните предложения, с които ще кандидатства.

Благодарение на успешно изпълнения проект тема на днешната пресконференция, който е  на стойност 549 458,66 лв., Община Казанлък има пълна готовност да започне реалното изпълнение на проектите от новия програмен период още от средата на следващата година.

 

Обектите, за които са изработени инвестиционните проекти, са 18 улици, 3 детски градини, 9 зони за отдих/ междублокови пространства, като 7 от тях се намират в кв. „Изток“ на гр. Казанлък, а другите 2 – в Индустриалната зона на града, 3 парка и Център за настаняване на бездомни хора и социални жилища.

Към момента екипи в Община Казанлък подготвят Инвестиционна програма, включваща индикативен списък с основни и резервни проекти за финансиране  през новия програмен период чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП), в която да бъдат приоритизирани обектите, за които ще бъдат разработени проектни предложения и ще получат целево финансиране по ОП „Региони в растеж“.

Общата стойност на изготвените по настоящия проект от Община Казанлък и одобрени от Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (към Министерството на регионалното развитие и благоустройството) инвестиционни проекти, е близо 32 милиона лева. Намерението на общинското ръководство е основен приоритет за усвояване на целевите средства в размер на  19 658 031,68 лв. да бъде  облагородяване и подобряване на жизнената среда на кв. „Изток“, именно затова в Инвестиционната програма, която Общината подготвя към момента и която трябва да получи одобрението на УО на ОП „Региони в растеж“ ще бъдат включени основно обекти от кв. „Изток“.

Обекти включени в проект „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“:

23 на брой за обекти от Зона 1 – със социален характер;

10 на брой за обекти от Зона 2 – с потенциал за икономическо развитие;

2 на брой за обекти от Зона 3 – с публични функции с висока обществена значимост.

Вид на обектите, за които има изработени инвестиционни проекти по проект „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“:

3 броя Детски градини;

3 броя Паркове;

9 броя Зелена площ/Зона за отдих;

18 броя Улици;

Социални жилища;

Център за временно настаняване на бездомни хора.

 

10.09.2015г.                            Пресцентър на Община Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com