Свържете се с нас

Казанлък

Николай Златанов: Чувствам се удовлетворен и горд, че всички заедно, успяхме да реализираме обещаното

Published

on

ОТЧЕТ – За дейността на Общински съвет  Казанлък и неговите комисии, за мандат 2011 год. – 2015  год.  и периода 08.11.2014 год. – 13.05.2015 год.

Уважаеми общински съветници,
Уважаема госпожо кмет на община Казанлък,
Уважаеми граждани на община Казанлък,

В изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общинския съвет (ОбС) и неговите постоянни и временни комисии, за периода на мандат 2011 год.-2015 год. и  седмо шестмесечие от 08.11.2014 год. – 13.05.2015 год.

През изтеклите три години и половина от настоящият мандат, Общинският съвет и неговите комисии, работиха отговорно и ползотворно, с цел решаване на местните проблеми, спазвайки законите на Република България и Правилника за организацията и дейността на ОбС. Проведохме 64 заседания, на които приехме 1349 решения. Съпоставено с предходния мандат 2008 г. – 2011 г., за същият период са проведени 45 заседания, на които са гласувани 676 решения. Т.е. свършената работа е със 100% повече.

За отчетния 6 месечен период, Общинският съвет проведе 9 заседания на които приехме общо 215 решения, срещу 127решения на предходния мандат.

Постоянните комисии (ПК), проведоха 80 заседания на които  разгледаха 662 материала.

Най-значителни от приетите от Общинския съвет 215 решения, са следните:

Група решения, които засягат всички жители на община Казанлък и регулират обществения живот, чрез местните нормативни документи – програми, правилници и наредби на Общинския съвет:

 – Приехме Годишна програма за развитие на туризма в Община Казанлък за 2015 г.;

 – Създадохме Общински културен институт – Посетителски център ‘Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства’ в Община Казанлък;

– Одобрихме  Споразумение за партньорство между Община Казанлък и Исторически музей ‘Искра’ – Казанлък, по проект ‘Реставрация, консервация и социализация на тракийски могили ‘Хелвеция’ и ‘Грифони’, по Програма БГ08 ‘Културно наследство и съвременни изкуства’,

Група решения, свързани с бюджета и финансите на общината:

–         Приехме Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2015 г.

–         Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2015 г.

–         Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2013 г., както и Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма към 31.12.2013 г.

–         Одобрихме средства от бюджета на Община Казанлък, за погасяване на задължения на фондация ‘Чудомир’ към взискатели, въз основа на изпълнителни листове.

–         Приехме План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г.

Група решения, свързани с приватизация и разпореждане с общинската собственост:

–  Приехме Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на община Казанлък за 2015 г.

 

– Предоставихме безвъзмездно за управление на Българска Телеграфна  Агенция (БТА), офис, находящ се в  гр. Казанлък, ул. ‘Искра’ № 4.

 – Предоставихме безвъзмездно помещения за нуждите на общински културен институт Театър ‘Любомир Кабакчиев’ – част от четвърти етаж в сграда частна общинска собственост, находяща се на пл. „Севтополис“ № 14,

  Предоставихме под наем, за срок от 3 години, имоти – публична общинска собственост със спортно предназначение – „Зали за спорт“, находящи се в „Младежки дом“ гр. Казанлък – на спортни клубове и организации.

Група решения, свързани с устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт:

–  Одобрихме Общ устройствен  план на територията с изявено културно – историческо наследство  ‘Долината на тракийските владетели’,  с обхват на землищата на гр. Казанлък, гр. Шипка, гр. Крън, с. Шейново, с. Енина, с. Ясеново, с. Хаджи Димитрово,  с. Голямо Дряново, с. Дунавци, с. Копринка и с. Бузовград.

– Дадохме съгласие за изграждане на ВиК инфраструктура на с. Копринка, общ. Казанлък.

– Дадохме съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Финансов механизъм на Европейското Икономическо Пространство – подмяна на отоплителните инсталации и горивна база на 5 обекта общинска собственост – ЦДГ № 8 и № 9, ОДЗ №1 5 и ДЯ № 4 и № 5.

– Одобрихме план–схема за газоснабдителна мрежа към Подробен устройствен план на град Казанлък на територията  на квартал Казанлъшки минерални бани, община Казанлък.

Група решения, свързани с културата, образованието, спорта и туризма:

– Удостоихме със званието  ‘Почетен гражданин на град Казанлък’ , Николай Ибушев и Цвятко Цветков, а с вписване в Почетната книга на град Казанлък, съгражданите ни Рени Червенкова, Елена Юлиянова, Стефка Денева и Костадинка Димитрова.

–  Приехме официален статут на Конкурс за кратък хумористичен разказ ‘Чудомир’ в рамките на Чудомирови празници.

– Приехме ‘Декларация за несъгласие с претенциите на Народно читалище ‘Искра – 1860’ гр. Казанлък за заплащане на наем от Общинска библиотека ‘Искра’ гр. Казанлък.

–  Приехме „Декларация за несъгласие със съкращенията на служители в Национален парк-музей ‘Шипка – Бузлуджа“.

–  Приехме решение за поставяне на паметник на Христо Ботев, в тревната площ на парк ‘Розариум’ гр. Казанлък.

 

Група решения, свързани с решаване на социалните проблеми на жителите на общината:

–         Създадохме Общинско предприятие ‘Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня’, считано от 01.07.2015 г. със седалище и адрес на управление  гр. Казанлък, ул. ‘Христо Ботев’ № 30.

–         Разкрихме пунктове на Детска млечна кухня, за раздаване на храна на деца до 3 години, във с. Черганово и във с. Копринка.

Група решения, за даване на съгласие за участие на общината, в проекти и програми, както и решения за тяхното съфинансиране и мостово финансиране:

– Изразихме съгласие, за кандидатстване по Проект ‘Красива България’-2015,  с проектно предложение за реконструкция и модернизация на общински  стадион „Севтополис“.

–  Взехме решение, с което прехвърлихме в полза на казанлъшка общинска болница,  всички придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи (СМР) по проект ‘Реконструкция /обновяване и оборудване на МБАЛ ‘Д-р Хр. Стамболски’ ЕООД, гр. Казанлък, по договор за безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма ‘Регионално развитие 2007-2013 г.’

– Одобрихме съфинансиране за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък” в размер на 15 % от общата стойност на проекта или 39 427,45 лв., финансиран от Национален Доверителен Еко Фонд.

На фона на приетите 215 решения на Общинския съвет, през отчетния 6 месечен период, нито едно решение не беше обжалвано пред съда.

 

 

Уважаеми колеги и съграждани,

Какви са основните постижения и с какво можем да отличим дейността на ОбС Казанлък, през изтичащия мандат 2011 г.-2015 година, като орган на местната законодателна власт.

1.      Успяхме да върнем добрата комуникация, между Общински съвет и Общинска администрация.

–         Изкоренихме пагубното противоборство, между Кмета на община Казанлък и Председателя на ОбС.

–         Всички срещи с представители на бизнеса, национални и чуждестранни гости и делегации се провеждаха в присъствието на Кмета и Председателя на ОбС, което възвърна доверието в община Казанлък, като работеща и открита институция.

–         Въведохме ежегодната практика, годишния Бюджет на община Казанлък, да бъде предварително обсъждан на изнесени заседания, съвместно от общинските съветници и екипа на Кмета на община Казанлък.

–         Нито Общинският съвет, нито Кмета на общината са се възползвали от възможността, предвидена в чл.45 от ЗМСМА, да атакуват пред съда решенията или актовете на другата страна.

2.      Успяхме да въведем конструктивен тон в Общински съвет и Председателския съвет.

–         Почти всички решения на Председателския съвет са приемаха с пълно единодушие, въпреки, че участниците в него са представители на петте различни групи съветници.

–         Провеждането на заседанията на ОбС беше стегнато, в рамките на няколко часа, като не се наблюдаваха сериозни, политически противоборства. За този резултат спомогна пренасянето на дебатите в Постоянните комисии, където се сблъскваха експертните мнения.

3.      Приехме рекорден брой решения.

–         До 13.05.2015 год. проведохме 64 заседания, на които приехме 1349 решения. Съпоставено с предходния мандат 2008 г. – 2011 г., за същият период са проведени 45 заседания, на които са гласувани 676 решения. Т.е. настоящият Общински съвет е работил, два пъти повече от предишния.

4.      Приехме стратегически решения, определящи развитието на община Казанлък, през следващите години.

4.1. Решения с които създадохме и актуализирахме градоустройствената основа:

– С наше решение и след проведено публично обсъждане, определихме обхвата на трите зони на въздействие от „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие Казанлък-2020 год., като по този начин от една страна попаднахме в числото на 36-те големи градски центрове, които подлежат на директно финансиране в следващия програмен период, а от друга страна си осигурихме сумата от 497020 лева за проектиране.

– Приехме Общ устройствен план на гр. Казанлък и  Задание за изработване на  Общ устройствен план на цялата територия на община Казанлък.

4.2.Решения за привличане на европейски средства, за изграждане на обекти, с които осигурихме опазване на околната среда:

– Реконструкция и модернизация на градската пречиствателна станция в с. Овощник, на стойност 22 974 967 лева,

– Изграждане на претоварна станция за депониране на битови отпадъци, на стойност 5 277 734 лева,

4.3. Решения с които подобрихме жизнената среда и зоните за отдих на населението:

– Рехабилитираха се и се обновиха Парк „Розариум“ и Лесопарк „Тюлбето“ и се изгради свързваща ги велоалея, на стойност 4 870 040 лева.

– Приехме десетки решения за изграждане на паркове и зони за отдих, във всички части на града и населените места.

– Приехме решения, с които определихме рекордните 157 улици, за реконструкция и подновяване на уличната мрежа в града и населените места.

4.4. Решения с които осигурихме стабилно развитие във здравеопазването:

– Реконструкция, обновяване и оборудване на общинска болница МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в гр. Казанлък на стойност 3 791 817 лева и Внедряване на мерки за енергийна ефективност на стойност 3 354 584 лева.

4.5. Решения с които осигурихме развитието на историческото и културно наследство:

–  Одобрихме Общ устройствен  план на територията с изявено културно – историческо наследство  ‘Долината на тракийските владетели’,  с обхват землищата на гр. Казанлък, гр. Шипка, гр. Крън, с. Шейново, с. Енина, с. Ясеново, с. Хаджи Димитрово,  с. Голямо Дряново, с. Дунавци, с. Копринка и с. Бузовград.

– Одобрихме проект за Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ на стойност 2 776 524 лева, който се изпълнява в момента.

5.      Приехме решения с висока обществена значимост и такива, които се приемат за първи път:

5.1.           За първи път, приехме Наредба № 5 За управление на горските територии, собственост на община Казанлък. По този начин определихме статута на общинските гори, които до този момент не бяха точно установени и не се стопанисваха. За първи път, приехме Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Казанлък за 2015 г.

5.2.           За първи път, разгледахме искане за провеждане на местен референдум. За целта и в изпълнение на законовите изисквания, създадохме първия Регистър на предложенията за провеждане на местен референдум.

5.3.           За първи път, приехме Правилник за финансиране на процедури „Инвитро“ на лица с репродуктивни проблеми. Въпреки, че предвидените средства са безспорно недостатъчни, в общината вече се роди първото дете, чиито родители са получили такава помощ.

5.4.           За първи път, създадохме Регистър с паметниците и паметните плочи на територията на Община Казанлък. Този регистър е публикуван на интернет страницата на Община Казанлък и внася ред в осъществяването на тази дейност.

5.5   Приехме нова Наредба № 1 за обществения ред в община Казанлък. По този начин отменихме остарялата наредба от 2005 год., като включихме два нови раздела: „Опазване на обществения ред, собствеността и чистотата“ и „Опазване на обществения ред в жилищни сгради“. Забранихме всякакви нерегламентирани шумове и приехме легална дефиниция за „удължено работно време“ на заведенията.

5.6   Приехме нова Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на Община Казанлък. По този начин, отменихме остарялата наредба от 2002 год., като съобразихме негативните резултати от 15-годишния договор с „Танатос“ ООД и предоставихме управлението на общинското предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“.

5.7  С наше решение, поехме временен, безлихвен, краткосрочен дълг, чрез  заем от Централния бюджет на Р.България в максимален размер на  5 845 223 лв. Това действие беше обусловено от поставянето на Търговска банка „КТБ“АД под особен надзор от БНБ и блокиране на бюджетните и извънбюджетните средства на община Казанлък. Забавиха се разплащанията по Европейски проекти и надвисна заплаха за тяхното завършване в срок. Незабавната ни реакция, позволи да се възползваме от създадената възможност за безлихвен заем, което доведе до безпрепятствено продължение на дейността на общинските училища, детски ясли и градини, културни институти и социални заведения.

5.8  С цел покриване на задълженията към „Тракия трейд“ ООД гр. Стара Загора, присъдени от АС към БТПП, приехме решение относно, поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер до 4 000 000 лева. Задължението произтича от сключена през 2007 год. сделка за продажба на бившата „Инфекциозна болница“. Своевременното погасяване на този значителен дълг, позволи да избегнем реалната опасност от блокиране на банковите сметки и цялостната дейност на общината.

6.      Приехме Декларации, по значими за местната общност въпроси:

6.1.           С най-висока обществена значимост, безспорно е приетата от ОбС Казанлък, Декларация за несъгласие, да бъде закрит Центърът за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР в гр. Казанлък и несъгласие, да бъде разкрит на територията на Община Казанлък Лагер от затворен тип или Лагер за бежанци. Този документ беше подготвен, изработен и гласуван с активното участие на Председателския съвет на ОбС Казанлък, представителите на всички политически партии, представени в ОбС и Кмета на общината. Декларацията беше изпратена до всички отговорни институции в страната, в това число Президента и Министъра на вътрешните работи. Предприетите действия бяха подкрепени с безпрецедентно единодушие от цялото население на общината и съпроводени с масово гражданско неподчинение. Беше изготвена подписка, която със събраните около 5000 подписа, беше внесена с искане за провеждане на местен референдум. За наша радост не се наложи реално провеждане на референдум, т.к. действията срещу които протестирахме, бяха осуетени.

С приемането на горната декларация, в резултат на която се проведоха масови протести в центъра на града и беше затворен подхода към прохода „Шипка“, Общински съвет Казанлък доказа, че се ползва с доверието и уважението на местната общественост, представителите на бизнеса и партиите, които нямат свои представители в съвета.

6.2.           Приехме „Декларация на Общински съвет – Казанлък и Община Казанлък, относно подкрепа изграждането на обект „Тунел Шипка” и подходите към него”; С този документ, като орган на местната законодателна власт, изразихме отговорна позиция по изграждането на обекта и категорично заявихме пред всички държавни органи, че строежа е жизнено важен, не само за община Казанлък, но за целия регион и за държавата ни.

6.3.           Приехме „Декларация за несъгласие с претенциите на Народно читалище ‘Искра – 1860“ гр. Казанлък, за заплащане на наем от Общински театър „Любомир Кабакчиев“ гр. Казанлък по Споразумение, подписано между страните от 11.04.2012 г. По този начин продължихме тенденцията, ОбС да изразява категорична и ясна позиция по проблемите,възникнали  между културните институти.

7.      Приехме решения, в сферата на международното сътрудничество:

–         Приехме решение за побратимяване със 7 милионния китайски град Дзинан, с който бяха извършени обмени на представители на местния и китайския бизнес, във сферата на машиностроенето и розопроизводството.

–         С решения на Председателския съвет, определихме общински съветници, които посетиха побратимените ни градове в Гърция, Македония, Румъния, Франция и Русия.

8.      Работихме при строго спазване на законодателството на Р.България:

–         На фона на приетите към настоящия момент 1403 решения, обжалвани пред съда са едва 14 броя, а върнати за ново разглеждане от Областия управител са едва 8 броя решения.

9.      Работа на отделните общинските съветници, Постоянните комисии /ПК/, политическите партии и групите съветници.

–         При оценка на работата на общинските съветници, следва да се отчете факта, че в настоящия мандат 2/3 от тях бяха нови лица, които следваше да се обучат да работят с електронната система и да се запознават за първи път с приложимата нормативна уредба. Мога спокойно да твърдя, че липсата на опит, беше компенсирана с усърдна работа и активно участие във всички мероприятия, комисии и търгове.

–         Натовареността на Постоянните комисии беше обусловена от предмета им на дейност, като най-натоварени бяха:

ПК по икономика, бюджет и финанси,

ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт,

ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост.

–         Политическите партии и групите образувани в ОбС, работиха отговорно, като участваха активно в работата на ПК и във заседанията на ОбС. Нито едно заседание не беше отложено или провалено, поради липса на кворум за работа.

Единствено групата на БСП, в минимален брой случаи се опитваше да провали приемането на определени решения, като отказваше да гласува или напускаше залата, но този пример не бе последван от другите групи общински съветници.

Уважаеми общински съветници,
Уважаема госпожо кмет на община Казанлък,
Уважаеми граждани на община Казанлък,

Позволете да споделя с вас, че високо ценя доверието, което ми гласува казанлъшката общественост, чрез представителите си в Общински съвет Казанлък, мандат 2011 год.- 2015 год., като ме посочи и избра за Председател-„пръв сред равни“ общински съветници.

Чувствам се удовлетворен и горд, че всички заедно, успяхме да реализираме обещанието, което дадохме при полагане на Клетвата на общинския съветник, а именно „във всичките си действия, да се ръководя от интересите на гражданите от казанлъшката община и да работя за тяхното благоденствие“.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК

Казанлък

80 тежки ПТП с 1 загинал и 107 ранени са станали през полугодието на 2023г. в областта

Published

on

ПУБЛИКУВАМЕ АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА АВАРИЙНОСТ ПРЕЗ ПОЛУГОДИЕТО НА 2023 Г., ИЗГОТВЕН ОТ ОД НА МВР – СТАРА ЗАГОРА: ЗА ДОПУСНАТИТЕ ПТП С ПОСТРАДАЛИ ОСНОВНА ОТГОВОРНОСТ НОСЯТ ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Анализът на Областна дирекция на МВР – Стара Загора е изпратен в началото на месец септември т.г.

За допуснатите ПТП с пострадали основна отговорност носят водачите на превозни средства. По тяхна вина са настъпили 80 тежки ПТП с 1 загинал и 107 ранени.

При движение с превишена и несъобразена скорост са възникнали 81 ПТП с 36 ранени. В сравнение с 2022 г. ПТП са с 10 по-малко, загиналите – с 2 по-малко, а ранените са с 8 повече.

Вследствие  употреба на алкохол са допуснати 16 ПТП с 6 пострадали лица. През 2022 г. също са настъпили 8 ПТП с 6 ранени.

           В град Казанлък са регистрирани 23 тежки ПТП с 1 загинал и 25 ранени лица.

          През светлата част от денонощието са настъпили 172 ПТП с 2 загинали и 78 ранени, а през тъмната част от денонощието – 72 ПТП с 1 загинал и 30 ранени.

 Установени участъци със завишена пътнотранспортна аварийност – с три и повече ПТП по автомагистрали, първокласни и второкласни пътища:

І-6 – км 301+000   общ. Казанлък;

            Препоръки:

1. Периодично да се извършва проверка на хоризонталната маркировка и на знаковото стопанство в общината.

2. Да се поддържа в изправност пътя, пътните съоръжения и средствата за организация  и регулиране на движението.

3. Да се сигнализират незабавно препятствията по пътя и да ги отстраняват във възможно най-кратък срок.

4.  Да се внедряват и поддържат техническите средства и системи за регулиране и управление на движението.

5.  Ежегодно да се извършва оценка на техническото състояние на пътя.

ПРИ ВСИЧКИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ РАБОТАТА НА ТЕРЕН НА ОБЩИНАТА, ОСТАВА В СИЛА ЛИЧНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ, СЕДНАЛ ЗАД ВОЛАНА, А ПРЕХВЪРЛЯНЕТО Й КЪМ ДРУГ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНО!

Продължете с четенето

Казанлък

Закупуване на нови електробуси за междуградските линии – част от Програмата на Галина Стоянова 

Published

on

Пенсионерите от клуба в Казанлък посрещнаха сърдечно днес кандидата за кмет на Общината Галина Стоянова, която бяха поканили да им гостува по повод Международния ден на възрастните хора. 

” Това е празникът на щастието и на щастливите хора, които са отгледали и възпитали децата си, с труда си са създали хиляди неща в годините и които могат да се обърнат, да се огледа и да си кажат: „аз създадох това, възпитал съм тези хора, научил съм ги на това, което зная, те са поколението след мен.” Това е най-хубавото време”, с тези думи Галина Стоянова се обърна към казанлъшките пенсионери. 

В неформални разговори заедно разговаряха по различни теми, като обсъдиха и въпроса с намаленията за пътуване на пенсионери по транспортната мрежа извън града. Галина Стоянова сподели с тях, че в Програмата си за управление на Общината за 2023 – 2027 г. е заложила решението на този въпрос, а именно чрез проект за екологосъобразна мобилност. Съгласно него, ще бъдат закупени нови автобуси, които да обслужват транспортната мрежа на населените места в общината. Така ще се възстановят работническите курсове и намаленията за пътуване на пенсионери по тези направления.

Галина Стоянова и листата общински съветници от ГЕРБ можете да подкрепите с номер 7 в бюлетините. 

Купуването и продаването на гласове е престъпление. 

Продължете с четенето

Казанлък

Обезвредиха два силно корозирали снаряда, открити в землището на село Ясеново

Published

on

Специализиран екип от състава на 2-ра механизирана бригада беше задействан на 2 октомври, по сигнал за открити два 122 мм корозирали осколъчно-фугасни снаряди с повредени взриватели, се съобщава в сайта на Министерството на отбраната.

Боеприпасите са намерени в землището на с. Ясеново, община Казанлък.

При спазване на мерките за безопасност снарядите са транспортирани и унищожени в района на Учебен полигон „Люляк“.

Снимка архив

Продължете с четенето

Казанлък

Жена е настанена в болница, след нанесен побой от бившия й приятел

Published

on

На 2-ри октомври, в 19:19 часа, в ОДЧ на Районно управление-Казанлък, на тел.112 е получено съобщение от медицинско заведение за прието лице, след нанесен побой.

При посещение на място е установено, че пострадалата е 26-годишна жена.

По данни на потърпевшата, побоят й бил нанесен същия ден от бившия й приятел в гориста местност. Жената е настанена в болнично заведение, без опасност за живота. Мъжът е установен, на 29 години години е, криминално проявен и осъждан, задържан е за срок до 24 часа.

В Районно управление-Казанлък е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Продължете с четенето

Казанлък

До 14 октомври можем да подадем заявление за гласуване по настоящ адрес

Published

on

Централната избирателна комисия утвърди образците на протоколите за отчитане на резултатите от предстоящите местни избори на 29 октомври и предстои да бъдат публикувани в Държавен вестник. Очакванията са да бъдат намалени грешките, допускани от секционните комисии при попълването им.

„В новите протоколи за изборите на 29 октомври липсва сумирането между резултата от хартиеното и от машинното гласуване. Обединяването на резултатите после ще се извършва по електронен път. Това ще улесни членовете на секционните комисии и ще спести част от проблемите и за тях и за нас“, коментира за Радио Стара Загора Теодора Крумова, председател на Общинска избирателна комисия – Стара Загора.

Теодора Крумова припомни, че срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес е 14 октомври. Същата дата е и крайният срок, в който лицата с увреждания, желаещи да бъдат посетени от подвижна секционна избирателна комисия, могат да подадат заявление. Това е възможно да се направи и по електронен път през сайта на съответната община. БНР

Продължете с четенето

Казанлък

Хороскоп 3 октомври: Три зодии ги чакат лоши новини днес

Published

on

ОВЕН

Денят ще бъде натоварен. Ще трябва да се занимавате не само със собствените си задачи, но и да помагате на близките си и да подкрепяте онези, които са в трудна ситуация. Малко вероятно е разногласията и споровете да бъдат напълно избегнати, но ще се опитате да поддържате добри отношения с всички. 

ТЕЛЕЦ

Денят ще бъде благоприятен от делова гледна точка. Добър ден ще е и по отношение на комуникацията. Бързо ще се разберете с новите си познати и ще направите план за общи действия. Възможно е началото на романтична връзка, която ще се развие бързо и скоро ще стане много важна за вас.

БЛИЗНАЦИ

Днес ще имате повече грижи, отколкото сте очаквали, но като цяло денят ще се развие добре. Възможно е да има неясни ситуации и нещо със сигурност няма да върви по план. Наоколо, обаче, винаги ще има хора, които са готови да ви дадат добър съвет или да се притекат на помощ, ако е необходимо. 

РАК

Сложен ден. Неочаквано ще възникват проблеми и ще трябва да се справяте с тях сами. Възможно е да не намерите правилните отговори веднага. Имайте търпение и не бързайте. В деловите преговори бъдете много внимателни. Преди да обсъждате каквито и да е сериозни въпроси, съберете достатъчно информация.

ЛЪВ

По-добре е да не отлагате нещата за дълго време. Особено благоприятна ще е първата половина на деня, която ще е подходяща за важни срещи. Най-забележими успехи ще постигнете там, където са необходими фантазия и изобретателност. Вероятни са романтични изненади.

ДЕВА

Бъдете особено внимателни в началото на деня. По-добре е да не прибързвате с решенията и да не поемате сериозни задължения, без да притегляте плюсовете и минусите. Хората около вас днес може да ви разберат погрешно, а с новите познати няма да имате добра комуникация. 

ВЕЗНИ

Началото на деня ще е подходящо за важен разговор или обсъждане на проблеми, които ви вълнуват отдавна. По това време ще може да убедите в правотата си, дори тези, които обикновено не се вслушват в мнението на другите. Хора, които са се съмнявали във вашите знания и способности, ще разберат, че са грешили.

СКОРПИОН

Не изисквайте невъзможното от себе си. Денят ще върви добре, ако се съсредоточите върху постигането на реалистични цели и не се опитвате да разрешите всички проблеми наведнъж. Вашето внимание и грижи днес ще са особено важни за близките ви. Опитайте се да не отказвате подкрепа на тези, които са ви скъпи.

СТРЕЛЕЦ

Действайте решително и бързо. Днес звездите ще бъдат на ваша страна и си струва да се възползвате от тяхната подкрепа, за да постигнете важни цели. Деловите срещи ще вървят добре. Възможно е някои конкуренти да застанат на ваша страна и отношенията, които преди са били напрегнати да се подобрят. 

КОЗИРОГ

Възможно е да възникнат неочаквани трудности и като цяло денят няма да се развие точно както сте очаквали. Но това не значи, че трябва да се отказвате от плановете си. Ако разпределите правилно времето и задачите си, ще бъде възможно да изпълните всичко, което сте намислили.

ВОДОЛЕЙ

Началото на деня ще ви донесе приятни изненади и добри новини. Възможно е отдавнашните ви желания да се сбъднат, а успешното стечение на обстоятелствата да отвори пътя към важна цел. Опитайте се да не пропуснете шанса си, а интуицията ще ви подскаже как да действате бързо. 

РИБИ

Началото на деня няма да мине без напрегнати моменти. По-добре е да не планирате важни неща за това време. Трудно ще ви бъде да се концентрирате, а и другите често ще ви объркват със забележки и съвети. Влиянието на положителните тенденции ще се увеличи след обяд и ще забележите, че ситуацията се променя към по-добро. 

Продължете с четенето
Реклама

Новини от Стара Загора

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com