Свържете се с нас

Казанлък

Николай Златанов: Чувствам се удовлетворен и горд, че всички заедно, успяхме да реализираме обещаното

Published

on

ОТЧЕТ – За дейността на Общински съвет  Казанлък и неговите комисии, за мандат 2011 год. – 2015  год.  и периода 08.11.2014 год. – 13.05.2015 год.

Уважаеми общински съветници,
Уважаема госпожо кмет на община Казанлък,
Уважаеми граждани на община Казанлък,

В изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общинския съвет (ОбС) и неговите постоянни и временни комисии, за периода на мандат 2011 год.-2015 год. и  седмо шестмесечие от 08.11.2014 год. – 13.05.2015 год.

През изтеклите три години и половина от настоящият мандат, Общинският съвет и неговите комисии, работиха отговорно и ползотворно, с цел решаване на местните проблеми, спазвайки законите на Република България и Правилника за организацията и дейността на ОбС. Проведохме 64 заседания, на които приехме 1349 решения. Съпоставено с предходния мандат 2008 г. – 2011 г., за същият период са проведени 45 заседания, на които са гласувани 676 решения. Т.е. свършената работа е със 100% повече.

За отчетния 6 месечен период, Общинският съвет проведе 9 заседания на които приехме общо 215 решения, срещу 127решения на предходния мандат.

Постоянните комисии (ПК), проведоха 80 заседания на които  разгледаха 662 материала.

Най-значителни от приетите от Общинския съвет 215 решения, са следните:

Група решения, които засягат всички жители на община Казанлък и регулират обществения живот, чрез местните нормативни документи – програми, правилници и наредби на Общинския съвет:

 – Приехме Годишна програма за развитие на туризма в Община Казанлък за 2015 г.;

 – Създадохме Общински културен институт – Посетителски център ‘Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства’ в Община Казанлък;

– Одобрихме  Споразумение за партньорство между Община Казанлък и Исторически музей ‘Искра’ – Казанлък, по проект ‘Реставрация, консервация и социализация на тракийски могили ‘Хелвеция’ и ‘Грифони’, по Програма БГ08 ‘Културно наследство и съвременни изкуства’,

Група решения, свързани с бюджета и финансите на общината:

–         Приехме Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2015 г.

–         Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2015 г.

–         Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2013 г., както и Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма към 31.12.2013 г.

–         Одобрихме средства от бюджета на Община Казанлък, за погасяване на задължения на фондация ‘Чудомир’ към взискатели, въз основа на изпълнителни листове.

–         Приехме План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г.

Група решения, свързани с приватизация и разпореждане с общинската собственост:

–  Приехме Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на община Казанлък за 2015 г.

 

– Предоставихме безвъзмездно за управление на Българска Телеграфна  Агенция (БТА), офис, находящ се в  гр. Казанлък, ул. ‘Искра’ № 4.

 – Предоставихме безвъзмездно помещения за нуждите на общински културен институт Театър ‘Любомир Кабакчиев’ – част от четвърти етаж в сграда частна общинска собственост, находяща се на пл. „Севтополис“ № 14,

  Предоставихме под наем, за срок от 3 години, имоти – публична общинска собственост със спортно предназначение – „Зали за спорт“, находящи се в „Младежки дом“ гр. Казанлък – на спортни клубове и организации.

Група решения, свързани с устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт:

–  Одобрихме Общ устройствен  план на територията с изявено културно – историческо наследство  ‘Долината на тракийските владетели’,  с обхват на землищата на гр. Казанлък, гр. Шипка, гр. Крън, с. Шейново, с. Енина, с. Ясеново, с. Хаджи Димитрово,  с. Голямо Дряново, с. Дунавци, с. Копринка и с. Бузовград.

– Дадохме съгласие за изграждане на ВиК инфраструктура на с. Копринка, общ. Казанлък.

– Дадохме съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Финансов механизъм на Европейското Икономическо Пространство – подмяна на отоплителните инсталации и горивна база на 5 обекта общинска собственост – ЦДГ № 8 и № 9, ОДЗ №1 5 и ДЯ № 4 и № 5.

– Одобрихме план–схема за газоснабдителна мрежа към Подробен устройствен план на град Казанлък на територията  на квартал Казанлъшки минерални бани, община Казанлък.

Група решения, свързани с културата, образованието, спорта и туризма:

– Удостоихме със званието  ‘Почетен гражданин на град Казанлък’ , Николай Ибушев и Цвятко Цветков, а с вписване в Почетната книга на град Казанлък, съгражданите ни Рени Червенкова, Елена Юлиянова, Стефка Денева и Костадинка Димитрова.

–  Приехме официален статут на Конкурс за кратък хумористичен разказ ‘Чудомир’ в рамките на Чудомирови празници.

– Приехме ‘Декларация за несъгласие с претенциите на Народно читалище ‘Искра – 1860’ гр. Казанлък за заплащане на наем от Общинска библиотека ‘Искра’ гр. Казанлък.

–  Приехме „Декларация за несъгласие със съкращенията на служители в Национален парк-музей ‘Шипка – Бузлуджа“.

–  Приехме решение за поставяне на паметник на Христо Ботев, в тревната площ на парк ‘Розариум’ гр. Казанлък.

 

Група решения, свързани с решаване на социалните проблеми на жителите на общината:

–         Създадохме Общинско предприятие ‘Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня’, считано от 01.07.2015 г. със седалище и адрес на управление  гр. Казанлък, ул. ‘Христо Ботев’ № 30.

–         Разкрихме пунктове на Детска млечна кухня, за раздаване на храна на деца до 3 години, във с. Черганово и във с. Копринка.

Група решения, за даване на съгласие за участие на общината, в проекти и програми, както и решения за тяхното съфинансиране и мостово финансиране:

– Изразихме съгласие, за кандидатстване по Проект ‘Красива България’-2015,  с проектно предложение за реконструкция и модернизация на общински  стадион „Севтополис“.

–  Взехме решение, с което прехвърлихме в полза на казанлъшка общинска болница,  всички придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи (СМР) по проект ‘Реконструкция /обновяване и оборудване на МБАЛ ‘Д-р Хр. Стамболски’ ЕООД, гр. Казанлък, по договор за безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма ‘Регионално развитие 2007-2013 г.’

– Одобрихме съфинансиране за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък” в размер на 15 % от общата стойност на проекта или 39 427,45 лв., финансиран от Национален Доверителен Еко Фонд.

На фона на приетите 215 решения на Общинския съвет, през отчетния 6 месечен период, нито едно решение не беше обжалвано пред съда.

 

 

Уважаеми колеги и съграждани,

Какви са основните постижения и с какво можем да отличим дейността на ОбС Казанлък, през изтичащия мандат 2011 г.-2015 година, като орган на местната законодателна власт.

1.      Успяхме да върнем добрата комуникация, между Общински съвет и Общинска администрация.

–         Изкоренихме пагубното противоборство, между Кмета на община Казанлък и Председателя на ОбС.

–         Всички срещи с представители на бизнеса, национални и чуждестранни гости и делегации се провеждаха в присъствието на Кмета и Председателя на ОбС, което възвърна доверието в община Казанлък, като работеща и открита институция.

–         Въведохме ежегодната практика, годишния Бюджет на община Казанлък, да бъде предварително обсъждан на изнесени заседания, съвместно от общинските съветници и екипа на Кмета на община Казанлък.

–         Нито Общинският съвет, нито Кмета на общината са се възползвали от възможността, предвидена в чл.45 от ЗМСМА, да атакуват пред съда решенията или актовете на другата страна.

2.      Успяхме да въведем конструктивен тон в Общински съвет и Председателския съвет.

–         Почти всички решения на Председателския съвет са приемаха с пълно единодушие, въпреки, че участниците в него са представители на петте различни групи съветници.

–         Провеждането на заседанията на ОбС беше стегнато, в рамките на няколко часа, като не се наблюдаваха сериозни, политически противоборства. За този резултат спомогна пренасянето на дебатите в Постоянните комисии, където се сблъскваха експертните мнения.

3.      Приехме рекорден брой решения.

–         До 13.05.2015 год. проведохме 64 заседания, на които приехме 1349 решения. Съпоставено с предходния мандат 2008 г. – 2011 г., за същият период са проведени 45 заседания, на които са гласувани 676 решения. Т.е. настоящият Общински съвет е работил, два пъти повече от предишния.

4.      Приехме стратегически решения, определящи развитието на община Казанлък, през следващите години.

4.1. Решения с които създадохме и актуализирахме градоустройствената основа:

– С наше решение и след проведено публично обсъждане, определихме обхвата на трите зони на въздействие от „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие Казанлък-2020 год., като по този начин от една страна попаднахме в числото на 36-те големи градски центрове, които подлежат на директно финансиране в следващия програмен период, а от друга страна си осигурихме сумата от 497020 лева за проектиране.

– Приехме Общ устройствен план на гр. Казанлък и  Задание за изработване на  Общ устройствен план на цялата територия на община Казанлък.

4.2.Решения за привличане на европейски средства, за изграждане на обекти, с които осигурихме опазване на околната среда:

– Реконструкция и модернизация на градската пречиствателна станция в с. Овощник, на стойност 22 974 967 лева,

– Изграждане на претоварна станция за депониране на битови отпадъци, на стойност 5 277 734 лева,

4.3. Решения с които подобрихме жизнената среда и зоните за отдих на населението:

– Рехабилитираха се и се обновиха Парк „Розариум“ и Лесопарк „Тюлбето“ и се изгради свързваща ги велоалея, на стойност 4 870 040 лева.

– Приехме десетки решения за изграждане на паркове и зони за отдих, във всички части на града и населените места.

– Приехме решения, с които определихме рекордните 157 улици, за реконструкция и подновяване на уличната мрежа в града и населените места.

4.4. Решения с които осигурихме стабилно развитие във здравеопазването:

– Реконструкция, обновяване и оборудване на общинска болница МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в гр. Казанлък на стойност 3 791 817 лева и Внедряване на мерки за енергийна ефективност на стойност 3 354 584 лева.

4.5. Решения с които осигурихме развитието на историческото и културно наследство:

–  Одобрихме Общ устройствен  план на територията с изявено културно – историческо наследство  ‘Долината на тракийските владетели’,  с обхват землищата на гр. Казанлък, гр. Шипка, гр. Крън, с. Шейново, с. Енина, с. Ясеново, с. Хаджи Димитрово,  с. Голямо Дряново, с. Дунавци, с. Копринка и с. Бузовград.

– Одобрихме проект за Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ на стойност 2 776 524 лева, който се изпълнява в момента.

5.      Приехме решения с висока обществена значимост и такива, които се приемат за първи път:

5.1.           За първи път, приехме Наредба № 5 За управление на горските територии, собственост на община Казанлък. По този начин определихме статута на общинските гори, които до този момент не бяха точно установени и не се стопанисваха. За първи път, приехме Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Казанлък за 2015 г.

5.2.           За първи път, разгледахме искане за провеждане на местен референдум. За целта и в изпълнение на законовите изисквания, създадохме първия Регистър на предложенията за провеждане на местен референдум.

5.3.           За първи път, приехме Правилник за финансиране на процедури „Инвитро“ на лица с репродуктивни проблеми. Въпреки, че предвидените средства са безспорно недостатъчни, в общината вече се роди първото дете, чиито родители са получили такава помощ.

5.4.           За първи път, създадохме Регистър с паметниците и паметните плочи на територията на Община Казанлък. Този регистър е публикуван на интернет страницата на Община Казанлък и внася ред в осъществяването на тази дейност.

5.5   Приехме нова Наредба № 1 за обществения ред в община Казанлък. По този начин отменихме остарялата наредба от 2005 год., като включихме два нови раздела: „Опазване на обществения ред, собствеността и чистотата“ и „Опазване на обществения ред в жилищни сгради“. Забранихме всякакви нерегламентирани шумове и приехме легална дефиниция за „удължено работно време“ на заведенията.

5.6   Приехме нова Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на Община Казанлък. По този начин, отменихме остарялата наредба от 2002 год., като съобразихме негативните резултати от 15-годишния договор с „Танатос“ ООД и предоставихме управлението на общинското предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“.

5.7  С наше решение, поехме временен, безлихвен, краткосрочен дълг, чрез  заем от Централния бюджет на Р.България в максимален размер на  5 845 223 лв. Това действие беше обусловено от поставянето на Търговска банка „КТБ“АД под особен надзор от БНБ и блокиране на бюджетните и извънбюджетните средства на община Казанлък. Забавиха се разплащанията по Европейски проекти и надвисна заплаха за тяхното завършване в срок. Незабавната ни реакция, позволи да се възползваме от създадената възможност за безлихвен заем, което доведе до безпрепятствено продължение на дейността на общинските училища, детски ясли и градини, културни институти и социални заведения.

5.8  С цел покриване на задълженията към „Тракия трейд“ ООД гр. Стара Загора, присъдени от АС към БТПП, приехме решение относно, поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер до 4 000 000 лева. Задължението произтича от сключена през 2007 год. сделка за продажба на бившата „Инфекциозна болница“. Своевременното погасяване на този значителен дълг, позволи да избегнем реалната опасност от блокиране на банковите сметки и цялостната дейност на общината.

6.      Приехме Декларации, по значими за местната общност въпроси:

6.1.           С най-висока обществена значимост, безспорно е приетата от ОбС Казанлък, Декларация за несъгласие, да бъде закрит Центърът за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР в гр. Казанлък и несъгласие, да бъде разкрит на територията на Община Казанлък Лагер от затворен тип или Лагер за бежанци. Този документ беше подготвен, изработен и гласуван с активното участие на Председателския съвет на ОбС Казанлък, представителите на всички политически партии, представени в ОбС и Кмета на общината. Декларацията беше изпратена до всички отговорни институции в страната, в това число Президента и Министъра на вътрешните работи. Предприетите действия бяха подкрепени с безпрецедентно единодушие от цялото население на общината и съпроводени с масово гражданско неподчинение. Беше изготвена подписка, която със събраните около 5000 подписа, беше внесена с искане за провеждане на местен референдум. За наша радост не се наложи реално провеждане на референдум, т.к. действията срещу които протестирахме, бяха осуетени.

С приемането на горната декларация, в резултат на която се проведоха масови протести в центъра на града и беше затворен подхода към прохода „Шипка“, Общински съвет Казанлък доказа, че се ползва с доверието и уважението на местната общественост, представителите на бизнеса и партиите, които нямат свои представители в съвета.

6.2.           Приехме „Декларация на Общински съвет – Казанлък и Община Казанлък, относно подкрепа изграждането на обект „Тунел Шипка” и подходите към него”; С този документ, като орган на местната законодателна власт, изразихме отговорна позиция по изграждането на обекта и категорично заявихме пред всички държавни органи, че строежа е жизнено важен, не само за община Казанлък, но за целия регион и за държавата ни.

6.3.           Приехме „Декларация за несъгласие с претенциите на Народно читалище ‘Искра – 1860“ гр. Казанлък, за заплащане на наем от Общински театър „Любомир Кабакчиев“ гр. Казанлък по Споразумение, подписано между страните от 11.04.2012 г. По този начин продължихме тенденцията, ОбС да изразява категорична и ясна позиция по проблемите,възникнали  между културните институти.

7.      Приехме решения, в сферата на международното сътрудничество:

–         Приехме решение за побратимяване със 7 милионния китайски град Дзинан, с който бяха извършени обмени на представители на местния и китайския бизнес, във сферата на машиностроенето и розопроизводството.

–         С решения на Председателския съвет, определихме общински съветници, които посетиха побратимените ни градове в Гърция, Македония, Румъния, Франция и Русия.

8.      Работихме при строго спазване на законодателството на Р.България:

–         На фона на приетите към настоящия момент 1403 решения, обжалвани пред съда са едва 14 броя, а върнати за ново разглеждане от Областия управител са едва 8 броя решения.

9.      Работа на отделните общинските съветници, Постоянните комисии /ПК/, политическите партии и групите съветници.

–         При оценка на работата на общинските съветници, следва да се отчете факта, че в настоящия мандат 2/3 от тях бяха нови лица, които следваше да се обучат да работят с електронната система и да се запознават за първи път с приложимата нормативна уредба. Мога спокойно да твърдя, че липсата на опит, беше компенсирана с усърдна работа и активно участие във всички мероприятия, комисии и търгове.

–         Натовареността на Постоянните комисии беше обусловена от предмета им на дейност, като най-натоварени бяха:

ПК по икономика, бюджет и финанси,

ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт,

ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост.

–         Политическите партии и групите образувани в ОбС, работиха отговорно, като участваха активно в работата на ПК и във заседанията на ОбС. Нито едно заседание не беше отложено или провалено, поради липса на кворум за работа.

Единствено групата на БСП, в минимален брой случаи се опитваше да провали приемането на определени решения, като отказваше да гласува или напускаше залата, но този пример не бе последван от другите групи общински съветници.

Уважаеми общински съветници,
Уважаема госпожо кмет на община Казанлък,
Уважаеми граждани на община Казанлък,

Позволете да споделя с вас, че високо ценя доверието, което ми гласува казанлъшката общественост, чрез представителите си в Общински съвет Казанлък, мандат 2011 год.- 2015 год., като ме посочи и избра за Председател-„пръв сред равни“ общински съветници.

Чувствам се удовлетворен и горд, че всички заедно, успяхме да реализираме обещанието, което дадохме при полагане на Клетвата на общинския съветник, а именно „във всичките си действия, да се ръководя от интересите на гражданите от казанлъшката община и да работя за тяхното благоденствие“.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК

Казанлък

“Розите” с победа у дома над “Спартак” Пловдив

Published

on

Съставът на “Розова долина” Казанлък победи трудно с 2:1 тима на “Спартак” Пловдив в пореден мач от първенството на Югоизточната “В” група.

Домакините изиграха добър мач на стадион “Севтополис”, като срещнаха сериозна съпротива от младия тим на гостите от Пловдив. Това бе трета среща за казанлъчани в рамките на седем дни. “Важно е, че спечелихме двубоя. Поведохме през второто полувреме с 2:0 набързо и сякаш се почувства леко отпускане в нашия тим. Гостите намалиха резултата, а в последните минути пропуснаха добри възможности пред нашата врата, като така успяхме да запазим преднината и спечелим мача. Все пак макар и с доста млади футболисти тимът на “Спартак” се понрави с играта си и показа характер и качества.

Сега се готвим за поредица от три поредни гостувания в първенството. Първият ни мач е навън срещу “Левски” Карлово, традиционно неудобен съперник. Ще имаме и наказани играчи за натрупани картони, но се надявам да се представим на висота. След това имаме мач на 29 април срещу “Несебър” отново навън и там наистина ще ни бъде трудно с оглед факта, че домакините се борят за оставане в групата. Поредицата от срещи завършва на 5 май с отложения ни мач в Смолян срещу “Родопа”. Като домакини те играят много силно и ще ни бъде наистина  трудно там, но нека мислим за предстоящия ни първи мач, който е на дневен ред сега”, заяви наставника на “Розова долина”, Атанас Апостолов.

БНР

Продължете с четенето

Казанлък

Младежът, задигнал кутия с дарения в Казанлък, остава в ареста

Published

on

Оставиха за постоянно в ареста 19-годишния младеж от Стара Загора, който открадна кутия с дарения. Това обаче не е единственото му престъпление.

Той е обвинен за това, че в началото на август миналата година задигнал четири велосипеда на стойност 3 500 лева. Бил е обявен за общодържавно издирване, последвала и нова кражба.

Обвиняемият е бил задържан на 14 април 2021 г., след като полицейски служители установили, че четири дни по-рано той е отнел кутия с пари за дарения на нуждаещо се от лечение болно дете. Тя била поставена в заведение за бързо хранене в центъра на Казанлък.

По случая е образувано досъдебно производство, по което също предстои да му бъде повдигнато обвинение.

Решението на Районен съд – Казанлък подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Стара Загора.

Продължете с четенето

Казанлък

Задигнаха велосипед от вход на жилищна сграда в Казанлък

Published

on

На 19.04.2021 г. в РУ – Казанлък е получено съобщение от 40-годишна жена, че за времето от 14:00 ч. до 18:30 ч. на 06.04.2021 г. от вход на жилищна сграда, намираща се в гр. Казанлък, на ул. “Св. св. Кирил и Методий”, е извършена кражба на велосипед, нейна собственост, който е бил оставен незаключен на партерен етаж.

Образувано е досъдебно производство чл.194 НК.

Продължете с четенето

Казанлък

Обраха лаборатория към болница в град Казанлък

Published

on

На 19.04.2021 г. в РУ – Казанлък е получено съобщение, че за времето от 16.04.2021 г. до 19.04.2021 г. след като е взломен прозорец на лаборатория към болница в град Казанлък, е проникнато вътре и е извършена кражба на кафе машина, кана за вода, шоколадови бонбони и сладки.

Извършен е оглед и е образувано досъдебно производство по чл.195 от НК.

Продължете с четенето

Казанлък

Започна контролирано източване на водата от язовирите Копринка и Жребчево

Published

on

За разлика от миналата година, когато и язовир Копринка и язовир Жребчево бяха на критично ниски нива, сега те са пълни над 80%. И двете съоръжения се източват контролирано, за да запазят тези обеми. Копринка е определян като стратегически важен язовир. Захранва с вода още три язовира, сред които Овчарица и Розов кладенец, които са структуро определящи за енергетиката.

От язовира се изпускат по 20  куб. м. в сек, като има възможност за утрояване на обема, съобщи инж. Пламен Иванов – Управител на „Напоителни системи” ЕАД – клон „Средна Тунджа“. Изпусканото количество вода е толкова, колкото се влива и в казанлъшкия язовир. Според официалните данни, язовирът е пълен на 82.07% от обема си. Специалистите заявиха, че ще поддържат нивото му около 115-120 млн.м3. За целта се изпуска контролирано вода по две направления.

По канала към Стара Загора. Тя минава през ВЕЦ-а и се влива в р. Марица. Другото направление е през р. Тунджа, като водата се отвежда към яз. Жребчево, който е пълен на 83.24% и също се изпуска контролирано, като там ще се запазват нива от 330 млн.м3 вода.

БНР

Продължете с четенето

Казанлък

2 434 са новите случаи на коронавирус в страната, 186 в областта

Published

on

Положителните проби в Старозагорска област са 186, сочи Националната информационна система. От началото на пандемията до момента в областта са установени 16 327 случая. 

В страната броят им е 2 434 при направени 15 952 теста.

Към момента в България са потвърдени общо 388 815 случая на новия коронавирус, като активните случаи са 62 481. Излекуваните лица са 310 922, от които 4 244 през последното денонощие. 

Общо 8 834 са пациентите с доказан COVID-19, настанени в лечебни заведения за болнична помощ. 780 от тях се намират в интензивни структури.

През изминалото денонощие са починали 217 души. Общият брой на починалите до момента е 15 412.

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com