Свържете се с нас

Казанлък

Николай Златанов: Чувствам се удовлетворен и горд, че всички заедно, успяхме да реализираме обещаното

Published

on

ОТЧЕТ – За дейността на Общински съвет  Казанлък и неговите комисии, за мандат 2011 год. – 2015  год.  и периода 08.11.2014 год. – 13.05.2015 год.

Уважаеми общински съветници,
Уважаема госпожо кмет на община Казанлък,
Уважаеми граждани на община Казанлък,

В изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общинския съвет (ОбС) и неговите постоянни и временни комисии, за периода на мандат 2011 год.-2015 год. и  седмо шестмесечие от 08.11.2014 год. – 13.05.2015 год.

През изтеклите три години и половина от настоящият мандат, Общинският съвет и неговите комисии, работиха отговорно и ползотворно, с цел решаване на местните проблеми, спазвайки законите на Република България и Правилника за организацията и дейността на ОбС. Проведохме 64 заседания, на които приехме 1349 решения. Съпоставено с предходния мандат 2008 г. – 2011 г., за същият период са проведени 45 заседания, на които са гласувани 676 решения. Т.е. свършената работа е със 100% повече.

За отчетния 6 месечен период, Общинският съвет проведе 9 заседания на които приехме общо 215 решения, срещу 127решения на предходния мандат.

Постоянните комисии (ПК), проведоха 80 заседания на които  разгледаха 662 материала.

Най-значителни от приетите от Общинския съвет 215 решения, са следните:

Група решения, които засягат всички жители на община Казанлък и регулират обществения живот, чрез местните нормативни документи – програми, правилници и наредби на Общинския съвет:

 – Приехме Годишна програма за развитие на туризма в Община Казанлък за 2015 г.;

 – Създадохме Общински културен институт – Посетителски център ‘Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства’ в Община Казанлък;

– Одобрихме  Споразумение за партньорство между Община Казанлък и Исторически музей ‘Искра’ – Казанлък, по проект ‘Реставрация, консервация и социализация на тракийски могили ‘Хелвеция’ и ‘Грифони’, по Програма БГ08 ‘Културно наследство и съвременни изкуства’,

Група решения, свързани с бюджета и финансите на общината:

–         Приехме Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2015 г.

–         Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2015 г.

–         Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2013 г., както и Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма към 31.12.2013 г.

–         Одобрихме средства от бюджета на Община Казанлък, за погасяване на задължения на фондация ‘Чудомир’ към взискатели, въз основа на изпълнителни листове.

–         Приехме План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г.

Група решения, свързани с приватизация и разпореждане с общинската собственост:

–  Приехме Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на община Казанлък за 2015 г.

 

– Предоставихме безвъзмездно за управление на Българска Телеграфна  Агенция (БТА), офис, находящ се в  гр. Казанлък, ул. ‘Искра’ № 4.

 – Предоставихме безвъзмездно помещения за нуждите на общински културен институт Театър ‘Любомир Кабакчиев’ – част от четвърти етаж в сграда частна общинска собственост, находяща се на пл. „Севтополис“ № 14,

  Предоставихме под наем, за срок от 3 години, имоти – публична общинска собственост със спортно предназначение – „Зали за спорт“, находящи се в „Младежки дом“ гр. Казанлък – на спортни клубове и организации.

Група решения, свързани с устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт:

–  Одобрихме Общ устройствен  план на територията с изявено културно – историческо наследство  ‘Долината на тракийските владетели’,  с обхват на землищата на гр. Казанлък, гр. Шипка, гр. Крън, с. Шейново, с. Енина, с. Ясеново, с. Хаджи Димитрово,  с. Голямо Дряново, с. Дунавци, с. Копринка и с. Бузовград.

– Дадохме съгласие за изграждане на ВиК инфраструктура на с. Копринка, общ. Казанлък.

– Дадохме съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Финансов механизъм на Европейското Икономическо Пространство – подмяна на отоплителните инсталации и горивна база на 5 обекта общинска собственост – ЦДГ № 8 и № 9, ОДЗ №1 5 и ДЯ № 4 и № 5.

– Одобрихме план–схема за газоснабдителна мрежа към Подробен устройствен план на град Казанлък на територията  на квартал Казанлъшки минерални бани, община Казанлък.

Група решения, свързани с културата, образованието, спорта и туризма:

– Удостоихме със званието  ‘Почетен гражданин на град Казанлък’ , Николай Ибушев и Цвятко Цветков, а с вписване в Почетната книга на град Казанлък, съгражданите ни Рени Червенкова, Елена Юлиянова, Стефка Денева и Костадинка Димитрова.

–  Приехме официален статут на Конкурс за кратък хумористичен разказ ‘Чудомир’ в рамките на Чудомирови празници.

– Приехме ‘Декларация за несъгласие с претенциите на Народно читалище ‘Искра – 1860’ гр. Казанлък за заплащане на наем от Общинска библиотека ‘Искра’ гр. Казанлък.

–  Приехме „Декларация за несъгласие със съкращенията на служители в Национален парк-музей ‘Шипка – Бузлуджа“.

–  Приехме решение за поставяне на паметник на Христо Ботев, в тревната площ на парк ‘Розариум’ гр. Казанлък.

 

Група решения, свързани с решаване на социалните проблеми на жителите на общината:

–         Създадохме Общинско предприятие ‘Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня’, считано от 01.07.2015 г. със седалище и адрес на управление  гр. Казанлък, ул. ‘Христо Ботев’ № 30.

–         Разкрихме пунктове на Детска млечна кухня, за раздаване на храна на деца до 3 години, във с. Черганово и във с. Копринка.

Група решения, за даване на съгласие за участие на общината, в проекти и програми, както и решения за тяхното съфинансиране и мостово финансиране:

– Изразихме съгласие, за кандидатстване по Проект ‘Красива България’-2015,  с проектно предложение за реконструкция и модернизация на общински  стадион „Севтополис“.

–  Взехме решение, с което прехвърлихме в полза на казанлъшка общинска болница,  всички придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи (СМР) по проект ‘Реконструкция /обновяване и оборудване на МБАЛ ‘Д-р Хр. Стамболски’ ЕООД, гр. Казанлък, по договор за безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма ‘Регионално развитие 2007-2013 г.’

– Одобрихме съфинансиране за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък” в размер на 15 % от общата стойност на проекта или 39 427,45 лв., финансиран от Национален Доверителен Еко Фонд.

На фона на приетите 215 решения на Общинския съвет, през отчетния 6 месечен период, нито едно решение не беше обжалвано пред съда.

 

 

Уважаеми колеги и съграждани,

Какви са основните постижения и с какво можем да отличим дейността на ОбС Казанлък, през изтичащия мандат 2011 г.-2015 година, като орган на местната законодателна власт.

1.      Успяхме да върнем добрата комуникация, между Общински съвет и Общинска администрация.

–         Изкоренихме пагубното противоборство, между Кмета на община Казанлък и Председателя на ОбС.

–         Всички срещи с представители на бизнеса, национални и чуждестранни гости и делегации се провеждаха в присъствието на Кмета и Председателя на ОбС, което възвърна доверието в община Казанлък, като работеща и открита институция.

–         Въведохме ежегодната практика, годишния Бюджет на община Казанлък, да бъде предварително обсъждан на изнесени заседания, съвместно от общинските съветници и екипа на Кмета на община Казанлък.

–         Нито Общинският съвет, нито Кмета на общината са се възползвали от възможността, предвидена в чл.45 от ЗМСМА, да атакуват пред съда решенията или актовете на другата страна.

2.      Успяхме да въведем конструктивен тон в Общински съвет и Председателския съвет.

–         Почти всички решения на Председателския съвет са приемаха с пълно единодушие, въпреки, че участниците в него са представители на петте различни групи съветници.

–         Провеждането на заседанията на ОбС беше стегнато, в рамките на няколко часа, като не се наблюдаваха сериозни, политически противоборства. За този резултат спомогна пренасянето на дебатите в Постоянните комисии, където се сблъскваха експертните мнения.

3.      Приехме рекорден брой решения.

–         До 13.05.2015 год. проведохме 64 заседания, на които приехме 1349 решения. Съпоставено с предходния мандат 2008 г. – 2011 г., за същият период са проведени 45 заседания, на които са гласувани 676 решения. Т.е. настоящият Общински съвет е работил, два пъти повече от предишния.

4.      Приехме стратегически решения, определящи развитието на община Казанлък, през следващите години.

4.1. Решения с които създадохме и актуализирахме градоустройствената основа:

– С наше решение и след проведено публично обсъждане, определихме обхвата на трите зони на въздействие от „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие Казанлък-2020 год., като по този начин от една страна попаднахме в числото на 36-те големи градски центрове, които подлежат на директно финансиране в следващия програмен период, а от друга страна си осигурихме сумата от 497020 лева за проектиране.

– Приехме Общ устройствен план на гр. Казанлък и  Задание за изработване на  Общ устройствен план на цялата територия на община Казанлък.

4.2.Решения за привличане на европейски средства, за изграждане на обекти, с които осигурихме опазване на околната среда:

– Реконструкция и модернизация на градската пречиствателна станция в с. Овощник, на стойност 22 974 967 лева,

– Изграждане на претоварна станция за депониране на битови отпадъци, на стойност 5 277 734 лева,

4.3. Решения с които подобрихме жизнената среда и зоните за отдих на населението:

– Рехабилитираха се и се обновиха Парк „Розариум“ и Лесопарк „Тюлбето“ и се изгради свързваща ги велоалея, на стойност 4 870 040 лева.

– Приехме десетки решения за изграждане на паркове и зони за отдих, във всички части на града и населените места.

– Приехме решения, с които определихме рекордните 157 улици, за реконструкция и подновяване на уличната мрежа в града и населените места.

4.4. Решения с които осигурихме стабилно развитие във здравеопазването:

– Реконструкция, обновяване и оборудване на общинска болница МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в гр. Казанлък на стойност 3 791 817 лева и Внедряване на мерки за енергийна ефективност на стойност 3 354 584 лева.

4.5. Решения с които осигурихме развитието на историческото и културно наследство:

–  Одобрихме Общ устройствен  план на територията с изявено културно – историческо наследство  ‘Долината на тракийските владетели’,  с обхват землищата на гр. Казанлък, гр. Шипка, гр. Крън, с. Шейново, с. Енина, с. Ясеново, с. Хаджи Димитрово,  с. Голямо Дряново, с. Дунавци, с. Копринка и с. Бузовград.

– Одобрихме проект за Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ на стойност 2 776 524 лева, който се изпълнява в момента.

5.      Приехме решения с висока обществена значимост и такива, които се приемат за първи път:

5.1.           За първи път, приехме Наредба № 5 За управление на горските територии, собственост на община Казанлък. По този начин определихме статута на общинските гори, които до този момент не бяха точно установени и не се стопанисваха. За първи път, приехме Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Казанлък за 2015 г.

5.2.           За първи път, разгледахме искане за провеждане на местен референдум. За целта и в изпълнение на законовите изисквания, създадохме първия Регистър на предложенията за провеждане на местен референдум.

5.3.           За първи път, приехме Правилник за финансиране на процедури „Инвитро“ на лица с репродуктивни проблеми. Въпреки, че предвидените средства са безспорно недостатъчни, в общината вече се роди първото дете, чиито родители са получили такава помощ.

5.4.           За първи път, създадохме Регистър с паметниците и паметните плочи на територията на Община Казанлък. Този регистър е публикуван на интернет страницата на Община Казанлък и внася ред в осъществяването на тази дейност.

5.5   Приехме нова Наредба № 1 за обществения ред в община Казанлък. По този начин отменихме остарялата наредба от 2005 год., като включихме два нови раздела: „Опазване на обществения ред, собствеността и чистотата“ и „Опазване на обществения ред в жилищни сгради“. Забранихме всякакви нерегламентирани шумове и приехме легална дефиниция за „удължено работно време“ на заведенията.

5.6   Приехме нова Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на Община Казанлък. По този начин, отменихме остарялата наредба от 2002 год., като съобразихме негативните резултати от 15-годишния договор с „Танатос“ ООД и предоставихме управлението на общинското предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“.

5.7  С наше решение, поехме временен, безлихвен, краткосрочен дълг, чрез  заем от Централния бюджет на Р.България в максимален размер на  5 845 223 лв. Това действие беше обусловено от поставянето на Търговска банка „КТБ“АД под особен надзор от БНБ и блокиране на бюджетните и извънбюджетните средства на община Казанлък. Забавиха се разплащанията по Европейски проекти и надвисна заплаха за тяхното завършване в срок. Незабавната ни реакция, позволи да се възползваме от създадената възможност за безлихвен заем, което доведе до безпрепятствено продължение на дейността на общинските училища, детски ясли и градини, културни институти и социални заведения.

5.8  С цел покриване на задълженията към „Тракия трейд“ ООД гр. Стара Загора, присъдени от АС към БТПП, приехме решение относно, поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер до 4 000 000 лева. Задължението произтича от сключена през 2007 год. сделка за продажба на бившата „Инфекциозна болница“. Своевременното погасяване на този значителен дълг, позволи да избегнем реалната опасност от блокиране на банковите сметки и цялостната дейност на общината.

6.      Приехме Декларации, по значими за местната общност въпроси:

6.1.           С най-висока обществена значимост, безспорно е приетата от ОбС Казанлък, Декларация за несъгласие, да бъде закрит Центърът за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР в гр. Казанлък и несъгласие, да бъде разкрит на територията на Община Казанлък Лагер от затворен тип или Лагер за бежанци. Този документ беше подготвен, изработен и гласуван с активното участие на Председателския съвет на ОбС Казанлък, представителите на всички политически партии, представени в ОбС и Кмета на общината. Декларацията беше изпратена до всички отговорни институции в страната, в това число Президента и Министъра на вътрешните работи. Предприетите действия бяха подкрепени с безпрецедентно единодушие от цялото население на общината и съпроводени с масово гражданско неподчинение. Беше изготвена подписка, която със събраните около 5000 подписа, беше внесена с искане за провеждане на местен референдум. За наша радост не се наложи реално провеждане на референдум, т.к. действията срещу които протестирахме, бяха осуетени.

С приемането на горната декларация, в резултат на която се проведоха масови протести в центъра на града и беше затворен подхода към прохода „Шипка“, Общински съвет Казанлък доказа, че се ползва с доверието и уважението на местната общественост, представителите на бизнеса и партиите, които нямат свои представители в съвета.

6.2.           Приехме „Декларация на Общински съвет – Казанлък и Община Казанлък, относно подкрепа изграждането на обект „Тунел Шипка” и подходите към него”; С този документ, като орган на местната законодателна власт, изразихме отговорна позиция по изграждането на обекта и категорично заявихме пред всички държавни органи, че строежа е жизнено важен, не само за община Казанлък, но за целия регион и за държавата ни.

6.3.           Приехме „Декларация за несъгласие с претенциите на Народно читалище ‘Искра – 1860“ гр. Казанлък, за заплащане на наем от Общински театър „Любомир Кабакчиев“ гр. Казанлък по Споразумение, подписано между страните от 11.04.2012 г. По този начин продължихме тенденцията, ОбС да изразява категорична и ясна позиция по проблемите,възникнали  между културните институти.

7.      Приехме решения, в сферата на международното сътрудничество:

–         Приехме решение за побратимяване със 7 милионния китайски град Дзинан, с който бяха извършени обмени на представители на местния и китайския бизнес, във сферата на машиностроенето и розопроизводството.

–         С решения на Председателския съвет, определихме общински съветници, които посетиха побратимените ни градове в Гърция, Македония, Румъния, Франция и Русия.

8.      Работихме при строго спазване на законодателството на Р.България:

–         На фона на приетите към настоящия момент 1403 решения, обжалвани пред съда са едва 14 броя, а върнати за ново разглеждане от Областия управител са едва 8 броя решения.

9.      Работа на отделните общинските съветници, Постоянните комисии /ПК/, политическите партии и групите съветници.

–         При оценка на работата на общинските съветници, следва да се отчете факта, че в настоящия мандат 2/3 от тях бяха нови лица, които следваше да се обучат да работят с електронната система и да се запознават за първи път с приложимата нормативна уредба. Мога спокойно да твърдя, че липсата на опит, беше компенсирана с усърдна работа и активно участие във всички мероприятия, комисии и търгове.

–         Натовареността на Постоянните комисии беше обусловена от предмета им на дейност, като най-натоварени бяха:

ПК по икономика, бюджет и финанси,

ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт,

ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост.

–         Политическите партии и групите образувани в ОбС, работиха отговорно, като участваха активно в работата на ПК и във заседанията на ОбС. Нито едно заседание не беше отложено или провалено, поради липса на кворум за работа.

Единствено групата на БСП, в минимален брой случаи се опитваше да провали приемането на определени решения, като отказваше да гласува или напускаше залата, но този пример не бе последван от другите групи общински съветници.

Уважаеми общински съветници,
Уважаема госпожо кмет на община Казанлък,
Уважаеми граждани на община Казанлък,

Позволете да споделя с вас, че високо ценя доверието, което ми гласува казанлъшката общественост, чрез представителите си в Общински съвет Казанлък, мандат 2011 год.- 2015 год., като ме посочи и избра за Председател-„пръв сред равни“ общински съветници.

Чувствам се удовлетворен и горд, че всички заедно, успяхме да реализираме обещанието, което дадохме при полагане на Клетвата на общинския съветник, а именно „във всичките си действия, да се ръководя от интересите на гражданите от казанлъшката община и да работя за тяхното благоденствие“.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК

Казанлък

По-малко от 1% от учителите са под карантина заради Covid-19

Published

on

По-малко от 1% от учителите са под карантина заради заболяване от Covid-19 или контакт със заразен в началото на учебната година, съобщи днес министерството на образованието, като посочи, че 0,66 % от общия брой педагогически специалисти в страната.

Най-висок е делът на карантинирани преподаватели в област Търговище – 1,42%. Малко над 1% са учителите в областите Видин и Ямбол, които не са в училище заради пандемията. Почти няма заразени или контактни преподаватели в област Габрово (0,33%) и Русе (0,39%).

Още по нисък е процентът на поставените под карантина ученици в страната – 0,31%. Най-много са останали в къщи в областите Силистра и Разград – по 0,53%.

Министерството на образованието и науката (МОН), че разполага с достъп до актуалните данни за карантинираните учители и ученици, които са необходими, за да се осигури локалният подход, заложен в насоките за работа на образователната система в условията на пандемия.

До момента министърът на образованието и науката не е издал заповед за преминаване към дистанционни занятия на цели випуски или училища по медицински причини. Директорите на училища имат право да взимат такива решения за отделни паралелки, се посочва в съобщението на МОН. БНР

Продължете с четенето

Казанлък

Ето какво ще се случи от днес в дома на всеки българин!

Published

on

Преброителите започват обхода в предварително определените участъци от днес – 18 септември. Той ще продължат до 3 октомври. Преброителите ще минават между 8.00 и 20.00 часа всеки ден, включително в събота, неделя и празничните дни, съобщават от НСИ.

Задачата им е да опишат всички жилищни сгради, необитаваните жилища и да преброят домакинствата, които не са се преброили онлайн или не възнамеряват да го направят до 30 септември.

Преброителите ще разполагат с уникалните кодове на електронно преброените домакинства. Въпреки това, от НСИ съветват хората да пазят кода, който са получили, след като са се преброили онлайн.

Електронното преброяване ще продължи до 30 септември. Удължаването на срока не променя графиците на преброителите. Те са инструктирани да спазват всички противоепидемични мерки и разполагат със защитни средства.

Продължете с четенето

Казанлък

Доходни предложения ще зарадват Стрелците, а постъпленията за Козирозите се бавят

Published

on

Астроложката Светлна Тилкова-Алена направи много интересен хороскоп за днешния ден. Според нея доходни предложения ще зарадват Стрелците, а  постъпленията за Козирозите се бавят.

Ето какво предрече Алена за всички зодии:

ОВЕН

Проведете важен делови разговор, който отложихте през изминалата седмица, въпреки че деня е почивен. Не забравяйте да поставите условията си, за да не навредите на работата си, особено ако сте на ръководен пост. Завършете започнатите задачи. Внимавайте при подготовката на финансови документи.

Всичките ви планове, свързани със семейството и интимната ви половинка може да се провалят, ако не се приберете навреме. Не закъснявайте за уговорената романтична среща. От вашето поведение зависи хармонията в интимните мигове и сексуалните удоволствия.

ТЕЛЕЦ
На работното място запазете мълчание, за да не си създадете неприятности с критиката, ако сте там в почивния ден. Ще научите за финансови постъпления, част от които са лично за вас. Промените са благоприятни. Прекалената ви задълбоченост води до разсеяност и невъзможност да чуете предложенията на колегите си.

При разговори с близките си не проявявайте ината си, за да си спестите разправиите. Не е изключено сами да се откажете от сексуалните удоволствия заради липсата на самочувствие и потиснатост. 

БЛИЗНАЦИ
В почивния ден на работното място запазете спокойствие и отхвърлете рутинната си работа. Приключете задачите си до обед, а следобед се срещнете с колеги. В този ден проблемите с личния ви автомобил изискват вниманието ви и бързата ви реакция. Посетете сервиз и го оправете, ако ви предстои пътуване зад граница или командировки в страната.

Не пропускайте романтичната вечеря, за да избегнете проблеми в личния живот. Не забравяйте да се приберете заради нечия покана, на която не успявате да устоите. Сексуалните удоволствия ще ви доставят наслада, ако не са с непознати партньори, в чиято компания сте се озовали и сте си пийнали до загуба на разсъдък. 

РАК
Нови запознанства в почивния ден са основа за бъдещите ви успехи, но и за провал, ако сте доверчиви. Очертава се възможност за бърз подем в материално отношение, но веднага ще се намерят хора, които да ви предлагат да инвестирате печалбата си. Отложете планираното пътуване, заради невъзможност да изоставите задачите на работното място.

Вечерта общувайте само с най-близките си хора без да ги натоварвате с проблемите си. Не се поддавайте на влияние, за да си спестите емоционален срив. Отдайте се на почивка, на приятни занимания и сексуални удоволствия. 

ЛЪВ
Не проявявайте емоция на работното място в почивния ден и не взимайте импулсивни решения във ваша вреда. Отменете и не планирайте важни делови срещи. По-добре премълчете плановете си. Очаквайте приходи. Ако прецените, че няма да се натоварите с повече задължения, осъществете кратко делово пътуване.

Днес изведнъж и бе причина сте обзети от съмнения, че не сте достатъчно обичани и уважавани от интимната си половинка. Ще ви зарадва новина за появата на нов член в рода ви. Освободете се от своята потиснатост като се отдадете на сексуални удоволствия. 

ДЕВА
От сутринта в почивния ден се обогатете с нови знания, за да успеете да се справите със служебните си задачи. Вероятността за успех с начинанията е голяма, ако сте упорити и не се противопоставяте на вашите колеги. За благоприятното развитие на нещата ще помогне ново запознанство или неочаквано стечение на обстоятелствата.

Вашите близки се чувстват пренебрегнати заради професионалните ви задължения, затова вечерта бъдете с тях. Отдайте заслуженото внимание на любимия си и не пренебрегвайте сексуалните удоволствия. 

ВЕЗНИ
Колегите ви се стремят да спечелят вашето внимание в този почивен ден. Не избързвайте в изказване на мнения и негативни квалификации, свързани с работата им. Още сутринта ще усложните отношенията си на работното място. Не взимайте прибързани решения, не търсете компромис и оставете всичко в ръцете на Съдбата.

Тя ще ви покаже верният път. Рискувате да задълбочите кризата в личните си отношения, ако тръгнете на път. Обмислете най-лесния начин, чрез който може да си възвърнете хармонията в отношенията ви с вашия партньор и да не се лишите от интимните мигове. 

СКОРПИОН
Денят е почивен и ви поднася изненади, свързани с ваши колеги, от които сте разочаровани. Орисани сте да срещате странни непознати. По-добре избягвайте общуването, ако видите, че са настъпателни, нахални или склонни да създават конфликти. Вашата решителност ви помага да не загубите търпение и да се справите с трудностите на работното си място.

Вечерта се подгответе за ревност и въпроси за закъснението ви, а също и за проявата на недоверие във вашите близки. Сексуалните удоволствия няма да оправят отношенията ви – не се надявайте на това. 

СТРЕЛЕЦ
Денят не само е почивен, но е неблагоприятен, заради нежеланието ви да осъзнаете грешките си и да ги споделите на колегите си, за да ги поправите заедно и да не ви носят загуби. Не започвайте задачи, свързани с професионалните ви успехи. Планетите ви съветват да обмислите новите доходни предложения, и да се възползвате максимално от тях.

Ще се приберете уморени, а вечерта ще се наложи отново да се занимавате с непосилни за вашите възможности роднински проблеми. Не давайте пари назаем. Бъдете готови за романтични мигове и сексуални удоволствия, които ще ви подействат разтоварващо. 

КОЗИРОГ
В този почивен ден сте във властта на промени, сред които ще има и неприятни, заради очаквани, но бавещи се финансови постъпления, които вече сте разпределили по пера, за да занулите плащанията си в края на годината. Заемете се само с текущите си задължения. Ако нещо трябва да се осъществи, да е без вашата пряка намеса.

Не пътувайте. Не се опитвайте да насочите личния си живот в нова посока и да се обвържете с нова любов. Сексуалните ви отношения са в криза заради желанието ви да изневерите, породено от ината ви и невъзможността да осъзнаете грешките в поведението си. 

ВОДОЛЕЙ
Ще имате успех в почивния ден ако се въоръжите с търпение и си наложите спокойствие. Емоционалните ви реакции ще засилят желанието на неприятели да ви навредят. По-добре откажете командировката, дори и да е примамлива и печеливша, ако ви пречи да се справите с професионалните си задължения.

Вечерта се огледайте внимателно, за да осъзнаете причината за проблемите в личния си живот и да се справите с проблемите, които ви депресират. Самотни сте и искате да сте обичани, но сте се дистанцирали и сами ще се лишите от сексуални удоволствия.

РИБИ
Бъдете предпазливи в разговорите, ако в почивния ден сте на работното място и внимателни към новите си познати, с които не бива да откровеничите и споделяте плановете си. Ще ви е трудно да убедите вашите близки, а и колегите си, че са необходими промени в обща полза.

Занимаващите се с производство на хранителни продукти да очакват проверки, а са възможни и глоби. Вашите партньори малко ви завиждат, защото сте често в приятна компания, от която сте ги лишили, но те самите отказват да общуват с вашите приятелки. Обмислете как да създадете ваша обща среда. Не пропускайте да зарадвате любимия си с романтична вечеря и със сексуални наслади.

Източник: Труд

Продължете с четенето

Казанлък

Захладнява, на много места ще превали

Published

on

В съботния ден ще има променлива облачност, на места с валежи. Ще бъде ветровито, но без екстремни явления. Захладнява.

През по-голямата част от времето облачността ще бъде значителна, през втората половина на деня ще е предимно купеста и купесто-дъждовна. На много места тя ще доведе до превалявания от дъжд, с гръмотевична активност.

Вятърът ще бъде северозападен – умерен, а в Дунавската равнина и в западните райони на Горнотракийската низина до силен. Той ще пренася над страната по-хладен въздух.

Максималните температури са в широки граници – в рамките на 22-29 градуса в северните и централните райони, а в южните до летните 30 градуса.

Минималните температури са в интервала 15-20 градуса.

Температурата на морската вода е 22-23 градуса, вълнението – 2 бала.

Продължете с четенето

Казанлък

1892 нови носители на коронавирус в страната, 100 в областта

Published

on

За последните 24 маса в страната са регистрирани 1892 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.

Направени са 25 189 диагностични теста – 6581 PCR и 18 608 антигенни. Делът на положителните проби е 7.5%.

Към 18 септември активните случаи са 38 980.

В болниците в страната са настанени 4649 души с COVID-19, в интензивните отделения се лекуват 395 пациенти с тежка форма на коронавирусна инфекция.

През денонощието 79 души загубиха битката с болестта, излекуваните са 2432.

От началото на пандемията жертвите у нас са 19 955, като оздравели са вписани 421 842 души.

На 17 септември са поставени 10 450 ваксини, а от началото на имунизационната кампания – 2 458 928. С две дози са ваксинирани 1 272 680 души.

Общият брой на потвърдените случаи на коронавирус е 480 777, от тях 14 214 са медици.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград – 100 нови случая, Бургас – 107, Варна – 130, Велико Търново – 72, Видин – 37, Враца – 42, Габрово – 42, Добрич – 40, Кърджали – 24, Кюстендил – 34, Ловеч – 32, Монтана – 44, Пазарджик – 69, Перник – 28, Плевен – 46, Пловдив – 162, Разград – 41, Русе – 63, Силистра – 29, Сливен – 74, Смолян – 20, София-град – 296, София-област – 79, Стара Загора – 100, Търговище – 44, Хасково – 58, Шумен – 39, Ямбол – 40.

Продължете с четенето

Казанлък

Казанлъшки социалисти с призив против вдигането на банковите такси

Published

on

ПРИЗИВ

на

Клубен съвет на Дискусионен клуб за леви идеи „Георги Кирков” към БСП Казанлък

Ние, членовете на Клубния съвет на Дискусионен клуб за леви идеи „Георги Кирков” към БСП Казанлък, остро възразяваме срещу безконтролното вдигане на банковите такси от всички банки опериращи на територията на Република България. От няколко месеца у нас се наблюдава постоянно покачване на всички банкови такси по теглене,внасяне или банкови преводи правени от българските граждани и фирми. Без всякаква обоснована причина се взимат от 2.00, 5.00 лв. и повече за същите операции, за които преди една година таксите бяха съответно 0,20, 0,50 лв. и повече лева. Във време на политическа, икономическа и здравна криза  да взимаш от устата на българския пенсионер или работник  по два и повече хляба, заради услугата да си изтеглят пенсиите и заплатите,или да обслужат кредитите си, от собствените си банкови сметки е равносилно на пладнешки обир и по страшното – обричане на глад и безправие! Ако за банките, опериращи у нас  е нормално българския работник и пенсионер  безропотно да търпят  този банков произвол, то за нас, наследниците на Димитър Благоев, Георги Кирков и Георги Димитров  това е недопустимо! 

Призоваваме всички работници и пенсионери от цяла България за обединение срещу това безправие!

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com