Свържете се с нас

Казанлък

Николай Златанов: Чувствам се удовлетворен и горд, че всички заедно, успяхме да реализираме обещаното

Published

on

ОТЧЕТ – За дейността на Общински съвет  Казанлък и неговите комисии, за мандат 2011 год. – 2015  год.  и периода 08.11.2014 год. – 13.05.2015 год.

Уважаеми общински съветници,
Уважаема госпожо кмет на община Казанлък,
Уважаеми граждани на община Казанлък,

В изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общинския съвет (ОбС) и неговите постоянни и временни комисии, за периода на мандат 2011 год.-2015 год. и  седмо шестмесечие от 08.11.2014 год. – 13.05.2015 год.

През изтеклите три години и половина от настоящият мандат, Общинският съвет и неговите комисии, работиха отговорно и ползотворно, с цел решаване на местните проблеми, спазвайки законите на Република България и Правилника за организацията и дейността на ОбС. Проведохме 64 заседания, на които приехме 1349 решения. Съпоставено с предходния мандат 2008 г. – 2011 г., за същият период са проведени 45 заседания, на които са гласувани 676 решения. Т.е. свършената работа е със 100% повече.

За отчетния 6 месечен период, Общинският съвет проведе 9 заседания на които приехме общо 215 решения, срещу 127решения на предходния мандат.

Постоянните комисии (ПК), проведоха 80 заседания на които  разгледаха 662 материала.

Най-значителни от приетите от Общинския съвет 215 решения, са следните:

Група решения, които засягат всички жители на община Казанлък и регулират обществения живот, чрез местните нормативни документи – програми, правилници и наредби на Общинския съвет:

 – Приехме Годишна програма за развитие на туризма в Община Казанлък за 2015 г.;

 – Създадохме Общински културен институт – Посетителски център ‘Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства’ в Община Казанлък;

– Одобрихме  Споразумение за партньорство между Община Казанлък и Исторически музей ‘Искра’ – Казанлък, по проект ‘Реставрация, консервация и социализация на тракийски могили ‘Хелвеция’ и ‘Грифони’, по Програма БГ08 ‘Културно наследство и съвременни изкуства’,

Група решения, свързани с бюджета и финансите на общината:

–         Приехме Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2015 г.

–         Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2015 г.

–         Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2013 г., както и Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма към 31.12.2013 г.

–         Одобрихме средства от бюджета на Община Казанлък, за погасяване на задължения на фондация ‘Чудомир’ към взискатели, въз основа на изпълнителни листове.

–         Приехме План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г.

Група решения, свързани с приватизация и разпореждане с общинската собственост:

–  Приехме Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на община Казанлък за 2015 г.

 

– Предоставихме безвъзмездно за управление на Българска Телеграфна  Агенция (БТА), офис, находящ се в  гр. Казанлък, ул. ‘Искра’ № 4.

 – Предоставихме безвъзмездно помещения за нуждите на общински културен институт Театър ‘Любомир Кабакчиев’ – част от четвърти етаж в сграда частна общинска собственост, находяща се на пл. „Севтополис“ № 14,

  Предоставихме под наем, за срок от 3 години, имоти – публична общинска собственост със спортно предназначение – „Зали за спорт“, находящи се в „Младежки дом“ гр. Казанлък – на спортни клубове и организации.

Група решения, свързани с устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт:

–  Одобрихме Общ устройствен  план на територията с изявено културно – историческо наследство  ‘Долината на тракийските владетели’,  с обхват на землищата на гр. Казанлък, гр. Шипка, гр. Крън, с. Шейново, с. Енина, с. Ясеново, с. Хаджи Димитрово,  с. Голямо Дряново, с. Дунавци, с. Копринка и с. Бузовград.

– Дадохме съгласие за изграждане на ВиК инфраструктура на с. Копринка, общ. Казанлък.

– Дадохме съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Финансов механизъм на Европейското Икономическо Пространство – подмяна на отоплителните инсталации и горивна база на 5 обекта общинска собственост – ЦДГ № 8 и № 9, ОДЗ №1 5 и ДЯ № 4 и № 5.

– Одобрихме план–схема за газоснабдителна мрежа към Подробен устройствен план на град Казанлък на територията  на квартал Казанлъшки минерални бани, община Казанлък.

Група решения, свързани с културата, образованието, спорта и туризма:

– Удостоихме със званието  ‘Почетен гражданин на град Казанлък’ , Николай Ибушев и Цвятко Цветков, а с вписване в Почетната книга на град Казанлък, съгражданите ни Рени Червенкова, Елена Юлиянова, Стефка Денева и Костадинка Димитрова.

–  Приехме официален статут на Конкурс за кратък хумористичен разказ ‘Чудомир’ в рамките на Чудомирови празници.

– Приехме ‘Декларация за несъгласие с претенциите на Народно читалище ‘Искра – 1860’ гр. Казанлък за заплащане на наем от Общинска библиотека ‘Искра’ гр. Казанлък.

–  Приехме „Декларация за несъгласие със съкращенията на служители в Национален парк-музей ‘Шипка – Бузлуджа“.

–  Приехме решение за поставяне на паметник на Христо Ботев, в тревната площ на парк ‘Розариум’ гр. Казанлък.

 

Група решения, свързани с решаване на социалните проблеми на жителите на общината:

–         Създадохме Общинско предприятие ‘Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня’, считано от 01.07.2015 г. със седалище и адрес на управление  гр. Казанлък, ул. ‘Христо Ботев’ № 30.

–         Разкрихме пунктове на Детска млечна кухня, за раздаване на храна на деца до 3 години, във с. Черганово и във с. Копринка.

Група решения, за даване на съгласие за участие на общината, в проекти и програми, както и решения за тяхното съфинансиране и мостово финансиране:

– Изразихме съгласие, за кандидатстване по Проект ‘Красива България’-2015,  с проектно предложение за реконструкция и модернизация на общински  стадион „Севтополис“.

–  Взехме решение, с което прехвърлихме в полза на казанлъшка общинска болница,  всички придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи (СМР) по проект ‘Реконструкция /обновяване и оборудване на МБАЛ ‘Д-р Хр. Стамболски’ ЕООД, гр. Казанлък, по договор за безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма ‘Регионално развитие 2007-2013 г.’

– Одобрихме съфинансиране за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък” в размер на 15 % от общата стойност на проекта или 39 427,45 лв., финансиран от Национален Доверителен Еко Фонд.

На фона на приетите 215 решения на Общинския съвет, през отчетния 6 месечен период, нито едно решение не беше обжалвано пред съда.

 

 

Уважаеми колеги и съграждани,

Какви са основните постижения и с какво можем да отличим дейността на ОбС Казанлък, през изтичащия мандат 2011 г.-2015 година, като орган на местната законодателна власт.

1.      Успяхме да върнем добрата комуникация, между Общински съвет и Общинска администрация.

–         Изкоренихме пагубното противоборство, между Кмета на община Казанлък и Председателя на ОбС.

–         Всички срещи с представители на бизнеса, национални и чуждестранни гости и делегации се провеждаха в присъствието на Кмета и Председателя на ОбС, което възвърна доверието в община Казанлък, като работеща и открита институция.

–         Въведохме ежегодната практика, годишния Бюджет на община Казанлък, да бъде предварително обсъждан на изнесени заседания, съвместно от общинските съветници и екипа на Кмета на община Казанлък.

–         Нито Общинският съвет, нито Кмета на общината са се възползвали от възможността, предвидена в чл.45 от ЗМСМА, да атакуват пред съда решенията или актовете на другата страна.

2.      Успяхме да въведем конструктивен тон в Общински съвет и Председателския съвет.

–         Почти всички решения на Председателския съвет са приемаха с пълно единодушие, въпреки, че участниците в него са представители на петте различни групи съветници.

–         Провеждането на заседанията на ОбС беше стегнато, в рамките на няколко часа, като не се наблюдаваха сериозни, политически противоборства. За този резултат спомогна пренасянето на дебатите в Постоянните комисии, където се сблъскваха експертните мнения.

3.      Приехме рекорден брой решения.

–         До 13.05.2015 год. проведохме 64 заседания, на които приехме 1349 решения. Съпоставено с предходния мандат 2008 г. – 2011 г., за същият период са проведени 45 заседания, на които са гласувани 676 решения. Т.е. настоящият Общински съвет е работил, два пъти повече от предишния.

4.      Приехме стратегически решения, определящи развитието на община Казанлък, през следващите години.

4.1. Решения с които създадохме и актуализирахме градоустройствената основа:

– С наше решение и след проведено публично обсъждане, определихме обхвата на трите зони на въздействие от „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие Казанлък-2020 год., като по този начин от една страна попаднахме в числото на 36-те големи градски центрове, които подлежат на директно финансиране в следващия програмен период, а от друга страна си осигурихме сумата от 497020 лева за проектиране.

– Приехме Общ устройствен план на гр. Казанлък и  Задание за изработване на  Общ устройствен план на цялата територия на община Казанлък.

4.2.Решения за привличане на европейски средства, за изграждане на обекти, с които осигурихме опазване на околната среда:

– Реконструкция и модернизация на градската пречиствателна станция в с. Овощник, на стойност 22 974 967 лева,

– Изграждане на претоварна станция за депониране на битови отпадъци, на стойност 5 277 734 лева,

4.3. Решения с които подобрихме жизнената среда и зоните за отдих на населението:

– Рехабилитираха се и се обновиха Парк „Розариум“ и Лесопарк „Тюлбето“ и се изгради свързваща ги велоалея, на стойност 4 870 040 лева.

– Приехме десетки решения за изграждане на паркове и зони за отдих, във всички части на града и населените места.

– Приехме решения, с които определихме рекордните 157 улици, за реконструкция и подновяване на уличната мрежа в града и населените места.

4.4. Решения с които осигурихме стабилно развитие във здравеопазването:

– Реконструкция, обновяване и оборудване на общинска болница МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в гр. Казанлък на стойност 3 791 817 лева и Внедряване на мерки за енергийна ефективност на стойност 3 354 584 лева.

4.5. Решения с които осигурихме развитието на историческото и културно наследство:

–  Одобрихме Общ устройствен  план на територията с изявено културно – историческо наследство  ‘Долината на тракийските владетели’,  с обхват землищата на гр. Казанлък, гр. Шипка, гр. Крън, с. Шейново, с. Енина, с. Ясеново, с. Хаджи Димитрово,  с. Голямо Дряново, с. Дунавци, с. Копринка и с. Бузовград.

– Одобрихме проект за Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ на стойност 2 776 524 лева, който се изпълнява в момента.

5.      Приехме решения с висока обществена значимост и такива, които се приемат за първи път:

5.1.           За първи път, приехме Наредба № 5 За управление на горските територии, собственост на община Казанлък. По този начин определихме статута на общинските гори, които до този момент не бяха точно установени и не се стопанисваха. За първи път, приехме Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Казанлък за 2015 г.

5.2.           За първи път, разгледахме искане за провеждане на местен референдум. За целта и в изпълнение на законовите изисквания, създадохме първия Регистър на предложенията за провеждане на местен референдум.

5.3.           За първи път, приехме Правилник за финансиране на процедури „Инвитро“ на лица с репродуктивни проблеми. Въпреки, че предвидените средства са безспорно недостатъчни, в общината вече се роди първото дете, чиито родители са получили такава помощ.

5.4.           За първи път, създадохме Регистър с паметниците и паметните плочи на територията на Община Казанлък. Този регистър е публикуван на интернет страницата на Община Казанлък и внася ред в осъществяването на тази дейност.

5.5   Приехме нова Наредба № 1 за обществения ред в община Казанлък. По този начин отменихме остарялата наредба от 2005 год., като включихме два нови раздела: „Опазване на обществения ред, собствеността и чистотата“ и „Опазване на обществения ред в жилищни сгради“. Забранихме всякакви нерегламентирани шумове и приехме легална дефиниция за „удължено работно време“ на заведенията.

5.6   Приехме нова Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на Община Казанлък. По този начин, отменихме остарялата наредба от 2002 год., като съобразихме негативните резултати от 15-годишния договор с „Танатос“ ООД и предоставихме управлението на общинското предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“.

5.7  С наше решение, поехме временен, безлихвен, краткосрочен дълг, чрез  заем от Централния бюджет на Р.България в максимален размер на  5 845 223 лв. Това действие беше обусловено от поставянето на Търговска банка „КТБ“АД под особен надзор от БНБ и блокиране на бюджетните и извънбюджетните средства на община Казанлък. Забавиха се разплащанията по Европейски проекти и надвисна заплаха за тяхното завършване в срок. Незабавната ни реакция, позволи да се възползваме от създадената възможност за безлихвен заем, което доведе до безпрепятствено продължение на дейността на общинските училища, детски ясли и градини, културни институти и социални заведения.

5.8  С цел покриване на задълженията към „Тракия трейд“ ООД гр. Стара Загора, присъдени от АС към БТПП, приехме решение относно, поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер до 4 000 000 лева. Задължението произтича от сключена през 2007 год. сделка за продажба на бившата „Инфекциозна болница“. Своевременното погасяване на този значителен дълг, позволи да избегнем реалната опасност от блокиране на банковите сметки и цялостната дейност на общината.

6.      Приехме Декларации, по значими за местната общност въпроси:

6.1.           С най-висока обществена значимост, безспорно е приетата от ОбС Казанлък, Декларация за несъгласие, да бъде закрит Центърът за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР в гр. Казанлък и несъгласие, да бъде разкрит на територията на Община Казанлък Лагер от затворен тип или Лагер за бежанци. Този документ беше подготвен, изработен и гласуван с активното участие на Председателския съвет на ОбС Казанлък, представителите на всички политически партии, представени в ОбС и Кмета на общината. Декларацията беше изпратена до всички отговорни институции в страната, в това число Президента и Министъра на вътрешните работи. Предприетите действия бяха подкрепени с безпрецедентно единодушие от цялото население на общината и съпроводени с масово гражданско неподчинение. Беше изготвена подписка, която със събраните около 5000 подписа, беше внесена с искане за провеждане на местен референдум. За наша радост не се наложи реално провеждане на референдум, т.к. действията срещу които протестирахме, бяха осуетени.

С приемането на горната декларация, в резултат на която се проведоха масови протести в центъра на града и беше затворен подхода към прохода „Шипка“, Общински съвет Казанлък доказа, че се ползва с доверието и уважението на местната общественост, представителите на бизнеса и партиите, които нямат свои представители в съвета.

6.2.           Приехме „Декларация на Общински съвет – Казанлък и Община Казанлък, относно подкрепа изграждането на обект „Тунел Шипка” и подходите към него”; С този документ, като орган на местната законодателна власт, изразихме отговорна позиция по изграждането на обекта и категорично заявихме пред всички държавни органи, че строежа е жизнено важен, не само за община Казанлък, но за целия регион и за държавата ни.

6.3.           Приехме „Декларация за несъгласие с претенциите на Народно читалище ‘Искра – 1860“ гр. Казанлък, за заплащане на наем от Общински театър „Любомир Кабакчиев“ гр. Казанлък по Споразумение, подписано между страните от 11.04.2012 г. По този начин продължихме тенденцията, ОбС да изразява категорична и ясна позиция по проблемите,възникнали  между културните институти.

7.      Приехме решения, в сферата на международното сътрудничество:

–         Приехме решение за побратимяване със 7 милионния китайски град Дзинан, с който бяха извършени обмени на представители на местния и китайския бизнес, във сферата на машиностроенето и розопроизводството.

–         С решения на Председателския съвет, определихме общински съветници, които посетиха побратимените ни градове в Гърция, Македония, Румъния, Франция и Русия.

8.      Работихме при строго спазване на законодателството на Р.България:

–         На фона на приетите към настоящия момент 1403 решения, обжалвани пред съда са едва 14 броя, а върнати за ново разглеждане от Областия управител са едва 8 броя решения.

9.      Работа на отделните общинските съветници, Постоянните комисии /ПК/, политическите партии и групите съветници.

–         При оценка на работата на общинските съветници, следва да се отчете факта, че в настоящия мандат 2/3 от тях бяха нови лица, които следваше да се обучат да работят с електронната система и да се запознават за първи път с приложимата нормативна уредба. Мога спокойно да твърдя, че липсата на опит, беше компенсирана с усърдна работа и активно участие във всички мероприятия, комисии и търгове.

–         Натовареността на Постоянните комисии беше обусловена от предмета им на дейност, като най-натоварени бяха:

ПК по икономика, бюджет и финанси,

ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт,

ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост.

–         Политическите партии и групите образувани в ОбС, работиха отговорно, като участваха активно в работата на ПК и във заседанията на ОбС. Нито едно заседание не беше отложено или провалено, поради липса на кворум за работа.

Единствено групата на БСП, в минимален брой случаи се опитваше да провали приемането на определени решения, като отказваше да гласува или напускаше залата, но този пример не бе последван от другите групи общински съветници.

Уважаеми общински съветници,
Уважаема госпожо кмет на община Казанлък,
Уважаеми граждани на община Казанлък,

Позволете да споделя с вас, че високо ценя доверието, което ми гласува казанлъшката общественост, чрез представителите си в Общински съвет Казанлък, мандат 2011 год.- 2015 год., като ме посочи и избра за Председател-„пръв сред равни“ общински съветници.

Чувствам се удовлетворен и горд, че всички заедно, успяхме да реализираме обещанието, което дадохме при полагане на Клетвата на общинския съветник, а именно „във всичките си действия, да се ръководя от интересите на гражданите от казанлъшката община и да работя за тяхното благоденствие“.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК

Казанлък

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Published

on

На 27.03.2024 г. в сградата на община Казанлък се проведе среща на кмета Галина Стоянова с членове на научно-изследователски екип, работещ по проект „Дигитално разделение и социални неравенства“. В рамките на проекта учените изследват дигиталното разделение в неговите три равнища – достъп, умения и извличани ползи – и се фокусират върху успешните примери за преодоляване и ограничаване на неравенствата на местно ниво. Множество изследвания демонстрират, че дигиталните и социално-икономическите неравенства намаляват, когато са налице активни хоризонтални връзки на гражданските структури с местната власт и с бизнеса. Една от целите на проекта е именно промотирането и стимулирането на подобни връзки, поради което високо се цени участието на представители на местната власт в изследването. Друг акцент в изследователската програма е т. нар. дигитална демокрация, при която онлайн-базираните технологии умножават и подобряват възможностите на гражданите да се включват в процеса на вземане на решения на местно, регионално и национално нива.
Мултидисциплинарният екип включва учени от Института по философия и социология при Българската академия на науките (ИФС – БАН), Софийския университет, УНСС и Бургаския свободен университет. В разговора с кмета на община Казанлък участваха проф. Румяна Стоилова и д-р Мартин Константинов от ИФС – БАН, които открояват няколко значими примера за полезни за обществото приложения на цифровите технологии в Казанлък:
​На първо място, изследователите бяха впечатлени от ползотворното сътрудничество между община Казанлък и Младежкия общински съвет – организация на ученици от средния курс, включваща представители на всяко училище в общината. Идеята за успешното мобилно приложение Drug stop, с което гражданите могат да подават сигнали при подозрения за разпространяване на наркотици, се заражда именно в Младежкия общински съвет на Казанлък. След като получават подкрепата на кмета и местните органи на МВР, казанлъшка софтуерна фирма създава, а младежите разпространяват и представят приложението във всички училища в общината. Всеки гражданин може да подаде напълно анонимен сигнал, който се обработва и препраща към полицията от служител на общината. Това приложение дава възможност за нанасяне на картата на проблемни места и зони, за бърза реакция от страна на полицията, както и за обратна връзка към подателя за това какъв е резултатът от проверката. Анализът на резултатите от приложението за няколкото месеца, в които работи до края на 2023-а година показва, че има 6 образувани съдебни производства и 1 влязла в сила присъда за разпространение на наркотични вещества.
​Областната управа на Стара Загора също оценява достойнствата на приложението и моли община Казанлък да разреши достъп до него за използване във всички 11 общини на областта. Кметът Галина Стоянова призова това доказало се като ефективно решение в борбата срещу разпространението на наркотици да бъде припознато и от Министерствата на образованието и вътрешните работи, за да е възможно ползването му в цялата страна.
​Друго приложение на цифровите технологии, което има потенциала да помогне за решаването на наболели проблеми, значително да оптимизира разходването на общинския ресурс и да подобри живота в общината, е идейният проект за дигитализация на всички комуникационни мрежи в града – ВиК, електроснабдяване, паркиране, видеонаблюдение и връзка с полицията, сметоизвозване и др. Проектът е изготвен за община Казанлък от управата на южнокорейската столица Сеул в знак на благодарност за помощта, оказана на корейците при създаването на фестивала на розата в Сеул. В замяна на споделения опит, предаден от Казанлък, за това как се организира подобен фестивал на розата, корейците изготвят за нашата община изчерпателен разрез на правилното функциониране на една общност, чрез дигитална свързаност на всички комуникационни процеси в нея. Ключово при този подход е привързване на комуникационни системи като ВиК и електроразпределение към тези на общината, което предоставя възможността за взаимно уведомяване и бърза реакция при аварийни ситуации, както и за своевременно подаване на достоверна информация от общината към гражданите. Така чрез дигитализацията гражданинът е част от решаването на проблема и е добре информиран за всичко значимо, което се случва наоколо.
​Интегрираният проект за дигитализация на община Казанлък участва в корейски конкурс в областта на нововъведенията и „умните“ решения, в който корейски градове се явяват със свои побратимени градове и представят общите си проекти. Трите най-високо оценени проекта ще бъдат предложени за финансиране от корейското министерство на икономиката.
​Още една, макар и не директно свързана с дигитализацията, инициатива на община Казанлък е създаденият Консултативен съвет към кмета, в който участват граждани, избрани от местните общности в 19-те населени места и четирите квартала на града. Тази форма на комуникация позволява осъществяването на пряка двустранна връзка между местната управа и гражданите, като стимулира гражданското политическо участие в живота на общината. Именно на такива формални и неформални структури и граждански организации стъпва разбирането за т. нар. „съвещателна демокрация“, при която идеята за гражданите като „суверен“ се реализира чрез открити дебати в публичната сфера и в мрежите на организации на гражданското общество, които влияят върху системата за вземане на политически решения. Именно в този дух е препоръката на изследователския екип на проекта „Дигитално разделение и социални неравенства“ към кмета на Казанлък да почерпи от опита на редица западни общини, които вече успешно са въвели интернет-базирани комуникационни платформи, стимулиращи гражданското участие и даващи възможност за формиране и изразяване на граждански позиции, които местната управа се ангажира да взема предвид.
​Мнозина учени считат, че съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) са поставили началото на ерата на гражданското управление през 21-ви век и че те предлагат перспективата за нова философия на властта, която е по-приобщаваща за гражданите, и която може да предостави повече обществени услуги на по-голям брой граждани. За съжаление, в тази нова ера гражданите без цифрови умения са застрашени от двойно изключване – дигитално и гражданско-политическо. Така, вместо да спомагат за намаляване на неравенствата, ИКТ всъщност могат да ги увеличат. Именно това е и мисията на екипа от социални изследователи, работещ по проекта – да представи проблема на вниманието на централната и местна власт, на бизнеса и гражданските организации, за да се търсят съвместни решения. Тези решения трябва да целят постигането на една по-отзивчива за нуждите и желанията на гражданите власт и на по-информирано и активно гражданско общество, в което съвременните цифрови технологии помагат на все по-голям процент от гражданите да участват в процеса на вземане на решения.
Може да бъде изображение с 3 души и текстово съобщение
Всички реакции:

Стефан Папукчиев и 3 други

Продължете с четенето

Казанлък

26 момичета ще се борят за короната на Царица Роза

Published

on

На първата си работна среща в Община Казанлък се събраха момичетата, които тази година ще се състезават за короната в конкурса “Царица Роза”. Те бяха посрещнати от кмета Галина Стоянова, както и от екипа, който ще бъде неотлъчно до тях в подготовката за вечерта на спектакъла.
“Благодаря ви за смелостта, че сте тук” обърна се към момичетата Галина Стоянова. „Знам, че макар и натоварено, времето до конкурса ще бъде приятно за всички вас.Може да бъде изображение с 10 души и маса
Единственото, което е важно, е да покажете красотата и естественото си излъчване“, каза тя и пожела на участничките да бъдат блестящи и спокойни. „Желая ви да завършите успешно и да продължите образованието си, където пожелаете, но винаги да се връщате в родния Казанлък, да мислите за него и да го обичате. Казанлък ви обича!“, каза кметът.
Заместник-кметът на община Казанлък Сребра Касева запозна претендентките с историята на конкурса и им пожела да бъдат уверени и спокойни, и да се забавляват. Тя подчерта, че това не е просто конкурс за красота, а прекрасно преживяване, което оставя спомен за цял живот. По време на подготовката ще научат повече не само за родния си град, но и за качествата, които трябва да притежава една истинска царица, посочи Касева.Може да бъде изображение с 4 души, телевизия и текстово съобщение
От екипа разкриха, че тази година за участничките и за гостите на спектакъла са подготвени много изненади.Може да бъде изображение с 9 души, хора, които учат, маса и текстово съобщение
Мотото на тазгодишното издание на конкурса „Царица Роза“ е „Приказката на живота“, а изборът на най-красивата от всички абитуриентки на Казанлък ще бъде на 14 май в Дома на културата „Арсенал“.
Билетите за едно от най-дългоочакваните събития в града ще бъдат в продажба от понеделник в Културно-информационния център.
Продължете с четенето

Казанлък

Близо 400 грама метамфетамин е иззет от криминалисти от РУ-Казанлък

Published

on

На 23.04.2024г. полицейски служители от РУ-Казанлък, в гр. Казанлък, са извършили проверка на 49-годишен криминално проявен мъж. Намерени и иззети са 6 полиетиленови торбички съдържащи белезникави бели, кристалообразни вещества, за които изготвената експертиза установява, че са метамфетамин с общо тегло 397,66 грама.

Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа. В РУ-Казанлък е образувано досъдебно производство по чл.354а, ал.2 от НК. Работата по случая продължаа под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

 

Продължете с четенето

Казанлък

Обновяват водопроводната мрежа на град Шипка с проект за 2.6 милиона лева

Published

on

2 милиона и 600 хиляди лева е стойността на проекта за реконструкция и поетапна подмяна на водопроводната мрежа в град  Шипка, съобщи кметът Василка Панайотова. Основната част от средствата са по програма от Предприятието за управление на околната среда, отпуснати са и пари от републиканския бюджет.

По данни на Националния статистически институт от 2019 година, загубите на питейна вода в Шипка са над 43 процента. През 2015-2016 година е ремонтирана малка част от водоснабдителната мрежа, с което е прекратен и водният режим през лятото.  Съоръженията обаче се нуждаят от подмяна, защото средната им възраст е 50 и над 50 години.

Заради старта на водния проект, през тази година на територията на Шипка не е предвидено възстановяване на улици. Със средства от местния бюджет ще бъде изграден тротоар, предвижда се и освежаване на пешеходните пътеки.  С 50 процента по-малко са разходите за уличното осветление, след приключил проект за пълната подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. В ход е и програма за повишаване на пътната безопасност в рамките на град Шипка.  БНР

Продължете с четенето

Казанлък

Проверка в РУ-Казанлък заради скочилия от сградата мъж

Published

on

Със заповед на директора на ОДМВР-Стара Загора ст. комисар Красимир Христов е започнала проверка за изясняване на факти и обстоятелства във връзка с инцидент в РУ-Казанлък. Припомянме, че вчера мъж скочи от втория етаж на сградата на Районното управление в Казанлък, в следствие на което е с опасност за живота.

Проверката е с цел да се установи дали са допуснати нарушения на служебната дисциплина от полицейски служители.

Продължете с четенето

Казанлък

Черганово посреща гости на фестивала „От Лазаровден до Гергьовден

Published

on

За втора година в казанлъшкото село Черганово ще се проведе националният фестивал „От Лазаровден до Гергьовден“. Организатор е местното читалище „Антон Страшимиров“ с подкрепата на Кметство Черганово и Община Казанлък.

„Тази година фестивалът ще се проведе навръх Цветница – 28 април. Освен музикалната и танцовата програма ще има и занаяти – потомствени калайджии, дърворезбари, както и кулинарна изложба“, съобщи за Радио Стара Загора секретарят на читалището в Черганово – Петър Байнов.

„Целта на фестивала е да се популяризира българския музикален и танцов фолклор, а условието е едно от изпълненията да бъде от пролетния обреден цикъл. Тричленно професионално жури с председател тракийската певица Дарина Славчева ще оценява участниците „, информира Петър Байнов.

Тази година се навършват 115 години от създаването на НЧ „Антон Страшимиров“. Подробности за честванията и за произхода на името Черганово разказа читалищният секретар:

„Читалището е основано през 1909 г. от няколко местни черганци и се е помещавало в плевня. Новата сграда е построена 1990 г. Годишнината ще отбележим през м. октомври, около Петковден, когато е празника на селото. Името Черганово произлиза от един керван селяни от съседното село Тулово, които са карали своите биволи по река Тунджа между двете села. Те са прали черги в реката. Наричали са ги „чергари“ и от там идва името Черганово“. БНР

Продължете с четенето
Реклама

Новини от Стара Загора

Can't extract feed: https://stz7.com?get_posts=1&count=10.

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com