Най- мащабният проект на Община Казанлък е факт: модерна пречиствателна станция

   

Заключителна пресконференция във връзка с успешното приключване на “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“ представи основните реализирани дейности, свързани с  реконструкцията и модернизацията на Градската пречиствателна станция за отпадни води – Казанлък, а така също и бяха разяснени  екологичните, социални и икономически ползи от този най-мащабен инфраструктурен проект на община Казанлък.

Заместник кметът Лилия Цонкова определи проекта като най- мащабния и значим, който е изпълнявала Община Казанлък от екологична, инженерна и  управленска гледна точка. С изпълнението на реконструкцията и модернизацията на ГПСОВ се реши трайно проблемът с пречистването и заустването на отпадните води на гр. Казанлък и с. Овощник. Към настоящия момент пречиствателната станция има капацитет да поеме отпадните води на всички населени места на територията на общината. На второ място чрез проекта е привлечена и реализирана инвестиция за близо 22 млн. лв., които са инвестирани изцяло за запазване на естествената околна среда, подобряване условията за живот на всички жители на община Казанлък и е предпоставка за привличане на нови инвестиции и стартиране на нови търговски и производствени предприятия. „Този проект повиши самочувствието ни, както и увереността ни, че можем успешно да работим и усвояваме средства от Европейския съюз. Натрупахме значителен опит и капацитет, за успешното изпълнение на проекти и в новия програмен период“, не скри удовлетвореността си зам.кметът Цонкова и допълни, че от инженерна гледна точка, огромно предизвикателство пред екипа е било условието да се извърши реконструкцията, без пречиствателната станция да спира дейността си и за миг.

С изпълнението на настоящия проект ще се подобри не само начинът на опазване на околната среда, но и качеството на ВиК услугите за 52 723 жители, или 80 000 еквивалент жители, т.е. 100% от населението на агломерацията, подобрени са експлоатационните съоръжения, подменено е основното електро- механично оборудване, което ще доведе до значително намаляване на разходите за енергия, в технологичната система на ГПСОВ са включени съоръжения за отстраняване на биогенни елементи- азот и фосфор, постигната е основната специфична цел на проекта- реконструкция и модернизация на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води- Казанлък.

„Интегрираната софтуерна система за управление и контрол, която инсталирахме на пречиствателната станция, няма аналог в България! Тя е най-новата разработка на Сименс в сферата на управление на технологични и производствени процеси и за първи път намира приложение в страната на нашата пречиствателна станция.“, това заяви пред журналистите ръководителят на проекта инж.Кънчо Христов и допълни, че е изграден и изцяло нова линия за третиране на утайки, като с това се решава един огромен проблем, стоял до сега пред жителите на казанлъшкото село Овощник.

Община Казанлък е бенефициент по проект “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“, който се финансира  от  Кохезионния  фонд  на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Проектът е на обща стойност 22 695 646,07 лв., от които: 1 135 181,30 лв. собствен принос на Община Казанлък, 187 600,00 лв. по проект за техническа помощ финансиран от ОПОС и 3 712 681,20 лв. възстановимо от НАП ДДС. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 17 660 183,57 лв., разпределена както следва – Кохезионен фонд на ЕС 14 128 146,86 лв. и национално съфинансиране от държавния бюджет 3 532 036,71 лв., съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С026/08.08.2012 г.

Интегрираният воден проект на община Казанлък е ключов за подобряване на ВиК услугите в района, тъй като проектираната през 80-те години на миналия век пречиствателна станция не отговаряше на съвременните екологични норми за качеството на пречистените води. С реализацията на проекта бяха постигнати множество цели, най-значимите сред които са:

  • подобряване на експлоатационните условия на съоръженията с оглед реалните параметри на замърсеност и количеството на отпадни води на входа на пречиствателната станция;
  • намаление с 35% на потреблението на електрическа енергия;
  • пуснати бяха в експлоатация съоръжения за отстраняване на биогенните елементи – азот и фосфор;
  • беше постигната пълна автоматизация на технологичния процес чрез въвеждането на интегрирана софтуерна сиситема за управление на и контрол на всички машини и съоръжения;
  • намаляване с 15% нивото на шума в района на ГПСОВ.
  • основните машини и съоръжения са с експлоатационен хоризонт 2040г., което е гаранция за ефективността на инвестицията.
  • чрез третиране на утайките получени в процеса на пречистване на отпадните води, започна производството на биогаз;
  • изграден бе нов цех за утилизация на биогаза, в който чрез Ко генератори се произвежда електрическа и топлинна енергия. Произвежданата ел. енергия задоволява на 75% нуждите от ел.енергия на ГПСОВ Казанлък, а топлинната енергия се използва за поддържане на процеса на производство на биогаз;
  • кардинално решение на проблема с неприятните миризми в землището на с.Овощник чрез премахване на минералните компоненти и излишната вода от утайките.

Подобреното качество на инженерната среда ще доведе до повишаване качеството на живот и благосъстояние на населението, което ще се отрази върху икономическия растеж на района.

Днес в 17:00 часа премиерът на РБългария Бойко Борисов, заедно с кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, ще пререже лентата на новата Пречиствателна станция.

Пресцентър на Община Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com