Свържете се с нас

Казанлък

Кметът на община Казанлък отчете I-та година на II-ия си мандат пред обществеността

Published

on

Пред присъстващите граждани в изложбената зала на Културно-информационния център на ул.“Искра“№4 в гр.Казанлък кметът на община Казанлък Галина Стоянова очерта основните резултати и приоритети в работата на нейния екип през 2015 г. – 2016 г.

Галина Стоянова започна с Инвестиционната програма, свързана с европейско финансиране: “Проекти, с които надхвърляме възможностите на Общината за реализация на дейности, така ще започне и 2017-та, с близо 20 млн. лв. инвестиции.“, обърна внимание г-жа Стоянова.

С реконструкцията на ОУ „Кулата“ и ОУ “Св.Паисий Хилендарски“ за последните пет години всички училища в град Казанлък са цялостно ремонтирани и газифицирани с европейско финансиране, две от училищата в населените места Копринка, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Шейново, ОУ „Д-р Петър Берон“ – също. Кметът на община Казанлък обяви и какво предстои: “През 2017 г. ще насочим финансовия ресурс изцяло към училищата по населени места – ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Крън, в селата: ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ръжена; ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджидимитрово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка.“, съобщи Галина Стоянова.

„Така ще постигнем едно развитие на материалната база в образователната инфраструктура, за което ще съм много благодарна, защото това винаги е било мое желание.“, сподели тя.

Г-жа Стоянова отбеляза: „За цялостната реконструкция на ОУ „Екзарх Антим I“, гр.Казанлък през следващата година сме осигурили 1 378 828,26 лв. Одобрение от Националния доверителен екофонд чакат проектите за училищата в селата Енина, ОУ „Христо Ботев“ – 1 036 002 лв. и Кънчево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 163 809,88 лв., както и за сградата на народно читалище „Възродена искра – 2000“ – Казанлък, на стойност 180 000 лв.“.

Три детски градини са осигурени с европейско финансиране – ДГ №11 „Слънце“, ДГ №15 „Звънче“, филиала в ж.к.„Изток“ и ДГ №1 „Здравец“ за прилагане на мерки за енергийна ефективност, газифициране и оборудване през 2017 г. „През 2016 г. с 265 300 лв. от собствения ни бюджет реконструирахме ДГ №2 „Снежанка“, която е одобрена и за газификация и подмяна на отоплителната инсталация през 2017 г., със средства от Министерство на икономиката. „С този ремонт детските градини, които са цялостно реконструирани стават 6, 2 детски ясли са и газифицирани, а през 2017 г. предвиждаме за цялостен ремонт от бюджета на Общината и детска ясла „Васил Левски“.“, обобщи Кметът на община Казанлък.

Община Казанлък устойчиво и целево финансира със свои и външни средства реконструкцията на образователните заведения и това е политика, която ще бъде продължена и с бюджета през 2017 г.

Инфраструктурата е второто направление, в което Общината влага голям финансов ресурс и провежда политика на цялостна реконструкция на улици и междублокови пространства.

Галина Стоянова отчете, че през 2016 г. са инвестирани 2 132 000 лв. в улична мрежа, като цялостно са реконструирани 13 улици, 4 междублокови пространства и един паркинг в града, в населените места са асфалтирани 32 улици, два парка и едно кръгово кръстовище. „Това са средства, които се поделят между града и населените места, метод, който смятам за много справедлив и среща одобрението на кметовете.“, коментира Кметът. „Приходите от населените места спрямо тези от града не са еднакви, а мисля, че трябва да се отнасяме справедливо, затова благодаря и на кметовете за разбирането!“, каза г-жа Стоянова.

Тя посочи и проекта „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на кв.“Кулата“ и кв.“Крайречен“ в гр.Казанлък, посредством изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води“ към ПУДООС на МОСВ, на обща стойност 1 987 049,40 лв.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството финансира в размер на 685 000 лв. проект „Частична реконструкция на водопроводна мрежа в кв. ,,Васил Левски“, гр. Казанлък“, чрез който беше осигурена питейна вода за населението от региона, подобрено качеството на водата и намалени загубите.

,,Изграждане на ВиК инфраструктура на територията на град Крън – I-ви подетап на строителство”, на стойност 2 503 035,56 лв., с финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Във връзка с въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в целевия регион Стара Загора е изградената Претоварна станция, която ще обслужва общините Казанлък, Мъглиж и Павел Баня, а от декември, т.г., ще бъде предадена на оператора на Регионалното депо, който ще обслужва станцията и ще вози битовия отпадък до с.Ракитница. Средствата, необходими за тази дейност са 482 400 лв., допълнително, над отчисленията към РИОСВ, които за 2017 г. ще бъдат не 36лв., а 40 лв. на тон и ще формират 600 000 лв. от бюджета. Отделно са средствата, които трябва да се плащата за сепарирането на битовия отпадък. Кметът на община Казанлък разясни пред жителите на Казанлък: „Въпреки двойно увеличените разходи за депортиране, община Казанлък няма да увеличава такса битови отпадъци за населението, средствата ще се осигурят от стари вземания, по-добра събираемост на таксата, особено от населените места и дофинансиране на бюджета. Решението е обусловено от факта, че от 2018 г. облагането на количество депониран отпадък, съгласно промяната на закона, трябва да влезе в сила и ще бъде определена национална методика за формиране на такса битови отпадъци.“, поясни Галина Стоянова.

Изработен е работен проект и предстои изграждане на Компостираща инсталация, с помощта на която ще се намали количеството на депонираните биоразградими отпадъци за постигане на количествените цели, съгласно ЗУО за рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

Изработен и внесен в ПУДООС за финансиране е работен проект за рекапитулация на съществуващото сметище „Каракос“ и очаква одобрение.

Община Казанлък работи задълбочено и целенасочено в посока откриване на нови социални услуги, както и укрепване и разширяване на съществуващите.

В резултат на усилията на Община Казанлък за периода от месец ноември, 2015 г. до месец септември, 2016 г., като делегирана държавна дейност се разкриха няколко социални услуги от резидентен тип: 2 бр. „ Център за настаняване от семеен тип на деца / младежи с увреждания“, с капацитет 14 места за всеки един от тях и 12 лица персонал, „Център за настаняване от семеен тип на деца / младежи без увреждания“, с капацитет 14 места и 12 лица персонал и „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“, с капацитет 8 места и 8 лица персонал. Трите ЦНСТ и ЗЖ са предоставени за изпълнение на външен доставчик – фондация „Сийдър“.

„Увеличихме капацитета на услугата „Център за обществена подкрепа“, възложена за изпълнение на СНЦ „Бъдеще за децата“, от 60 на 80 места и капацитета на услугата „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ от 15 на 20 места.“, отчете Галина Стоянова.

Сключени са трудови договори с 49 лица на длъжност „Личен асистент“, 49 потребители ползват услугата „личен асистент“. Още 92 договора е сключила Община Казанлък за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ по проект „Независим живот в община Казанлък“.

В сферата на културата и туризма културният календар бива надграждан с нови събития и атракции като литературните четения, новия Джаз фестивал в Дните на тракийските царе, новия Музей на розата и Музея на фотографията и визуалните изкуства. Изпълнява се целенасочена политика в реконструкция и социализация на тракийските могили, като проекта за могилите „Хелвеция“ и „Грифони“ с нов приемен център, както и подготовката на новия проект за реконструкция на могилата „Оструша“ и създаване на атракцион в близост до могилите.

Съвсем набързо кметът на Общината спомена побратимяванията с градове в чужбина и културния и бизнес обмен с тях, които дават ефект в отношенията и развитието на обществото, а взаимните гостувания задълбочават отношенията между побратимените градове.

Г-жа Стоянова благодари за единството за важните обществени решения на Общински съвет – Казанлък, на културните институти, на директорите на учебните и детските заведения за разбирането към мерките за оптимизация в работата им, на служителите на Община Казанлък, на представителите на неправителствените организации за тяхната активност, на казанлъшкия пенсионерски клуб за активното подпомагане на общинските дейности и на всички казанлъчани.

Продължете с четенето

Казанлък

Откриват виртуална изложба на Людмил Николов – артист, художник и певец в Казанлък

Published

on

На 29.11.2021 г. (понеделник) от 17:30 ч. в Културно-информационния център на ул.“Искра“№4 в Казанлък ще бъде открита виртуална изложба на Людмил Николов – артист, художник и певец. Публиката ще има възможност да види дигитална презентация, посветена основно на образните пристрастия на автора в изобразителното изкуство през последните 2-3 години. Културното събитие ще открие роденият в Казанлък и голям приятел на Града на художниците – изкуствоведът проф. д-р Марин Добрев, директор на Художествена галерия Стара Загора.

Людмил Николов е роден в гр. Казанлък и е израснал в  театрална семейна среда. Работи в сферата на изкуството като артист в България и Норвегия повече от 40 години. 

В ранните си години прави първи театрални стъпки  след като е бил силно повлиян от работата на своя баща – Жоро Николов в Народно читалище „Искра – 1860”. Театралният му живот е свързан със Сливенския театър, в който е назначен като актьор през 1974 г. Продължава в Пловдивския театър до 1986 г. Людмил Николов основател е на известното музикално трио „Living Dolls“. През 1990 г., заедно с Румънската режисьорка Николина Николеско провежда курс за куклен театър в град Берген в  Хордаланд театър, а след това започва работа като режисьор, сценарист и актьор в същия театър. От 1990 г. до 2018 г. е написал 17 представления в Норвегия, които са изиграни отново в Хордаланд театър. Изявите му в редица турнета в чужбина,  участията му като актьор в спектакли, филми и сериали са част от неговите респектиращи с многоорбазието и въздействието си артистични превъплащения.

Над три десетилетия Людмил Николов посвещава и на изобразителното изкуство. В него той споделя своите виждания за човека, приятелството, музиката, спомените… Негови изложби са представяни в Норвегия, Германия, Швеция, Турция, Австралия, Великобритания и др.  Здравословното му състояние през последните години определя преориентацията му от класическите техники в живописта и графиката към средствата на дигиталното изкуство.

Казанлък е винаги в сърцето на Людмил Николов и той никога не губи връзка с театралните традиции на града. Идеята на организаторите на откриването в понеделник вечер е да съберат приятели и познати на Людмил Николов, които са били неизменна част от неговия път и подкрепа през годините. 

Продължете с четенето

Казанлък

Блъснаха жена на пешеходна пътека в Казанлък

Published

on

На 25.11.2021г., в 17:45ч, в гр.Казанлък по бул. ”Никола Петков” е възникнал пътен инцидент. По първоначална информация л.а.”Ауди”, управляван от 46-годишен мъж, блъска 54-годишна пешеходка. Жената е получила медицинска помощ, настанена е за наблюдение в болнично заведение с комоцио, без опасност за живота. Водачът е тестван за употреба на алкохол, резултатът е отрицателен.

 В РУ-Казанлък е образувано досъдебно производство по чл.343, ал.1буква ”б” от НК.

Продължете с четенето

Казанлък

Задържаха надрусан шофьор в Казанлък

Published

on

Вчера в РУ-Казанлък е образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 3 от НК, срещу 28-годишен мъж, затова че на същата дата, около 17:40 ч., в гр. Казанлък, е управлявал  л. а. ,,Пежо” след употреба на наркотични вещества, установено с техническо средство.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.          

Продължете с четенето

Казанлък

Среща – дискусия проведоха „Жените на Казанлък“ на тема „Мълчанието няма да те спаси!“

Published

on

Среща – дискусия проведоха „Жените на Казанлък“ на 25 ноември 2021г. Темата бе посветена на 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието над жени и е първата инициатива от 16 дневната кампания „Мълчанието няма да те спаси!“.

На срещата се обсъждаха въпроси, свързани с мотивите към Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие. Адв. Ивелина Димитрова – член на сдружението представи причините, които налагат приемането на  проект на Закона. „От данните в проведеното национално представително изследване на тема: “Насилието в България“ от 2019 три четвърти от всички случаи на насилие през последната една година са именно домашното насилие, а за 56,6% от гражданите най – тежката ситуация на насилие е била в дома им. По данни от МВР се наблюдава увеличение на броя на сигналите за домашно насилие, регистрирани на те.112, като за периода от 1 март 2018г.до 1 март 2019г, те са 22 983 броя, а за периода 1 март 2019 – 1 март 2021г. са 26 567 бр., т.е. увеличението е с 3584 броя. Сравнителният анализ на МВР показва също така, че за периода м .март 2017 –м. май 2020 г. е нараснал броя на умишлените убийства на жени, при които пострадалата е роднина или е в съжителство с извършителя. Особено голямо е нарастването на постъпилите сигнали за домашно насилие за времето от 1 март 2020г. – 13 март 2020г. –  891 общо за страната, а за периода 13 март 2020г. – 13 май 2020 г. са подадени 4875 сигнала.“

Очакваните резултати от проекта на СИД на ЗЗДН са надграждане на нормативната уредба на противодействието на домашното насилие; изпълнение на международните стандарти в тази област, вкл. и препоръки на Европейската комисия ; осигуряване на бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие лица и ефективно прилагане на мерките за защита на правата на жертвите на насилие.

„ Днес, много жени живеят в постоянно безпокойство и страх, Те се страхуват да потърсят помощ, защото не вярват в нейната ефективност. Срамуват се да признаят за насилието над тях – сподели Стела Кехайова – председател на сдружението – Време е тези жени да повярват в себе си, да повярват, че не сами, че могат да започнат живота си наново. Без страх! И ние сме до тях!“.

Продължете с четенето

Казанлък

Хороскоп 26 ноември: 3 зодии ще си скубят косите

Published

on

ОВЕН

Имате зелена светлина за всички творчески начинания. Отделете много време за учението, образованието и самоусъвършенстването си. Академичната атмосфера ще породи интересни стимулиращи разговори и дискусии.

ТЕЛЕЦ

Ако днес завършите някаква задача, ще получите огромно облекчение. Прекарайте повече време сред природата. В петък е възможно да последват конфликти с близките по отношение на пари. Овладейте положението, но не се опитвайте да наложите на партньора си своите разбирания.


БЛИЗНАЦИ

Днес денят е подходящ за пътувания и на далечни, и на близки разстояния. Ако ви остане време за себе си, посветете го на писане и учение. Ако се явявате на конкурс за работа, няма да ви бъде леко. Просто се постарайте да бъдете естествени и добре подготвени.

РАК

С добрата си работа напоследък сте заслужили известно увеличение на заплатата. Още повече че сте направили заеми, които сега трябва да връщате. Може би ще се наложи да промените плановете си за почивка. Не можете да си позволите пътуване. Бъдете разумни!

ЛЪВ

В началото на деня ще се чувствате оптимистично настроени и уверени в себе си. Това обаче няма да ви помогне. Може да ви отхвърлят, да наранят чувствата ви, да ви унижат. Ще срещнете много трудности, при които е необходимо да потърсите приятелска помощ.

ДЕВА

Днес Девите ще са обезпокоени по делови въпроси, което ви отдалечава от спокойствието и сигурността на вашия дом. Ще трябва сами да си свършите работата. Парични проблеми не са подходяща тема на разговор с вашия партньор. Разчитайте на здравия си разум.

ВЕЗНИ

Независимо от факта, че светската ви програма за вечерта е претоварена, могат да възникнат проблеми при изпълнението й. В петък приятелите ви са философски настроени и ще ви окажат подкрепа. Може би съветът, който ще ви дадат, е това, което искате са чуете.

СКОРПИОН

Днес вероятно ще получите възнаграждение за усилията, положени в работата. Вашите професионални умения получават признание. Това е свързано и с повишение в службата. Внимавайте с парите! Не правете неблагоразумни харчове. Бъдете по-толерантни към хората от семейството ви.

СТРЕЛЕЦ

Ако партньорите ви се окажат студени и незаинтересовани, веднага посегнете към резервите си от толерантност и разбирателство. Може би те наистина преживяват трудни моменти и се нуждаят от допълнително внимание и подкрепа. С разумни доводи ще разрешите проблемите. Не се поддавайте на провокации от колеги, ще си навлечете неприятности.

КОЗИРОГ

Възможно е финансовите решения, които може би обмисляте, да получат дългосрочно приложение. Онези от вас, които имат общи приходи с други членове на семейството, ще извършат проучвания как да увеличат дохода си. Нежеланието ви за обща работа е разбираемо. Не правете дребни сметки за големите ви предстоящи проекти.

ВОДОЛЕЙ

Откровеното отношение към партньора може да ви помогне да решите кои са общите ви цели. Брачният ви партньор или любимият човек може да ви помогнат да разширите кръга на приятелите си. Възможно е да решите да станете членове на нова организация. Ще ви привлекат безкористни хора, които ще проявят ангажираност към вас.

РИБИ

Днес сте в отлично здраве. Настроението също е добро. Положителното и жизнерадостно отношение към нещата ще ви помогне да преодолеете цялата умора и грижи, които ви тежат напоследък. Служебните ви ангажименти ще ви засипват един след друг, ще се справите успешно с тях. Финансите ви са застрашени поради необмислени действия от ваша страна.

Блиц

Продължете с четенето

Казанлък

13 красиви имена черпят днес! Почитаме Детепазителя, спазват се строги забрани

Published

on

На 26 ноември, Православната църквата почита паметта на Св. Стилиян Пафлагонийски. Според неговите жития, Свети Стилиян е родом от Пафлагония (Мала Азия). Живял е в края на IV и началото на V век. 

Бил е чудотворен лечител на децата, заради което има прозвището “Детепазител”. 

Името му произхожда от глагола “стилоно”, което в превод от гръцки означава “укрепва” или “укрепващ здравето на децата”. 

На иконите най-често се изобразява как с дясната си ръка извършва “благославящ” жест, държи патерица, сочи с дете или с държи в лявата си ръка пеленаче. 

Почита се особено много като покровител на кърмачетата. (има икона, намира се в черквата на с. Сатовча, Разложко, където Св. Стилиян е прегърнал 14 пеленачета). 

Според народната вяра през деня не се работи нищо в къщи, за да не боледуват децата. Жените месят и раздават питки и варена царевица за здраве на децата.

А имен ден празнуват всички с имената Стилиан, Стилиана, Стилиян, Стилияна, Стелян, Стела, Стилян, Щерян, Щеряна, Щилиан, Щилиана, Щилиян и Щилияна.

Блиц

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com