Издателска дейност в област Стара Загора през 2017 година

   

През 2017 година в област Стара Загора, по данни на НСИ, Териториално статистическо бюро – Югоизток, са издадени:

* 75 книги с годишен тираж 18 хиляди
* 16 брошури с годишен тираж 9 хиляди
* 9 регионални вестника с годишен тираж 608 хил. и еднократен тираж 12 хиляди

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури намалява с 41 (31.1%), а средният тираж (отношението на общия тираж към броя на издадените книги и брошури) намалява от 314 през 2016 на 302 през 2017 г., или с 3.8%.

12071

През 2017 г. в област Стара Загора са издадени 9 вестника с годишен тираж 608 хил., като спрямо предходната година издадените вестници се увеличават с 2 (28.6%), а тиражът – с 61 хил. (11.2%).

12072

Относителният дял на издаваните вестници в област Стара Загора е 7.3% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж – 3.7% от тиража на всички регионални вестници.

Методологични бележки

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (всички депозирани издания за годината).

В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-нисък от 100 екземпляра и обем по-малък от четири страници.

Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Книга е непериодично излизащ печатен документ с най-малко 49 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Заглавие – дума или съвкупност от думи, отбелязани обикновено върху документа, за да може да се използват за неговото идентифициране и често (но невинаги) го отличават от други документи.

Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие.

Вестник е листово издание, което съдържа новини за текущи събития, предизвикващи специален или общ интерес, отделните части на който са регистрирани хронологически или в числа, и обикновено излиза поне един път в седмицата.

Годишен тираж на периодичното издание е общото количество на екземплярите на всички излизания на едно заглавие за една година.

Еднократен тираж е средният тираж от тиражите на всички излизания на едно заглавие за година.

Повече информация и данни за издателската дейност могат да се намерят в ИС „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=214) и на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg), раздел „Култура”.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com