Свържете се с нас

Казанлък

Звездите за 17 април: Труден ден за две зодии

Published

on

ОВЕН

В по­не­дел­ник някои от Овен ще от­бе­ле­жат об­лек­че­ние за се­бе си по някои проб­ле­ми, ка­то то­ва е краят на неиз­год­но­то или възп­ряно раз­витие на някои де­ла. Ста­ва въп­рос за лич­ни де­ла и лич­но са­мо­чувс­твие, за някои ста­ва въп­рос за здра­вос­лов­но­то им със­тоя­ние. Днес се ак­ти­ви­зирай­те в кон­так­ти­те с прия­те­ли­те на ра­бот­но­то място.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те ус­пе­хи­те са ка­те­го­рич­ни, ко­га­то вни­ма­ние­то ви е на­со­че­но кон­крет­но в да­де­на сфе­ра и оп­ре­де­ле­на дей­ност. Днес мно­зи­на ще се заемат с по­ве­че от оно­ва, кое­то мо­гат да из­вър­шат. В мно­го слу­чаи ре­зулта­ти­те мо­гат да се ока­жат по­ло­вин­ча­ти. Не при­бър­звай­те и не смятай­те, че някой ще ви поп­ре­чи.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те по­не­дел­ник но­си ус­пе­хи. Из­вес­тни при­тес­не­ния мо­гат да ви на­пад­нат във връз­ка с про­фе­сио­нал­на­та от­го­вор­ност, къ­де­то ви­ната ще е лич­но ва­ша. Об­ста­нов­ка­та на ра­бот­но­то място при мно­зи­на е твър­де объ­рка­на и нея­сна. Си­гур­но е, че про­фе­сио­нал­ни­те ви ка­чес­тва ще спо­мог­нат за пра­вил­на­та ви ор­иен­та­ция.

РАК

Днес Ра­ци­те трябва да бъ­дат вни­ма­тел­ни към до­ма си. Въз­мож­но е навод­не­ние, кое­то ще ви при­чи­ни по­ра­зии и дъл­го въз­ста­нов­ява­не. Об­стоя­телс­тва в по­не­дел­ник го­ворят за мно­жес­тво кон­так­ти, при кои­то на мно­зи­на от вас ще бъ­де пред­ло­же­на ра­бо­та. Прие­ме­те я, след ка­то проу­чи­те плю­со­ве­те и ми­ну­си­те.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те трябва да раз­ру­шат ог­ра­ни­че­ния­та, кои­то са­ми си пос­тавят, и да дей­стват ак­тив­но по въп­ро­си­те, кои­то са на дне­вен ред. От дру­га стра­на е мно­го важ­но да не прояв­ява­те из­лиш­на наив­ност и да се до­верява­те на хо­ра, кои­то не зас­лу­жа­ват по­доб­но от­но­ше­ние. Те­зи ви наклон­нос­ти мо­гат да ви ли­шат от пред­ни­те де­ло­ви по­зи­ции.

ДЕВА

Ако не спре­те да се на­гър­бва­те с по­ве­че, от­кол­ко­то мо­же­те да от­хвърли­те ка­то ра­бо­та, ще пос­лед­ва не­ве­роя­тно объ­рква­не, кое­то мо­же да ви при­чи­ни зна­чи­тел­ни вре­ди. Дру­ги от вас да прес­та­нат да търсят пра­ва­та и пре­димс­тва­та си на слу­жеб­но­то място, та­ка хо­ра­та, с кои­то ра­бо­ти­те, ще се ус­по­коят.

ВЕЗНИ

Яр­ка е твор­чес­ка­та наг­ла­са на Вез­ни­те и те се­га ще дей­стват по всич­ки пра­ви­ла, кои­то изи­сква рег­ла­мен­тът за пос­ти­га­не на реа­ли­за­ция. С пове­че вни­ма­ние трябва да се от­не­сат про­фе­сио­на­лис­ти­те към ра­бо­та­та си в по­не­дел­ник. Днес има­те въз­мож­нос­ти за из­ява, но съ­щес­тву­ват ус­ло-вия, на кои­то трябва да се под­чи­ни­те.

СКОРПИОН

Си­лен е ва­шият про­фе­сио­на­лен из­раз в по­не­дел­ник и раз­по­ла­га­те с мощен ра­бо­тен заряд. Но мно­зи­на от вас ще се сблъс­кат с неудобс­тва на ра­бот­но­то си място, а опи­ти­те ви да ги от­стра­ни­те мо­же би ще се про­валят. В по­ве­че­то слу­чаи съ­щес­тву­ва нея­сно­та, коя­то не поз­волява взи­ма­не­то на ра­ди­кал­ни ре­ше­ния.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те се пол­зват с влия­тел­на­та под­кре­па на хо­ра с го­ле­ми въз­можнос­ти. Днес то­ва мо­же да изи­грае ре­ша­ва­ща роля за ва­ша­та ста­би­ли­зация ка­то про­фе­сио­на­лис­ти. Не би­ва да се ко­ле­бае­те, ако към вас са отпра­ве­ни пред­ло­же­ния с де­ло­ви ха­рак­тер. Прие­ме­те ги и бъ­де­те убе­де­ни, че то­ва е трам­плин за но­ва реа­ли­за­ция. Чувствате някква несигурност, но няма да сгрешите.

КОЗИРОГ

За Ко­зи­ро­зи­те по­не­дел­ник е по­ло­жи­те­лен пре­ди всич­ко ка­то про­фе­сиона­лна из­ява. При биз­нес­ме­ни­те не­ща­та стоят по-слож­но, тъй ка­то пред­стоят някои проб­ле­ми, свър­за­ни с парт­ньорс­тво­то и съв­мес­тни­те реа­ли­за­ции. Не е из­клю­че­но мно­зи­на от вас да сменят парт­ньо­ри­те си. При дру­ги въз­ник­ват кон­флик­тни ситуации, в които има замесена жена.

ВОДОЛЕЙ

При мно­зи­на от Во­до­лей въз­ник­ват по­ло­жи­тел­ни про­фе­сио­нал­ни проме­ни, кои­то ще за­поч­нат още от днес. Мо­же да не ги за­бе­ле­жи­те, но ваши­те прин­цип­ни въз­мож­нос­ти за дей­ствие са ясни за всич­ките ви ръ­ко­води­те­ли и спо­ме­на­ти­те про­ме­ни ще ви реа­ли­зи­рат на по-ви­со­ко място. Се­га по-доб­ре е да не се из­каз­ва­те в служ­ба­та си, всяка ваша дума ще бъде изтъркувана погрешно.

РИБИ

Днес мно­го от вас трябва да на­со­чат из­цяло вни­ма­ние­то си към здра­вето. Денят не е пре­по­ръ­чи­те­лен за взе­ма­не на важ­ни ре­ше­ния. Пре­дупреж­де­ние­то има от­но­ше­ние и към фи­нан­со­ви­те де­ла или па­ри­те. Не пра­ве­те пла­но­ве за на­рас­тва­не, за­що­то ще се са­моиз­ма­ми­те. Все пак наблюдавайте движението паричните ви потоци и планирайте. В лю­бо­вен ас­пект денят е по­зи­ти­вен.

Блиц

Продължете с четенето

Казанлък

380 кг безакцизен тютюн е иззет при проверка в с. Хаджидимитрово

Published

on

Голямо количество безакцизен тютюн е иззето при проверка, осъществена от полицейски служители. Вчера към 07.15 ч. на разширение на ПП I – 5, в близост до гр. Шипка, те спрели  л.а. “Ауди”, управляван 54-годишен мъж.  В хода на инспекцията в автомобила открили общо 70 кг ситно нарязан тютюн, без акцизен бандерол, Последвала проверка и в имота в с. Хаджидимитрово, обитаван от мъжа.

Там униформените намерили и иззели още 10 вакуумирани полиетиленови плика, съдържащи 10 кг нелегален тютюн, машина за рязане, машина за вакуумиране, казан за накисването на тютюна, други 10 бали тютюн с приблизително общо тегло от 250 килограма и 3 найлонови чувала с близо 50 кг натрошен тютюн. Общото открито количество на иззетата контрабандна акцизна стока е с приблизително тегло 380 кг. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 234, ал. 1 от НК.

Снимката е илюстративна

Продължете с четенето

Казанлък

„Отговорни в изкуството”- Нощ на изкуствата Казанлък’21

Published

on

На  18  септември  2021 г. за  поредна  година  Художествена  галерия – Казанлък  и  Исторически  музей  „Искра”  се  включват  в инициативата  „Европейски  дни  на  наследството” под  мотото  „Отговорни  в  изкуството”. Постоянните  експозиции  на  галерията  и  музея, както  и  изложбата  „Под  патината  на  времето”, гостуваща  колекция  от  фонда  на  Художествена  галерия – Русе,  ще  бъдат  със  свободен  за  разглеждане  вход  от  16  до  24  ч. В  16  ч.  в  залата  за  временни  изложби  на  галерията  ще  бъде  представена  детската  книга  на  Кристина  Тужарова “За Майстора на цветовете”, за живота  на  Владимир  Димитров-Майстора  и  лекция  посветена  на  художника. На срещата ще имате  възможност  да  се  запознаете  и  с   проекта  за  следващата ѝ  книга  посветена  на  Иван Милев. От  21  ч. във  фоайето  на  галерията  и  музея  ще  започне  концертът  на  „Django  cats“, които  ще представят живия ритъм, красивите импровизации, лиричните мелодии и енергията на джипси суинга.  

За  първа  година  галерията  отваря  за  нощно  посещение  и  двата  си    филиала – Къща-музей  „Дечко  Узунов”  и  Къща-музей „Ненко  Балкански”.  Заедно  с  постоянните  експозиции  в  двете  къщи, ще  можете  да   разгледат  и  временните  изложби  в  тях – „От веселия шум на бала. Изборът на първата Мис България през 1929 г.“, в  Къща-музей  „Дечко  Узунов”  и  „Седем седмици в Париж“, самостоятелна изложба на Мариела Гемишева в партньорство с Ивана Кълвачева, в  Къща-музей „Ненко  Балкански”.  Богатата  ни  програма  ще  се  пренесе  и  в  тези  две  пространства  и  ще  започне  в  10.30 ч.  с  Детско  творческо  ателие  с  Кристина  Тужарова, на  което  децата  ще  чуят  кратка  лекция  за  живота  на  Владимир  Димитров – Майстора, ще  научат  повече  за  процеса  на  създаване  на  книгата  „За  Майстора  на  цветовете“  и  как  се  прави  книга  за  деца. Ще видят архивни снимки и картини на Майстора, на които се основават текста и илюстрациите. Ще  рисуват  по  картини  на  големия  художник, ще  слушат  музика  и  ще  се  забавляват. От  18 ч.  програмата  ни  продължава  с  Акустична  вечер  със  Стефан  Вълдобрев  и  неговата  „Книга  за  песните“. А  ако  искате  да  си  вземете  и  автограф, заповядайте  още  в  17.30 ч.  в  двора  на  Къща-музей  „Ненко  Балкански“. Следващото  събитие  ще  е  от  19.30 ч., на  което  в  пространството  на  Къща-музей  „Дечко  Узунов“  ще  ви  срещнем  с  Гергана  Атанасова  и  Женя Димова, и  тяхната  Галерия  от  думи.

Заповядайте  да  споделите  с  нас  емоцията  от  нощното  присъствие  в  изпълнените  с  изкуство  и  история  експозиции  на  галерията  и  музея.

Всички  събития  в  програмата  са  със  свободен  вход.

Екипът на Художествена  галерия – Казанлък призовава да бъдем отговорни и спазваме противоепидемичните мерки. Носете своите предпазни маски и спазвайте физическа дистанция, за да можем да продължим да бъдем заедно и ОТГОВОРНИ  В  ИЗКУСТВОТО.

Продължете с четенето

Казанлък

Стартира Академия за жени предприемачи в Казанлък

Published

on

Сдружение „Жените на Казанлък“  откри Академия за жени предприемачи в Казанлък.

 В продължение на два месеца участничките в обучението  безплатно ще се обучават по програми за бизнес планиране, модели за растеж на фирмата, информационно осигуряване. Дамите ще имат достъп до информация и консултации от специалисти в областта на предприемачеството, ще имат възможност за изготвяне на индивидуални планове за реализиране на собствен бизнес.

Нашата цел е да насърчим равенството между мъжете и жените, да стимулираме професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес, да променим стереотипните нагласи в обществото – каза  Стела Кехайова – председател на сдружението при откриване на Академията – Според проучване на МЕТРО почти всяка втора жена /45%/ мечтае да  започне собствен бизнес, но едва 12 % вярват, че ще успеят. Голямо предизвикателство пред нежната половина на бизнеса са и дълбоко вкоренените обществени стереотипи. Резултати показват, че 65 % от анкетираните собственици на фирми мислят, че както жените, така и мъжете срещат трудности при започване и управление на бизнес. А ок.32 % смятат, че жените по – трудно създават бизнес, отколкото мъжете.“ „Независимо дали ще започнете сой собствен бизнес днес или утре, няма значение. Важното е, че ще получите увереност и подкрепа, ще получите нови знания и усъвършенстване на познания. Важното е, че ще имате своя шанс за развитие“ – каза още Кехайова.

Инициативата е с подкрепата на Български фонд за жените по спечелен проект от конкурс за Общностно развитие 2021г.

Продължете с четенето

Казанлък

Хороскоп 16 септември: Неочаквани приключения за 2 зодии

Published

on

ОВЕН

За Овните четвъртък е изключително благоприятен за сключване на съдружие в търговската дейност. Някои от вас ще получат наследство. Имате служебни проблеми в някаква връзка, действайте за тяхното разрешаване. Ще получите подкрепата на прекия си началник.

ТЕЛЕЦ

Ден за професионална изява е четвъртък при Телците и предоставя много добри възможности за реализация във вашата сфера. Положителни ще са контактите ви днес, които ще ви предоставят ново поле за изява. Някои ще получат известие за спечелване на дело по лични причини.

 

БЛИЗНАЦИ

Добрите възможности в четвъртък за Близнаците не се определят само в една посока. Те са професионални. Не ви липсва и личен шанс, но той няма да се изяви за интимни и емоционални връзки, а като присъстваща стабилност. За някои четвъртък ще бъде свързан със служебно пътуване.

РАК

Днес се колебаете и размишлявате върху проблемите, които напоследък настойчиво ви занимават, а за някои са остри и болезнени. Каквито и да са трудностите, те са преодолими.

ЛЪВ

Мнозина от Лъв са раздразнени от неприятната перспектива, че трябва да тъпчат на едно място, не виждайки ново развитие. Сега сте в период на повтарящи се събития, но промяната няма да се забави. Някои от вас ще имат разговор, в който ще се разглеждат нови възможности.

ДЕВА

Нищо не ви пречи да осъществите намеренията си в четвъртък. Имате шанс за успех, но във всичките си действия трябва да бъдете умерени и да не преминавате границата на допустимото разширение. В професионалните си занимания ще имате успех, на работното си място също.ВЕЗНИ


Успешен четвъртък за вашите любовни контакти. Денят се явява начало на успешен период и за служебния ви живот, където обстоятелствата са били притеснителни за вас. Добро развитие ще имат контактите ви, ще водите преговори по делови въпроси.

СКОРПИОН

Многообразен е четвъртък за Скорпионите, делата ви протичат успешно. Те са свързани с професионалните ангажименти, обществената активност, финансите и провеждането на преговори. Преговарящите днес трябва да бъдат по-резервирани при водения диалог. Не се предоверявайте.

СТРЕЛЕЦ

В четвъртък ще се извърши бурна промяна при Стрелците в личния им живот. Това е трансформация на вътрешно ниво. Трябва да промените подхода си към най-близките хора, за да се изгладят недоразуменията. Не са изключени някои смущения, но в крайна сметка ще се почувствате обновени. С подкрепата на мъж ще осъществите някаква добра идея.

КОЗИРОГ

С по-голяма активност можете да доведете делата си до успешен край. Четвъртък е добър професионален ден и не предполага трудности. За вас те са свързани с дома и по този повод у някои от Козирог настроението е понижено. Проблемите си решавайте сами, без да търсите нечие одобрение и подкрепа. Денят се свързва с финансови печалби и засилени контакти.
 

ВОДОЛЕЙ

Четвъртък ще ви зарадва с неочаквано бързия и положителен развой на събитията около вас. Всичко ще се случва по правилния начин и с нужната бързина. За мнозина е най-характерно чувството на удовлетворение от извършеното до момента в професионалния или личния ви живот. Ангажираните с делови задачи ще имат придобивки.

РИБИ

По своите предразположения днес вие се делите на две големи групи. Едната ще търси начин да постигне равенство в позицията си с тази на околните, а другата ще се осланя на сръчност и хитрост, но ще имате добър шанс за действия, особено при контактите. Рискувайте премерено, за да не съжалявате, като видите крайния резултат.

Блиц

Продължете с четенето

Казанлък

Любими имена черпят днес, почитаме Света мъченица

Published

on

На този ден православната църква отбелязва деня на Св. Людмила Чешка. Света мъченица Людмила, княгиня Чешка била омъжена за чешкия княз Боривой. И двамата приели свето Кръщение от Св. Методий.

Те искали да просветят в истинната вяра и своите поданници и построили няколко църкви. Но княз Боривой умира млад и оставил жена си вдовица, която водела строг, благочестив живот.

Тя продължавала да се грижи за Църквата и по време на управлението на нейния син Вратислав. Вратислав бил женен за Драгомира – техният син носел името Вячеслав.

След смъртта на бащата на престола застанала наследникът, но възползвайки се от младостта и неопитността му, майка му (Драгомира) започнала връща в страната езически обичаи и нрави. Св. Людмила се възпротивила на това, но Драгомира се опитала да я убие.

След неуспешният опит, Св. Людмила напуснала чешката столица и се усамотила в крепостта Течин. Легендата разказва, това не било достатъчно и Драгомира изпратила нови убийци, те нападнали Св. Людмила докато се молила и изпълнили заповедта.

Мощите на Св. мъченица Людмила са пренесени в Прага в църквата “Св. Георги” и са дълбоко почитани и посещавани, защото извършват изцеления.

На 16 септември имен ден празнуват всички, които носят името Людмила (името е от славянски произход и означава “любим на народа” или “който обича хората”) Людмил, Люси. Блиц

Продължете с четенето

Казанлък

Предимно слънчево и без валежи

Published

on

Предимно слънчево и без валежи ще бъде времето в четвъртък. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Това съобщават от НИМХ.

Ще духа до умерен югоизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com