Свържете се с нас

България

ЕК одобри вече всички програми за България – получаваме 15 млрд.

Published

on

Европейската комисия одобри днес останалите две оперативни програми за България — „Региони в растеж“ и „Околна среда“. С това решение и 7-те оперативни програми на България за периода 2014 – 2020 година, чиято обща стойност за финансиране по политиката на сближаване на ЕС възлиза на над 15 млрд.лв., вече са приети. Това обяви еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу на съвместен брифинг в Министерския съвет с министър–председателят Бойко Борисов.
На събитието присъстваха вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев,  министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова – ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“.
„Радвам се, че с приемането на последните две от програмите България е поела в правилната посока за извличането на максимална полза от реалните възможности, които политиката на сближаване на ЕС може да предложи на страната и нейните граждани. Инвестициите за периода 2014 – 2020 г. са насочени към ключови области, в които има най-голяма вероятност да се създадат работни места и да се повлияе максимално върху подобряването на живота на обикновените хора: подкрепа за малкия бизнес, създаване на система за научни изследвания и иновации в България; подпомагане на младите хора да изградят бъдещето си, както и подкрепа за основната инфраструктура и жизненоважните транспортни връзки. Освен това те са ориентирани към енергийната ефективност, опазването на околната ни среда, справянето със социалното приобщаване, здравеопазването и образованието“, отбеляза еврокомисар Корина Крецу.
По думите й сега  най-важното е тези нови програми да бъдат изпълнени ефикасно и навреме. Впечатлена съм от работата на българските власти за програмен период 2007-2013 г. Това е съвместно усилие и вече наблюдаваме резултати, тъй като вече усвояването на еврофондовете е над 75%. Вижда се, че дават резултати тези съвместни усилия, тъй като преди 6 месеца нивото на усвояване за предишния програмен период беше около 60%. Успяхте да избегнете риска от връщане на средства на стойност 250 млн. евро., но все още остава 1 млрд. и 800 хиляди до края на програмния период, но съм уверена, че на базата на решителността си ще направите всичко по силите си. Аз съм тук, за да ви подкрепям”, увери още еврокомисарят.
„Бих искала да благодаря на комисар Крецу за изключителната ангажираност в процеса на подготовка и съгласуване на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Насоките, препоръките и съдействието, които получихме от нейния екип помогнаха много за това тази програма да е един изключително качествен документ, който ще играе огромна роля за устойчивото и балансирано регионално развитие до 2023 г.“, коментира министър Лиляна Павлова. Тя посочи, че ще разчитаме на нашите европейски партньори и за ефективното изпълнение на оперативна програма, която ще допринесе за сближаване на българските с по-развитите региони в ЕС. Министър Павлова изрази увереността си  в успеха на програмата, защото въпреки късния старт, в подготвителния период бяха завършени всички ключови стратегии, които са предпоставка за финансиране, подготвени са голяма част от проектите, както и насоките за кандидатстване по основни схеми.
Министърът напомни, че пътят през който преминахме, за да стигнем до днешния ден, е бил труден, дълъг и изпълнен с препятствия. „Подготовката на тази програма ни отне три години и затова допринесоха както вътрешни, така и външни фактори. Основната причина за трудностите, които срещнахме обаче е същевременно и ключът, който ще доведе до много по-значими, видими и устойчиви резултати от нейното изпълнение“, отбеляза тя. Павлова бе категорична, че програмата предлага революционни за България подходи за изпълнение, които са добре обмислени, оценени, които се основават на научените уроци и целят да преустановят грешки допускани в миналото.
Разликите спрямо предходния период са много и значителни. Същевременно са запазени и надградени добрите примери и практики. „В началото на членството ни в Европейския съюз, беше изключително важно да мобилизираме бенефициентите и да активизираме нашите общини в подготовката на качествени проекти. Конкурентният подход и съревнованието между отделните бенефициенти доведе до бързо изграждане на капацитет и системи за подготовка и управление на проекти, натрупване на опит, подготовка на качествени проекти. Този подход обаче имаше и не дотам положителни резултати, свързани с неравномерно развитие на българската територия, продължаващо изоставане на определени региони като Северозападния и Северния централен район, некоординирани инвестиции, които подпомагат регионите, но въпреки това не могат да преодолеят значителното им изоставане“, заяви регионалният министър.
Тя отбеляза, че новата оперативна програма предлага нов подход за развитие, който се основава на стратегическото планиране на местно и национално ниво, по-голям фокус на инвестициите, интегрираност и по-добра координация. „Програмата реално ще подкрепи реформите в няколко сектора, а именно – регионално развитие, образование, здравеопазване и социална политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез мерките за градско развитие, регионален туризъм и новите финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни и демографски тенденция, следствие от засилената миграция към София и големите градове, водеща до обезлюдяване на големи части от България“, изброи министърът.
Средствата по програмата „Региони в растеж“ са на стойност 2,6 милиарда лева и са финансирани от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Заедно с националното съфинансиране общият им размер надхвърля 3 милиарда лв. Програмата ще действа в подкрепа на регионалните и градските политики за справяне с териториалните различия в страната. Тя ще допринесе за по-добро социално приобщаване, енергийна ефективност, свързаност и здравеопазване.  По-голямата част от инвестициите ще бъдат насочени към подобряването на ежедневието на живущите в българските градове и техните околности. За първи път помощта ще се базира на стратегии, съчетаващи различни видове инвестиции и приоритети за устойчиво градско развитие, разработени от градските органи.
Пряка роля в управлението на средствата от ЕС ще имат 39 градски центъра в България. От изключително значение ще бъде наличието на ефикасна администрация, която получава подкрепа. Дейността на центровете ще бъде насочена към устойчивото градско развитие, нисковъглеродната икономика, енергийната ефективност на сградите, интегрирания градски транспорт, социалната и образователната инфраструктура и туризма.
Най-голямата приоритетна ос е „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, в размер на нас 1,6 млрд.лв. Чрез нея ще бъдат подкрепени 39 средни и големи градове от националната полицентрична система. Инвестициите са в изпълнение на одобрените Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на тези градове и са насочени към обновяване на градски пространства, като улици, площади, пешеходни зони и паркове, съчетани с мерки за модернизация на детски ясли и градини и общообразователни и профилирани училища, социални жилища, социална инфраструктура, спортни съоръжения и подкрепа за културни институции като читалища, театри, опери, музеи, галерии и др. Мерките включват още енергийна ефективност в жилищни сгради, студентски общежития и публични административни сгради, мерки за насърчаване на частните инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие в тези градове, както и  интегрирани проекти за устойчив градски транспорт. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена в началото на юли месец.
Делегирането на функциите на междинни звена по отношение на избор и оценка на проекти за градско развитие на 39-те общини на градовете за подкрепа по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 е стъпка в процеса на засилена регионалната политика и процеса по децентрализация и увеличаване на правомощията, но и отговорностите на местните власти.
Реформата в регионалната политика ще бъде подкрепена и чрез реализиране на инвестиции в енергийна ефективност в жилищни и публични сгради в 28-те малки градове в периферни райони от националния полицентричен модел по Приоритетна ос 2, чиито обхват успяхме да защитим в преговорния процес с Европейската комисия. С предвидената подкрепа в размер на над 200 млн.лв. ще се подпомогне малкия и среден бизнес, повишаването на енергийна ефективност на българските сгради и намаляването на вредното въздействие върху околната среда. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през месец август.
Приоритетната ос „Регионална образователна инфраструктура“ в размер на близо 220 млн.лв. ще подкрепи училищата от регионално значение –професионалните, спортните, помощните, специалните и културните училища, както и висшите училища в България. Първата процедура за кандидатстване ще бъде обявена през месец август.
Приоритетна ос „Регионална здравна инфраструктура“ в размер на над 160 млн.лв. е насочена към реформата в спешната медицинска помощ. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през месец септември. Приоритетна ос ‚Регионална социална инфраструктура“ на обща стойност на над 100 млн.лв. ще продължи процеса на деинституционализация на социални услуги за деца и възрастни. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през 2016 г.
Приоритетна ос „Регионален туризъм“ предлага нов подход в опазването и популяризирането на културното наследство. С 200 млн.лв. ще бъде подкрепена консервацията и реставрацията на обекти на културното наследство от национално и световно значение. Предвижда се също и включването на обектите в цялостни туристически продукти, чрез изграждане на инфраструктура за посетителите около самите културни обекти. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през 2016 г.
Приоритетна ос „Регионална пътна инфраструктура“ на стойност над 350 млн.лв. е насочена към обновяване ключови отсечки от републиканската пътна мрежа, които ще подобрят достъпа до трансевропейските коридори и по този начин ще улеснят придвижването на стоки и хора. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през месец ноември 2016 г.
Приоритетна ос Техническа помощ е насочена към запазване и надграждане на административния капацитет на Управляващия орган и бенефициентите. Процедурите за кандидатстване ще бъдат обявени през месец юли.
„Уверена съм в успеха на тази програма, защото въпреки късния старт, в подготвителния период бяха завършени всички ключови стратегии, които са предпоставка за финансиране, подготвени са голяма част от проектите, както и насоките за кандидатстване по основни схеми. Убедена съм, че планираните инвестиции по програмата ще спомогнат да отговори на високите очаквания на обществото за промяна, осъществяване на необходимите секторни реформи и като краен резултат подобряване на качеството на живот в регионите в цялата страна“, заключи министър Лиляна Павлова.

Продължете с четенето

България

КМЕТЪТ ГАЛИНА СТОЯНОВА: „ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!“

Published

on

Уважаеми казанлъчани,

скъпи съграждани,

В трудни времена, имаме още по-голяма нужда от вяра и надежда, за да отговорим на предизвикателствата.  Кураж можем да почерпим от обикновените неща, които изпълват ежедневието. Наложи ни се да осъзнаем, че човещината няма цена, благотворителността е въпрос на малък жест, а солидарността е общият ни път, по който можем да продължим напред.

Имаме потребност да се смирим, още повече да се сплотим и да преосмислим кое е истински важно за нас. Какво по-подходящо време за това от светлите дни, в които си спомняме за доказателството, че чудеса се случват, каквото е Възкресението Христово?!

Бъдете здрави, разумни и успешни!

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН!

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

Продължете с четенето

България

Проф. Кантарджиев разкри интересен и неочакван детайл за К-19 ваксините

Published

on

След като самият аз си сложих първата доза се боцках всеки ден, за да видя имам ли антитела, призна експертът

„Имаше какво да се наваксва с масовата ваксинация у нас, но мисля, че ваксинацията направи нещо много добро. Накара хората да се ваксинират, защото българите си мислят „Чакай да видя дали другите ще се ваксинират и ако им няма нищо и аз ще го направя“. Но нещата не са в толкова сиви краски“, това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев.

Зелени коридори и проблеми с доставките на К-19 ваксини
„Довечера чакаме още ваксини от АстраЗенека, а в понеделник допълнително на Пфайзер.

На много места из страната зелените коридори още работят. Скоро и в София ще бъдат възстановени“, увери професорът.

„Проблемът е за целия свят, не само за България. Много българи от чужбина ми пишат и ме питат да идват ли да се ваксинират в България, защото навсякъде има затруднения.

Очаквахме ритмично снабдяваме, но ваксините са такъв продукт, че е нормално да има забавяне“, допълни експертът в телевизионно интервю.

„От епидемиологична гледна точка няколко неща са важни да се знаят:

Първо – важна е първата доза – тя прави имунитет в голям процент в населението. А с втората в индивидуален план се увеличава имунният отговор с 10-15%. 

Генетиката е такава, че много хора не реагират от първата доза и заради това се слага втората.

На десетата седмица е добре да се сложи втората доза на много, много добрата ваксина на АстраЗенека. За съжаление у нас се създава недоверие от хора, които много говорят, ама не разбират“, каза проф. Кантарджиев.

Интересна комбинация на ваксини
„Фирмите застават зад своите си ваксини и заради това казват, че втората доза трябва да е от първата поставена ваксина. 

От медицинска гледна точка обаче е много интересно друго – да се прави комбинация. Тоест първата доза да е от една ваксина, а втората да е от друга.

В България имаме три ваксини, а в средата на март ще бъде одобрена и тази на Johnson & Johnson – тогава може да помислим и за нея.

Най-важното е, че всички ваксини, които са одобрени, пазят от тежките случай, умиранията и влизането в болница”, категоричен бе проф. Кантарджиев.

За поставянето само на една доза на хората, които вече са преболудували коронавируса, той каза, че е логично, защото най-добрият имунитет се получава сред преболедуване: „Тези, които вече са го преболедували да изчакат три месеца и едва тогава да се ваксинират, но трябва да знаят, че една доза им е достатъчна, а може и без една“

Лични признания
„На 6 януари се ваксинирах с първата доза и съм много добавен, че 15 дена след втората доза имах адекватен имунен отговор. Първите дни след първата ваксина много се боцках, за да видя имам ли антитела, но нямах много“, призна медикът.

Отваряне на ресторантите и нощните клубове
Вчера със заповед на здравния министър проф. Костадин Ангелов стана ясно, че ресторантите и заведенията у нас официално ще отворят врати на 1 март. Ето какво каза проф. Кантарджиев за това: „Не бива да губим мярата и да анатемосаме неваксинираните или не искащите да се ваксинират. 

Все пак е хубаво да се взимат мерки в ресторантите и е хубаво когато се събират ваксинирани и неваксинирани хора да имат едно наум. 

Трябва да знаем, че ресторантите не са местата, където става най-голямото заразяване“.

Попитан дали е възможно да се отложи отварянето на нощните заведения от 1 април той заяви следното: „За съжаление всичко е възможно. Да се надяваме, че както плавно нараства увеличението на новозаразените на ден и ако се спазва отстояние и се сбират неголеми компании може и да се отворят“.

Здравен паспорт
Проф. Кантарджиев каза, че подкрепя идеята за въвеждане на т. нар. „зелен паспорт“, но с няколко условия: „Трябва да се спазват правата на човека. Не може да кажем на човек, който не се е ваксинирал или не иска, да си стои вкъщи и да не пътува.

Но от друга страна, човекът, който вече има ваксина или е прекарал заболяването, вече има антитела.

„За“ съм паспорта, но да няма дискриминация“.

Блиц

Продължете с четенето

България

Рита Ора с впечатляващи кадри от Бузлуджа в новия си клип (ВИДЕО)

Published

on

Световноизвестната поп звезда Рита Ора зарадва българските си фенове. След новината, че снима клип у нас, британката с албански корени сподели и няколко кадъра от предстоящата й песен.

Премиерата на клипа ще е тази вечер и ще може да се види в youtube канала на певицата:

Екипът на Ора е снимал около 2 часа, като част от снимките са били във вътрешността на паметника. Един от тоалетите за клипа, който певицата е избрала, е традиционна носия. 

Продължете с четенето

България

IT звезда прави реклама на розовото ни масло в цял свят

Published

on

Шоколад и розово масло в раницата – рецепта за пътешествия

Вулкани на лунна светлина, влакове през Иран и подземни пещери – това са само частици от биографията на известния пътешественик Салих Алишов.

Аз съм една съвкупност от местата, на които съм бил и от местата, на които ще бъда.“ Така се самоопределя Салих – програмист, вече пътувал из десетки държави на всички континенти.

Салих винаги си носи шоколад и розово масло от Розовата долина в раницата си, за да подарява на хората, с които се запознава в странство. Никога обаче не си донася нищо материално от пътуванията. Остават му само снимките и спомените.

За него шоколадът и мирисът на роза са най-любимите места и иска да ги сподели с целия свят. Казва, че нашите рози са най-ухайни.

Заради пандемията му пропада последното планирано от него априлско пътуване до Грузия и Армения, но той се надява в края на годината и то да се получи.

„Изотопия“ го среща в дъждовен ден в Борисовата градина. Иначе като най-дъждовното си пътуване определя това в Полша, където го сварило много дъждовно време. „Бях в Краков. Нямаше хора в града почти, беше изключително мрачно, но ще се върна пак – да видя какво е там, когато е слънчево“, зарекъл се е Салих.

Отсяда в хостели, където среща много различни пътешественици единаци като него самия. „Заедно откриваме нови места, пътуваме заедно – часове или дни, обменяме опит и със сигурност е много интересно и никога не е самотно“, споделя Салих Алишов. Пътуването с приятел ти позволява да споделиш емоцията с по-близък човек, пътувайки сам обаче имаш свободата да не се съобразяваш с други около теб – отчита плюсовете и минусите той.

С хората от по-далечни култури се получава по-интересна връзка и интересно приятелство, твърди Салих.  

Затова стягаме раници за Мароко. „На пръв поглед може да се чувстваш по-самотен в този океан от нови места, нови хора, нови вкусове. Но буквално след часове в тази среда започваш да се чувстваш като част от нея“, разкрива младият пътешественик. 

„Друго такова място, което може би изглежда самотно в началото, но след това не е: Палестина. Хората са близки до нашия манталитет, много гостоприемни, интересуват се от културата ти.“ Иначе и за Израел, и за Палестина той може да потвърди, че хората не са това, което е виждал по телевизията.

И в Европа, и в Азия Салих е виждал лице в лице природата много сърдита. „Първият вулкан, на който се изкачих, беше в Индонезия. Идеята беше да се изкачим за изгрева на слънцето, изкачвахме се по лунна светлина. Целият бях в драскотини от вулканичните камъни и пясък, но това си заслужаваше абсолютно. Гледката отгоре беше зашеметяваща – на остров Бали.“

Като извънземно преживяване и гледка описва и тази от върха на вулкана Етна.

Никога нямам някаква цел. Просто тръгвам и знам, че докато съм на път, нещо интересно ще се случи“ – това е пътешественическата формула на Салих Алишов.

„Европейската култура ми е по-близка. За нея сме учили доста и в училище. Първите ми пътувания са били именно в Европа. Наистина се старая да пътувам повече извън Европа. Азия ме влече изключително много, Близкият изток също. Не мога да кажа, че не харесвам Европа“, разказва още Салих Алишов.

Според Салих малко смелост и повече отворено съзнание са необходими, за да се впуснеш към нови места. Така ще има моменти, „за които да разказваш на своите деца и внуци след време“. Например като пиенето на традиционен чай в селце извън Маракеш в Мароко.

Едно от любимите места на Салих Алишов е Иран. Сред най-автентичните преживявания, за да опознаем която и да било държава, е да отидем…  при баба. Салих е направил това в съвсем малко селище в Иран. „Баба Фатима тогава беше на 80 и нещо, живее в традиционна къща. Гонех влак. Нямах никакво време, дори отказах да пием чай, но моят гид каза, че не е добре да се отказва, така че намерихме някакво време, но после гоних влака и едва не го изпуснах.“

В Мексико се озовал с билети за около 150 евро отиване и връщане, при това с директен полет от Европа. „Беше грешна цена. Имах огромен късмет. Беше въпрос на 5-10 минути да реша, че искам да отида и просто си купих билета.“

Салих не умее да плува и има страх от това, което не му пречи на определени места по света да се бори с него, да надява спасителна жилетка и да влиза включително в подземна пещера. „Водата беше изключително чиста, изключително тихо. Дори си правихме експеримент – изгасихме всички фенери. В тъмнината, в тишината чуваме само капките как капят във водата.“

Още от малък той харесва влаковете. „Гледката през прозореца, хората, които срещаш в самия влак – това е нещо уникално.“ В Иран например пътувал 15-16 часа до Исфахан. „Влаковете там са изключително удобни, изключително модерни дори. Във всяко купе има телевизор. Човекът, който отговаря за вагона, постоянно носи чайове, сладки, чистотата е на ниво. Пътуването е много евтино. Излиза някъде 1 лев на час пътуване.“

Срещите си с бедността и климатичната катастрофа го карат да бъде „все по-благодарен“ за всичко, което има, за възможността не само да пътува, а и за това, че има работа, приятели, семейство.

Самото пътуване за Салих е „процес на учене“. След всяко пътуване той се чувства по различен начин спрямо онова, което е било преди него. Мексико например го учи да оцени живота и да му се радва малко повече.

Продължете с четенето

Без категория

Мъж от Казанлък с доказан коронавирус в Стара Загора

Published

on

Един пациент от Стара Загора има доказан коронавирус, съобщи директорът на Университетската болница проф.д-р Йовчо Йовчев. Мъжът е на 61 години, от Казанлък и на 14 март се е завърнал от Франция. Семейството му е изолирано.


Мъжът е настанен в Клиниката по инфекциозни заболявания и е в добро общо състояние, посочи проф. Йовчев.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ

Продължете с четенето

България

Димитър Маргаритов: Новите правомощия на КЗП са навременни и необходими

Published

on

В динамиката на трансграничната онлайн търговия новите правомощия на Комисията за защита на потребителите при борбата с нарушенията в дигитална среда са необходима и навременна мярка. Това каза председателят Димитър Маргаритов по bTV.

„Оптимизира се комуникацията между националните органи за защита на потребителите в държавите-членки. КЗП ще има правомощия да разпорежда при определени обстоятелства ограничаване на трафика до сайтове или премахване на домейни“, обясни Маргаритов.

„Създава се нова система за обмен на информация между държавите-членки за установяване на нарушения и нелоялни практики и оттам вече – за предприемане на последващи мерки по забрана на тези практики и санкционирането на нарушителите. А, ако не си вземат бележка, премахване на сайта с цел максимална защита на потребителите и това да не бъде допуснато те да се полъгват по подобни анонси“, добави той.

Санкции са предвидени също за хостинг компаниите, които не ограничат достъпа до онлайн интерфейс, както и за регистраторите на домейни, които не заличат адреса на отговорния за нарушението търговец при искане от страна на КЗП. Те са в размер на от 1000 до 5000 лв.

В студиото на bTV Димитър Маргаритов каза още, че с влизането в сила на новите правила вече ще може да бъде ограничаван достъпът до електронно съдържание с търговски характер не само когато има предположение за престъпление, а и когато има по-малки, но съществени нарушения на потребителските права, като например фалшиви цени или промоции. 

Към момента КЗП и ГД БОП си сътрудничат, когато са необходими повече усилия за установяването на даден търговец с цел да му бъде ангажирана отговорността. „Липсата на информация за търговеца и трудността за осъществяване на връзка с него не означава, че той не може да бъде открит, посочи Маргаритов. „Има случаи, в които това е изключително труден процес и в него ние бихме могли да разчитаме на колегите от ГД БОП, които често ни оказват съдействие“, каза Маргаритов. През миналата година КЗП е изпратила до органа за борба с организираната престъпност 13 писма за електронни търговци, които предлагат в Интернет фалшиви стоки и дефектни продукти.

Сред най-често констатираните и санкционирани от КЗП нарушения на онлайн търговци през 2019 година са отсъствие на данни за търговеца, недоставена стока или забавена пратка, липса на информация за правото на отказ в 14-дневния срок, препятстване правото на отказ, невъзстановяване на парите и липса на напомняне за наличието на законова гаранция. За тях са съставени 87 акта.

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com