Свържете се с нас

България

ЕК одобри вече всички програми за България – получаваме 15 млрд.

Published

on

Европейската комисия одобри днес останалите две оперативни програми за България — „Региони в растеж“ и „Околна среда“. С това решение и 7-те оперативни програми на България за периода 2014 – 2020 година, чиято обща стойност за финансиране по политиката на сближаване на ЕС възлиза на над 15 млрд.лв., вече са приети. Това обяви еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу на съвместен брифинг в Министерския съвет с министър–председателят Бойко Борисов.
На събитието присъстваха вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев,  министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова – ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“.
„Радвам се, че с приемането на последните две от програмите България е поела в правилната посока за извличането на максимална полза от реалните възможности, които политиката на сближаване на ЕС може да предложи на страната и нейните граждани. Инвестициите за периода 2014 – 2020 г. са насочени към ключови области, в които има най-голяма вероятност да се създадат работни места и да се повлияе максимално върху подобряването на живота на обикновените хора: подкрепа за малкия бизнес, създаване на система за научни изследвания и иновации в България; подпомагане на младите хора да изградят бъдещето си, както и подкрепа за основната инфраструктура и жизненоважните транспортни връзки. Освен това те са ориентирани към енергийната ефективност, опазването на околната ни среда, справянето със социалното приобщаване, здравеопазването и образованието“, отбеляза еврокомисар Корина Крецу.
По думите й сега  най-важното е тези нови програми да бъдат изпълнени ефикасно и навреме. Впечатлена съм от работата на българските власти за програмен период 2007-2013 г. Това е съвместно усилие и вече наблюдаваме резултати, тъй като вече усвояването на еврофондовете е над 75%. Вижда се, че дават резултати тези съвместни усилия, тъй като преди 6 месеца нивото на усвояване за предишния програмен период беше около 60%. Успяхте да избегнете риска от връщане на средства на стойност 250 млн. евро., но все още остава 1 млрд. и 800 хиляди до края на програмния период, но съм уверена, че на базата на решителността си ще направите всичко по силите си. Аз съм тук, за да ви подкрепям“, увери още еврокомисарят.
„Бих искала да благодаря на комисар Крецу за изключителната ангажираност в процеса на подготовка и съгласуване на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Насоките, препоръките и съдействието, които получихме от нейния екип помогнаха много за това тази програма да е един изключително качествен документ, който ще играе огромна роля за устойчивото и балансирано регионално развитие до 2023 г.“, коментира министър Лиляна Павлова. Тя посочи, че ще разчитаме на нашите европейски партньори и за ефективното изпълнение на оперативна програма, която ще допринесе за сближаване на българските с по-развитите региони в ЕС. Министър Павлова изрази увереността си  в успеха на програмата, защото въпреки късния старт, в подготвителния период бяха завършени всички ключови стратегии, които са предпоставка за финансиране, подготвени са голяма част от проектите, както и насоките за кандидатстване по основни схеми.
Министърът напомни, че пътят през който преминахме, за да стигнем до днешния ден, е бил труден, дълъг и изпълнен с препятствия. „Подготовката на тази програма ни отне три години и затова допринесоха както вътрешни, така и външни фактори. Основната причина за трудностите, които срещнахме обаче е същевременно и ключът, който ще доведе до много по-значими, видими и устойчиви резултати от нейното изпълнение“, отбеляза тя. Павлова бе категорична, че програмата предлага революционни за България подходи за изпълнение, които са добре обмислени, оценени, които се основават на научените уроци и целят да преустановят грешки допускани в миналото.
Разликите спрямо предходния период са много и значителни. Същевременно са запазени и надградени добрите примери и практики. „В началото на членството ни в Европейския съюз, беше изключително важно да мобилизираме бенефициентите и да активизираме нашите общини в подготовката на качествени проекти. Конкурентният подход и съревнованието между отделните бенефициенти доведе до бързо изграждане на капацитет и системи за подготовка и управление на проекти, натрупване на опит, подготовка на качествени проекти. Този подход обаче имаше и не дотам положителни резултати, свързани с неравномерно развитие на българската територия, продължаващо изоставане на определени региони като Северозападния и Северния централен район, некоординирани инвестиции, които подпомагат регионите, но въпреки това не могат да преодолеят значителното им изоставане“, заяви регионалният министър.
Тя отбеляза, че новата оперативна програма предлага нов подход за развитие, който се основава на стратегическото планиране на местно и национално ниво, по-голям фокус на инвестициите, интегрираност и по-добра координация. „Програмата реално ще подкрепи реформите в няколко сектора, а именно – регионално развитие, образование, здравеопазване и социална политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез мерките за градско развитие, регионален туризъм и новите финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни и демографски тенденция, следствие от засилената миграция към София и големите градове, водеща до обезлюдяване на големи части от България“, изброи министърът.
Средствата по програмата „Региони в растеж“ са на стойност 2,6 милиарда лева и са финансирани от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Заедно с националното съфинансиране общият им размер надхвърля 3 милиарда лв. Програмата ще действа в подкрепа на регионалните и градските политики за справяне с териториалните различия в страната. Тя ще допринесе за по-добро социално приобщаване, енергийна ефективност, свързаност и здравеопазване.  По-голямата част от инвестициите ще бъдат насочени към подобряването на ежедневието на живущите в българските градове и техните околности. За първи път помощта ще се базира на стратегии, съчетаващи различни видове инвестиции и приоритети за устойчиво градско развитие, разработени от градските органи.
Пряка роля в управлението на средствата от ЕС ще имат 39 градски центъра в България. От изключително значение ще бъде наличието на ефикасна администрация, която получава подкрепа. Дейността на центровете ще бъде насочена към устойчивото градско развитие, нисковъглеродната икономика, енергийната ефективност на сградите, интегрирания градски транспорт, социалната и образователната инфраструктура и туризма.
Най-голямата приоритетна ос е „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, в размер на нас 1,6 млрд.лв. Чрез нея ще бъдат подкрепени 39 средни и големи градове от националната полицентрична система. Инвестициите са в изпълнение на одобрените Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на тези градове и са насочени към обновяване на градски пространства, като улици, площади, пешеходни зони и паркове, съчетани с мерки за модернизация на детски ясли и градини и общообразователни и профилирани училища, социални жилища, социална инфраструктура, спортни съоръжения и подкрепа за културни институции като читалища, театри, опери, музеи, галерии и др. Мерките включват още енергийна ефективност в жилищни сгради, студентски общежития и публични административни сгради, мерки за насърчаване на частните инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие в тези градове, както и  интегрирани проекти за устойчив градски транспорт. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена в началото на юли месец.
Делегирането на функциите на междинни звена по отношение на избор и оценка на проекти за градско развитие на 39-те общини на градовете за подкрепа по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 е стъпка в процеса на засилена регионалната политика и процеса по децентрализация и увеличаване на правомощията, но и отговорностите на местните власти.
Реформата в регионалната политика ще бъде подкрепена и чрез реализиране на инвестиции в енергийна ефективност в жилищни и публични сгради в 28-те малки градове в периферни райони от националния полицентричен модел по Приоритетна ос 2, чиито обхват успяхме да защитим в преговорния процес с Европейската комисия. С предвидената подкрепа в размер на над 200 млн.лв. ще се подпомогне малкия и среден бизнес, повишаването на енергийна ефективност на българските сгради и намаляването на вредното въздействие върху околната среда. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през месец август.
Приоритетната ос „Регионална образователна инфраструктура“ в размер на близо 220 млн.лв. ще подкрепи училищата от регионално значение –професионалните, спортните, помощните, специалните и културните училища, както и висшите училища в България. Първата процедура за кандидатстване ще бъде обявена през месец август.
Приоритетна ос „Регионална здравна инфраструктура“ в размер на над 160 млн.лв. е насочена към реформата в спешната медицинска помощ. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през месец септември. Приоритетна ос ‚Регионална социална инфраструктура“ на обща стойност на над 100 млн.лв. ще продължи процеса на деинституционализация на социални услуги за деца и възрастни. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през 2016 г.
Приоритетна ос „Регионален туризъм“ предлага нов подход в опазването и популяризирането на културното наследство. С 200 млн.лв. ще бъде подкрепена консервацията и реставрацията на обекти на културното наследство от национално и световно значение. Предвижда се също и включването на обектите в цялостни туристически продукти, чрез изграждане на инфраструктура за посетителите около самите културни обекти. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през 2016 г.
Приоритетна ос „Регионална пътна инфраструктура“ на стойност над 350 млн.лв. е насочена към обновяване ключови отсечки от републиканската пътна мрежа, които ще подобрят достъпа до трансевропейските коридори и по този начин ще улеснят придвижването на стоки и хора. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през месец ноември 2016 г.
Приоритетна ос Техническа помощ е насочена към запазване и надграждане на административния капацитет на Управляващия орган и бенефициентите. Процедурите за кандидатстване ще бъдат обявени през месец юли.
„Уверена съм в успеха на тази програма, защото въпреки късния старт, в подготвителния период бяха завършени всички ключови стратегии, които са предпоставка за финансиране, подготвени са голяма част от проектите, както и насоките за кандидатстване по основни схеми. Убедена съм, че планираните инвестиции по програмата ще спомогнат да отговори на високите очаквания на обществото за промяна, осъществяване на необходимите секторни реформи и като краен резултат подобряване на качеството на живот в регионите в цялата страна“, заключи министър Лиляна Павлова.

Продължете с четенето

България

Ето кой пръв отишъл към трупа на 11-г. Момчил ВИДЕО

Published

on

Децата и учителите в СУ “Екзарх Антим I” и цял Казанлък са потресени от внезапната смърт на 11-годишния Момчил в училищния двор.

В понеделник следобед той и съучениците му са пожелали да останат в двора на училището след час по физическо. По време на игра той просто се е свлякъл и останал на земята.

Съучениците му са в шок. Те буквално са видели как момчето рухва на земята.

Първи реагира учителят по физическо, който е бил наблизо. Повикана е медицинската сестра на училището, която, докато пристигне линейка, постоянно реанимира детето.

В момента, в който линейката пристига, медиците само констатират смъртта на момчето. Реакцията на училището и Спешна помощ е била много бърза, но въпреки това се е стигнало до фаталния край.

Очаква се днес да бъде извършена аутопсия, която да посочи окончателно причината за трагедията. Предварителното заключение на медицинските експерти е, че става дума за здравословен проблем, който е предизвикал смъртта, съобщава Нова телевизия.

Малкият Момчил е бил едно от будните деца, обичан от всички – от учителите и своите съученици.

В училището е обявен ден на траур.

От управата на училището излязоха с позиция, в която се казва:

„Днес едно прекрасно дете, едно от децата на СУ “Екзарх Антим I”, внезапно ни напусна и безвъзвратно пое по пътя към вечността.

Екипът на СУ “Екзарх Антим I” поднасяме своите най-искрени съболезнования на семейството, приятелите и близките на нашия възпитаник. Случилото се днес е огромна трагедия, която ще остави своя отпечатък върху всеки от нас, защото едно от децата ни вече не е между нас.

Ръководството на училището ще окаже пълно съдействие, при нужда, както на родителите, така и на компетентните органи.

Нека е светъл пътят на едно слънчево дете! Да е в мир и покой душата му!

Сили и кураж на семейството му!“

 

Продължете с четенето

България

„Прощавам, простено да ти е“: 22 велики мисли за прошката

Published

on

Прошката – тази красива дума и още по-красив жест. Тя е духовност, емоционалност, смиреност, свобода. Свобода, защото да дадеш прошка е пълно освобождаване от чувството на гняв, насочено към друг човек, но и към себе си.

Не една или две изявени личности са оставили вечни фрази под формата на мъдри мисли, посветени на прошката. Нека се вдъхновим заедно от тях:

„Най-красивият подарък е прошката“ – Майка Тереза

„Не трябва да се прощава на онези, които не умеят да прощават“ – Фридрих Ницше

„Слабите не могат никога да простят. Прошката е качество на силните. Принципът “Око за око” може само да доведе до пълното ослепяване на целия свят“ – Махтма Ганди

„Не е достатъчно само да прощаваме обидите и злините; трябва да умеем и да ги забравяме“ – Ан дьо Стал

„Готовността да си простиш е необходимата стъпка към постигането на хармония с всички принципи на Вселената“ – Уейн Дайър

„Да грешиш – човешко, да прощаваш – божествено“ – Александър Поуп

„Какво е любовта – да прощаваш на някого повече, отколкото заслужава“ – Йохан фон Гьоте

„Много по-лесно е да простиш на хората за това, че те не са прави, от колкото за правотата им“ – Джоан Роулинг

„Моля ви, грижете се един за друг, обичайте се и прощавайте на всички. Животът е хубав, радвайте му се“ – Джим Хенсън

„По-просто е да поискате прошка, отколкото да получите разрешение“ – Грейс Хопър

„Приемай само тогава в ръцете си власт, когато се научиш да прощаваш“ – Солон

„Приятел: човек, който всичко отбелязва и всичко ни прощава – даже нашите достойнства“ – Адриан Декурсел

„Прошката е добродетел на смелите“ – Индира Ганди

„Прошката е израз на любовта към себе си“ – Уейн Дайър

„Прошката е най-голямото постижение на човека, защото представлява истинското просветление в действие. Тя показва връзката на човека с енергията на любовта“ – Уейн Дайър

„Прошката е творение на сърцето“ – Уейн Дайър

„Прошката е умението да реагираш с любов при най-трудни обстоятелства“ – Уейн Дайър

„Само силните умеят да прощават“ – Елиза Ожешкова

„Не можеш да простиш на някого, ако първо не си простил на себе си“ – Алберт Швайцер

„Винаги трябва да се прощава: на разкаялия се – заради самия него; на неразкаялия се – заради самия себе си“ – Мария фон Ебнер-Ешенбах

„Прошката е уханието, което виолетката оставя върху петата, която я е стъпкала“ – Марк Твен

„Прошката също е власт. Да се умолява за нея е власт, да се отказва, да се подарява – пак е власт; може би най-голямата.“ – Маргарет Атууд, из романа „Разказът на прислужницата“

Продължете с четенето

България

Обсъжда се учениците да не могат да ползват наведнъж 15 дни осъствие по домашни причини

Published

on

На 5 март изтича срокът за обществено обсъждане на предложението учениците да могат да отсъстват до 15 дни в една учебна година по домашни причини.

Окончателният вариант на текста, който трябва да бъде гласуван от Министерския съвет, ще бъде готов до дни.

„Ще обсъдим механизми за това да не се ползват наведнъж всичките дни, защото има и недобросъвестни родители. Класният ръководител трябва да има контрол. Ще коментираме и допълнително подпомагане на децата в нужда и възможност поне дистанционно да са в клас със съучениците си”, обясни образователният министър Галин Цоков, цитиран от NOVA.

Във вторник той връчи договорите на 15 училища, в които ще бъдат изградени STEM центрове по Плана за възстановяване и устойчивост.

Продължете с четенето

България

Мъжете с това свято име черпят заради автора на прочута молитва

Published

on

Православната църква почита днес Свети Ефрем. Той съвсем млад отишъл в пустинята и станал монах. Написал множество съчинения, сред които и тълкувания на цялото Свещено писание.

Основал училище в Едеса, от което са излезли много знаменити учители на сирийската църква. Ръкоположен за дякон и за свещеник. Според неговото завещание от скромност бил погребан в края на градските гробища, където погребвали странниците.

Св. преп. Ефрем Сирин бил родом от Едеса, Сирия – син на благочестиви родители. Млад отишъл в пустинята; станал монах и прекарвал в подвизи.

Написал много слова и поучения. Основал училище в Едеса, от което са излезли много знаменити учители на Сирийската църква.

Ръкоположен за диакон от Св. Василий Велики, без да знае гръцки език, чудесно проговорил тоя език; от него е ръкоположен и за свещеник.

По свое завещание от скромност бил погребан в края на градските гробища, дето погребвали странници, в 373 година.

Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор

Св. Ефрем Сириец е боговдъхновен църковен писател и екзегет, оставил множество съчинения, сред които и тълкувания на цялото Свещено Писание.

Борбата с греха и покаянието е основна тема в съчиненията и проповедите му. Неслучайно молитвата „Господи и Владико на моя живот“ от този „проповедник на покаянието“ е в основата на православното богослужение през Великия пост. В разнообразни литературни и омилетични форми св. Ефрем разглежда и други основни нравствено-аскетични въпроси.

Св. Ефрем Сирин води борба с ересите и утвърждава православната вяра и до нас са останали множество негови догматико-полемически съчинения.

Днес празнуват всички мъже, които носят името Ефрем.

Продължете с четенето

България

Започва тестването на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за извънредни ситуации и бедствия

Published

on

Започва тестването на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия. Това се посочва в сайта на BG-ALERT.

Първата област, в която ще бъде тествана системата, е Габрово. Днес, в диапазона межди 12:00 часа и 12:30 часа, гражданите с мобилни телефони, които поддържат технологията Cell Broadcast, ще получат известия чрез звуков сигнал и текстово съобщение. Тестовото съобщение ще бъде получено без значение в какъв режим са телефоните и на кой мобилен оператор. Потребителите ще могат да изключат сигнала, когато го получат.

При реално възникнало събитие, в съобщението за предупреждение, което ще получават гражданите, ще има линк, който насочва към сайта на BG-ALERT, където ще се помества допълнително информация.

След област Габрово в тестове ще се проведат както следва:

  • на 14 ноември в областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен
  • на 15 ноември в областите Велико Търново, Разград, Русе и Силистра
  • на 16 ноември в областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен
  • на 21 ноември в областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол
  • на 22 ноември в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София и Софийска област
  • на 23 ноември в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково

Предвижда се на 29 ноември да се проведе национален тест в страната.

Поради спецификата на информационните системи е възможно на някои телефони като заглавие на прозореца, където се визуализират, съобщенията да пише – „Сигнал от президента“/“Presidential alert“. От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ уточняват, че сигналът няма връзка с Президентската институция, а текстът е заложен от производителите на операционните системи.

Целта на тестовете е проверка функционирането на системата и населението да придобие представа за съобщенията и съпътстващото ги поведение на мобилните устройства.

Системата BG-ALERT допълва националната система за ранно предупреждение и оповестяване. В момента се изготвя наредба за работата и използването на системата BG-ALER като се очаква в началото на следващата година се очаква тя да започне да работи официално.

Продължете с четенето

България

Галина Стоянова: Разчитам мостовете да не се рушат, а да свързват казанлъчани

Published

on

„Разчитам изградените до сега мостове в община Казанлък да не се рушат, а да продължат да свързват казанлъчани помежду им, за да живеем в разбирателство и да продължим да надграждаме постигнатото”, това заяви на пресконференция кандидатът за кмет на Общината Галина Стоянова, която в неделя ще се яви на втори тур. Тя спечели доверието на близо 11000 избиратели, което е 46,45%.
„Моят избор през изминалите 12 години бе Община Казанлък, но не, защото имам нужда да упражнявам власт, а защото виждам, че, когато се работи и има добър екип, има и резултати”, подчерта Стоянова и допълни, че добри резултати ще се постигнат и в населените места, а тези, които могат да постигнат това, са: Дамян Цанев – кандидатът за кмет на с. Овощник, Зина Трифонова – кандидат за кмет на с. Копринка, Петър Петров – кандидат за кмет на с. Бузовград, Пламен Георгиев – кандидат за кмет на гр. Крън, и Петко Петков – кандидат за кмет на с. Шейново. Всички те в неделя ще се явят на балотаж и разчитат на подкрепата на жителите на населените им места.
Вчера Общинската избирателна комисия (ОИК) излезе с решение, че в селата Копринка и Бузовград ще има балотаж. ГЕРБ – Казанлък ще обжалва на две инстанции – пред ЦИК и в Съда и ще поиска преброяване на гласовете. Решението на ОИК противоречи на Изборния кодекс, независимо какви са  указанията, които са получили от ЦИК, защото според нас ЦИК също трябва да съблюдава Изборния кодекс.
„В неделя, на 05.11., имаме избор – да направим нещо добро за децата си ли да се държим така, че все едно някой друг ще свърши нашата работа. Убедени сме, че казанлъчани са разумни хора и ще направят верния избор с обич за Казанлък и населените ни места”, бяха единодушни кандидатите за кметове на община Казанлък, с. Овощник, с. Копринка, с. Шейново, с. Бузовград и гр. Крън.
Можете да подкрепите Галина Стоянова за кмет на Община Казанлък, Дамян Цанев за кмет на с. Овощник, Зина Трифонова за кмет на с. Копринка, Петър Петров за кмет на с. Бузовград, Пламен Георгиев за кмет на гр. Крън, и Петко Петков за кмет на с. Шейново с № 7 в бюлетините.
Купуването и продаването на гласове е престъпление!
Продължете с четенето
Реклама

Новини от Стара Загора

Can't extract feed: https://stz7.com?get_posts=1&count=10.

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com