Галина Стоянова:„Няма нито един загубен лев от разплащателната сметка на община Казанлък в КТБ”

   

„Всички средства от разплащателната сметка на община Казанлък в КТБ са възстановени още през декември 2014 година.Създадохме всички възможни условия за публичност и лоялна конкуренция, с което защитихме интересите на Общината при избор на банкова институция през 2013 г.”, заяви кметът на Казанлък Галина Стоянова по време на днешното заседание на Общинския съвет.

Изборът на банка е право и задължение на ръководството на общината, в следствие на което през 2012 г. бе направен анализ на възможностите на пазара в областта на банковото дело. Това, от своя страна, създаде предпоставки да се търсят по-добри възможности за обслужване, при по-добри предлагани параметри от тези, определени от Общинска банка за периода 2001 г. – 2012 г.

„За изготвянето на анализ на възможностите за банково обслужване, бяхме провокирани именно от стремежа ни да управляваме правилно средствата на общината и то по най-икономичния и практичен начин. Целта ни бе по-доброто управление на публичните финанси, при спазване принципите на икономичност, ефикасност и постигане на съответствие на фискалната политика с икономическата обстановка към онзи момент. Целяхме постигането на максимални резултати от използването на паричния ресурс.”, коментира  Стоянова. Тя подчерта, че за по-голяма публичност, през второто полугодие на 2012 г. е взето решение да се публикува съобщение за набиране на оферти за банково обслужване през следващата 2013 година. „Това от своя страна доведе до откритост и възможност повече банки да предоставят оферти в условия на състезателност”, заяви кметът на Казанлък.

През август 2012 г., когато бе публикувано обявлението за набиране на оферти за обслужваща банкова институция, участниците, подали своите предложения, бяха трима: „МКБ Юнионбанк” АД, „Корпоративна търговска банка” АД и „Общинска банка” АД, като най-изгодно за управление на публичните финанси на Община Казанлък бе предложението на „Корпоративна търговска банка” АД, в резултат на което бе класирана тази банкова институция.

Сред критериите за оценяване на офертите на кандидатите бяха: касово обслужване; интернет банкиране; лихви по банкови сметки в лева  и валута; ежедневно инкасо; време за обслужване на платежните нареждания; финансово състояние на банката – капиталова адекватност, балансово число, банков рейтинг; депозити и влогови продукти на служители; предоставяне на кредит (овърдрафт) на служителите на общината; предоставяне на кредити и кредитни линии до 500 000 лева, обезпечения, размер лихвен процент, такси и срокове за погасяване; мостово финансиране по Оперативни програми; методическа и практическа помощ за изработване на проекти по Оперативни програми; възможност за предоставяне на лек/ автомобили/ за служебно ползване; компютърна и размножителна техника; съпричастност към официалните празници на общината; наличие на екип,обслужвал минимум две години бюджетни и извънбюджетни сметки на общини други бюджетни предприятия.

Решението за избор на обслужваща банка по никакъв начин не е застрашило интересите на общината, тъй като съгласно чл.152 от Закона за публичните финанси: „Банките обезпечават в пълен размер наличните парични средства по всички обслужвани от тях сметки на бюджетните организации…, обезпечаването се извършва чрез блокиране на държавни ценни книжа по дълг на РБългария при БНБ и има действие на законен особен залог върху тях в полза на МФ…” и поради което няма нито един загубен лев от разплащателната сметка на община Казанлък  в КТБ.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com