“Бюро по труда”- Казанлък провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми

   

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) – свободни средства – 33 857 лв.;
 • безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ)- свободни средства – 7 143 лв.;
 • безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)- свободни средства – 2 574 лв.;
 • за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 690 лв.;
 • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 714 лв.;
 • за стажуване безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия – (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 530 лв.;
 • безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ – свободни средства – 4 882 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 787 лв.;
 • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 432 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 7 685 лв.;
 • безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 234 лв.;
 • безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 2 695 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 2 920 лв.;
 • за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 1 992 лв.;
 • безработни на “зелени работни места” (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 2 235 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 3009 лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, както и на тел. 0431/64048

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com